Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Biện pháp xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Quang Giao, Phạm Hồ Quỳnh Trang
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
; Số: 10(59);Từ->đến trang: 92-97;Năm: 2012
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Xây dựng trường mầm non (MN) đạt chuẩn quốc gia (ĐCQG) là một trong những giải pháp trọng tâm của ngành giáo dục và đào tạo thành phố Đà Nẵng nói chung và của huyện Hoà Vang nói riêng nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của các trường mầm non trên địa bàn. Trong những năm qua, công tác xây dựng trường MN ĐCQG trên địa bàn huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng đã đạt được những thành công nhất định, song cũng còn nhiều khó khăn, thách thức. Bài viết đề cập đến khái niệm trường MN ĐCQG, những thuận lợi và khó khăn trong công tác xây dựng trường MN ĐCQG trên địa bàn huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng, đồng thời đề xuất các biện pháp đẩy mạnh công tác xây dựng trường MN ĐCQG trên địa bàn Huyện trong giai đoạn hiện nay.
ABSTRACT
Building kindergartens achieved the national standards is one of the key solutions in Da Nang’s educating and training in general and of Hoa Vang district in particular to improve the quality of comprehensive education of the kindergartens in the area. In recent years, the building of kindergartens meeting the national standards in Hoa Vang district, Da Nang city has achieved certain success, but there are still many difficulties and challenges. The article refers to the concept of kindergarten meeting national standards, advantages and difficulties of building kindergartens meeting national standards in Hoa Vang district, Da Nang city, at the same time to propose the measures to promote the building of kindergartens meeting national standards in the district.
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn