Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Thực trạng và giải pháp nâng cao văn hóa học đường cho sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Quang Giao, Tăng Thị Hà Vân, Đinh Thị Thúy Vy
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng; Số: 8(57);Từ->đến trang: 75 - 80;Năm: 2012
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Văn hóa học đường (VHHĐ) là hệ thống các chuẩn mực, giá trị giúp các thành viên trong trường có cách thức suy nghĩ, tình cảm và hành động tốt đẹp. VHHĐ là môi trường quan trọng để rèn luyện nhân cách và giáo dục học sinh, sinh viên trở thành những con người sống có hoài bão, có lý tưởng tốt đẹp, có nhân cách tốt, có tri thức, để góp phần xây dựng đất nước phồn vinh. VHHĐ đồng thời là yếu tố đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường, có ý nghĩa quyết định đến uy tín, thương hiệu của nhà trường đối với xã hội. Vì vậy, các cơ sở giáo dục – đào tạo luôn quan tâm xây dựng và nâng cao VHHĐ cho sinh viên (SV). Bài viết làm rõ khái niệm văn hóa học đường; khảo sát, đánh giá thực trạng VHHĐ của SV Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng (ĐHNN – ĐHĐN) đồng thời đề xuất các biện pháp nâng cao VHHĐ cho SV Nhà trường hiện nay.
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
ABSTRACT
School culture is a system of norms and values which help the members of school possess a way of good thinking, feeling and action. School culture is an important environment to train students’ personalities and educate them to be ambitious with a good ideal, personality and well education in order that they can contribute to the prosperity of the country. Simultaneously, school culture is a factor ensuring and improving the training quality of schools, playing the decisive role to the prestige and reputation of schools in society. Therefore, educational and training facilities always pays attention on building and improving school culture for their students. The paper clarifies the concept of school culture; surveys, assesses the current school culture of the CFL students - University of Danang and proposes some solutions to enhanceing school culture for the students today.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn