Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Bước đầu áp dụng quản lí chất lượng tổng thể vào quản lí quá trình dạy học các môn chuyên ngành ở các trường đại học ngoại ngữ
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Quang Giao
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học giáo dục; Số: 87;Từ->đến trang: 18-20;Năm: 2012
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Quản lí chất lượng tổng thể (TQM) là cấp độ cao nhất trong quản lí chất lượng với các đặc trưng cơ bản là luôn hướng tới thỏa mãn nhu cầu của khách hàng; chú trọng xây dựng văn hóa chất lượng của tổ chức; đảm bảo việc giao tiếp, thông tin một cách rộng rãi; thay đổi văn hóa chất lượng thông qua làm việc của các nhóm. Với đặc thù của quá trình dạy học các môn chuyên ngành của các trường đại học ngoại ngữ ở Việt Nam thuận lợi cho việc triển khai một số đặc trưng cơ bản của TQM nên có thể bước đầu áp dụng quản lí chất lượng tổng thể vào quá trình dạy học các môn chuyên ngành ở các trường đại học ngoại ngữ.
ABSTRACT
Total Quality Management (TQM) is the highest level of quality management with the basic characteristics are consistently strive to satisfy customer needs; focus on building quality culture of the organization; make security communication, information widely; cultural change through quality work of the group. The characteristics of the teaching process of the specialized subjects of Foreign Languages ​​University in Vietnam facilitate the deployment of some basic features of TQM should be able to initially apply total quality management in of teaching specialized subjects at the University of Foreign Languages​​.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn