Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Đẩy mạnh hoạt động đảm bảo chất lượng ở các trường đại học hiện nay
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Quang Giao
Nơi đăng: Tạp chí khoa học giáo dục; Số: 97;Từ->đến trang: 34-37;Năm: 2013
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Triển khai hoạt động đảm bảo chất lượng (ĐBCL) được các trường đại học (ĐH) xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường hiện nay. Các trường ĐH đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai hoạt động ĐBCL nhằm đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường. Tuy nhiên, do ĐBCL mới được áp dụng ở Việt Nam trong vòng 8 năm trở lại đây nên các trường ĐH gặp nhiều khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện. Bài viết đề cập đến các nội dung: Tầm quan trọng của việc triển khai hoạt động ĐBCL giáo dục ĐH; những khó khăn của các trường ĐH trong việc triển khai hoạt động ĐBCL; đề xuất các biện pháp đẩy mạnh hoạt động ĐBCL ở các trường ĐH hiện nay
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
ABSTRACT
Implementing quality assurance activities is considered by universities as one the central tasks of their own at present. Universities have made numerous efforts in implementing quality assurance to ensure and enhance their training quality. However, because quality assurance has newly been applied to Vietnam over the last 8 years, universities have faced lots of difficulties in the course of implementation. The article touches upon the following contents: Importance of implementation of quality assurance in tertiary education; difficulties faced by universities in implementing quality assurance; proposing measures for strengthening quality assurance in universities in the current stage.
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn