Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Application of quality management towards renovation in higher education
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Quang Giao
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
Nơi đăng: Proceeding of the Conference "Towards the education renovation in Vietnam"; Số: 60/QĐ-GTVT;Từ->đến trang: 293-298;Năm: 2012
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Các mô hình quản lý chất lượng đều xuất phát từ lĩnh vực sản xuất và dần được áp dụng vào giáo dục nói chung và giáo dục đại học nói riêng. Có nhiều mô hình quản lý chất lượng được các trường đại học trên thế giới áp dụng như: Organizational Elements Model, ISO 9000, EFQM, TQM,... Việc áp dụng các mô hình quản lý chất lượng trong quản lý đã giúp các trường đại học luôn đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu của người học và nhà tuyển dụng. Trên thực tế, các trường đại học lựa chọn và áp dụng mô hình quản lý chất lượng nào là tùy thuộc vào nhận thức và trình độ quản lý chất lượng của nhà trường. Nhằm đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường cũng như đứng trước yêu cầu ngày càng tăng của xã hội và của người học về chất lượng đào tạo, các trường đại học ở Việt Nam trong vòng 10 năm trở lại đây đã bắt đầu áp dụng các mô hình quản lý chất lượng trong quản lý. Việc áp dụng các mô hình quản lý chất lượng trong quản lý với các chức năng cơ bản của quản lý chất lượng thể hiện rõ sự quan tâm hướng đến đổi mới quản lý ở trường đại học. Bài viết đề cập đến các mô hình quản lý chất lượng được áp dụng phổ biến trong quản lý trường đại học đồng thời nêu lên những vấn đề cơ bản để áp dụng các mô hình quản lý chất lượng nhằm hướng đến đổi mới quản lý ở các trường đại học ở Việt Nam hiện nay.
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
ABSTRACT
Quality management models are derived from the field of production and gradually applied in education in general and higher education in particular. There are many models of quality management applied in the universities in the world such as: Organizational Elements Model, ISO 9000, EFQM, TQM,... The application of the quality management model in management has helped universities to ensure and improve the quality of training to meet the needs of learners and employers. In fact, the quality management model which the universities select and apply depends on their awareness and base of quality management. In order to ensure and improve the quality of education as well as meet the growing requirements of the society and of learners about training quality, universities in Vietnam within the recently 10 years has begun to apply the quality management models in the management. The application of quality management models in the management with the basic functions of quality management demonstrates the universities’ concern towards innovating the management. This article refers to the quality management models commonly applied in the management of the universities; at the same time shows fundamental issues to apply the quality management models towards innovating the management in universities in Vietnam today.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn