Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Biện pháp tăng cường bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên tiếng Anh ở các trường trung học cơ sở hiện nay
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Quang Giao, Trần Công Thành
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học giáo dục; Số: 91;Từ->đến trang: 28-31;Năm: 2013
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Tiếng Anh là ngôn ngữ quốc tế, là công cụ hỗ trợ đắc lực giúp đẩy nhanh quá trình hội nhập, hợp tác để phát triển đất nước.Tuy nhiên, chất lượng dạy học tiếng Anh ở các cơ sở giáo dục và đào tạo nói chung trong đó có các trường trung học cơ sở nói riêng còn thấp. Một trong những nguyên nhân của thực trạng vừa nêu là do chất lượng đội ngũ giáo viên tiếng Anh ở các trường trung học cơ sở còn nhiều hạn chế, bất cập, chưa đáp ứng yêu cầu về chuẩn ngoại ngữ theo khung tham chiếu năng lực ngoại ngữ chung châu Âu. Bài viết đề cập đến các biện pháp tăng cường bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên tiếng Anh ở các trường trung học cơ sở hiện nay.
ABSTRACT
English is the international language, is an effective support tool for impulsing the process of integration and cooperation to develop the country. Therefore, the quality of English teaching has received the attention of the Party, the State, the education and training sector and the whole society. However, the quality of English teaching in the units of education and training in general, high schools in particular is still low. One of the causes of the situation just mentioned is due to the quality of the English teachers at the high schools which is limited, inadequate, has not met the requirements for foreign language standard in the correlated frame for the capacity of European common foreign language. This article refers to the measures to strengthen cultivating professional knowledge for English teachers at secondary schools today
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn