Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Applying quality management on management of universities in Vietnam
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Quang Giao
Nơi đăng: The International Journal of Educational Administration and Development
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
; Số: 3 (2), 2012 ISSN: 1906-7992;Từ->đến trang: 1-14;Năm: 2012
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Quality is the first concern of society because it is the human’s motivation to constantly rise and develop. Quality in general is the most important, the quality of education in particular is even more meaningful and important because its product is “human” - the decisive factor in the development of a country. In the process of regional and international integration as powerful as today, ensuring and improving the training quality to reach the quality standards of region and international are crucial issues for the training education in general, at the same time it is an important task for universities in Vietnam in particular. To achieve this, universities in Vietnam should have the basic and comprehensive innovations, especially in the management. This paper refers to the internal functions of higher education quality and quality management in higher education; analyses the model of quality management in universities in Vietnam at present; suggests the solvements for the universities in Viet Nam in applying quality management on university management to ensure and improve the quality of training products as well as contribute to renew managing the system of higher education deployed by the Ministry of Education and Training of Vietnam.
ABSTRACT
Quality is the first concern of society because it is the human’s motivation to constantly rise and develop. Quality in general is the most important, the quality of education in particular is even more meaningful and important because its product is “human” - the decisive factor in the development of a country. In the process of regional and international integration as powerful as today, ensuring and improving the training quality to reach the quality standards of region and international are crucial issues for the training education in general, at the same time it is an important task for universities in Vietnam in particular. To achieve this, universities in Vietnam should have the basic and comprehensive innovations, especially in the management. This paper refers to the internal functions of higher education quality and quality management in higher education; analyses the model of quality management in universities in Vietnam at present; suggests the solvements for the universities in Viet Nam in applying quality management on university management to ensure and improve the quality of training products as well as contribute to renew managing the system of higher education deployed by the Ministry of Education and Training of Vietnam.
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn