Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Những vấn đề cơ bản trong đổi mới quản lí ở các trường đại học hiện nay
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Quang Giao
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Giáo dục
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
; Số: 83;Từ->đến trang: 7-9,33;Năm: 2012
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Chất lượng giáo dục đại học đóng vai trò quyết định đến sự phát triển bền vững của tất cả các quốc gia trên thế giới. Đối với giáo dục đại học Việt Nam, chất lượng giáo dục của các trường đại học càng có ý nghĩa quan trọng nhằm góp phần thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội cũng như thúc đẩy nhanh tiến trình hội nhập khu vực và quốc tế của đất nước. Để hoàn thành sứ mạng quan trọng trong việc cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước, các trường đại học ở Việt Nam cần thực hiện đổi mới trong quản lý ở nhà trường hiện nay.
marriage affairs all wife cheat i want an affair
ABSTRACT
The quality of higher education plays a decisive role to the sustainable development of all countries in the world. For higher education in Vietnam, the quality of education of the universities plays even a very important role in contributing to successfully implement the industrialization and modernization of the country, promote the social - economic development as well as accelerate the international and regional integration process of the country. To accomplish its important mission in providing high quality human resources to the country, the universities in Vietnam should implement the innovation of management in their universities at present.
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn