Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Xây dựng văn hóa chất lượng ở các trường đại học hiện nay
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Quang Giao
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng; Số: 2(63);Từ->đến trang: 19 - 23;Năm: 2013
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo của các trường đại học (ĐH) luôn là vấn đề nhận được sự quan tâm của toàn xã hội và là yêu cầu, nhiệm vụ cấp thiết đối với các trường ĐH ở Việt Nam hiện nay. Để đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường, các trường ĐH cần xây dựng văn hóa chất lượng với sự tham gia tự giác, tích cực vì chất lượng của tất cả các thành viên trong trường. Mỗi thành viên luôn ý thức và hoàn thành công việc được giao với chất lượng cao nhất, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường. Bài viết đề cập đến khái niệm văn hóa chất lượng ở trường đại học đồng thời đề xuất các giải pháp xây dựng văn hóa chất lượng ở các trường ĐH Việt Nam hiện nay.
ABSTRACT
Ensuring and improving the training quality of universities are always a problems getting the attention of the whole society and are urgent requirements and tasks for the current universities in Vietnam today. To ensure and improve the training quality, the universities need to build a culture of quality with positive self-involvement, because of the quality of all the members of the university. Each member is always aware of and complete assigned work with the highest quality, thus contributes to improving the training quality of university. This article refers to the concept of quality culture in universities and propose solutions to build the quality culture in universities in Vietnam today.
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn