Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

  Nâng cao hiệu quả áp dụng ISO 9001:2008 ở Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin Hữu nghị Việt - Hàn
Tác giả hoặc Nhóm tác giả:  Nguyễn Quang Giao, Nguyễn Ngọc Hòa
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng; Số: 12(61);Từ->đến trang: 28-32;Năm: 2012
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trong những năm gần đây, nhiều trường đại học ở Việt Nam đã bắt đầu áp dụng ISO 9001:2008 trong quản lý. Với đặc trưng cơ bản của ISO nói chung và ISO 9001:2008 nói riêng là việc áp dụng thống nhất các qui trình được công khai hóa với các tiêu chí đánh giá cụ thể sẽ giúp các trường đại học nâng cao hình ảnh, uy tín của mình đối với xã hội, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các thành viên trong và ngoài nhà trường thực thi hoặc liên hệ giải quyết công việc. Nhận thức được tầm quan trọng và lợi ích của việc áp dụng ISO 9001:2008, từ năm 2010 Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin Hữu nghị (CĐ CNTT HN) Việt – Hàn đã triển khai áp dụng mô hình ISO 9001:2008 và đã đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai vẫn còn những khó khăn, hạn chế. Bài viết đề cập đến thực trạng và đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng ISO 9001:2008 ở Trường CĐ CNTT HN Việt – Hàn trong thời gian đến.
ABSTRACT
In recent years, many universities in Vietnam have begun to apply ISO 9001:2008 in the management. With their basic characteristic which is the consistent application of the process publicized with specific criteria, ISO in general and ISO 9001:2008 in particular help the universities to enhance their images, reputation for society, and create the favorable conditions for the members in and outside schools in implementing or contacting for work. Recognizing the importance and benefits of the application of ISO 9001:2008, from 2010 the College of Vietnam – Korea Friendship Information Technology has been applying the model of ISO 9001:2008 and has achieved the certain results. However, in the process of implementation, there are still difficulties and limitations. This article refers to the situation and suggests the measures to improve the efficiency of application of ISO 9001:2008 in the College of Vietnam – Korea Friendship Information Technology in future time.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn