Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Strengthening Scientific Research Activities of Students - Solution for Improving Training Quality of Higher Education
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Quang Giao, Xaysena Konekeochay
Nơi đăng: Proceeding of the 7th International Conference on Educational Reform 2014
marriage affairs open i want an affair
; Số: ISSN: 1906-0653;Từ->đến trang: 199 - 203;Năm: 2014
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Scientific research of students is a specific activity, an indispensable factor in the training process of higher education. Participating in scientific research not only helps students’ knowledge to be expanded, diversified, more profound, but also they self-reinforce, deepen and extend knowledge, skills, stuff that have been accumulated; at the same time scientific research helps students with the ability to apply knowledge to solve a scientific problem in practice. Thus, the quality of training and self-training of students increased significantly and contribute to improving the training quality of the school. Therefore, promoting the activity of scientific research of students is one of the fundamental solutions to improve the quality of training institutions of higher education. The article focuses on measures to promote scientific research activities of students in order to improve the training quality of universities.
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
ABSTRACT
Scientific research of students is a specific activity, an indispensable factor in the training process of higher education. Participating in scientific research not only helps students’ knowledge to be expanded, diversified, more profound, but also they self-reinforce, deepen and extend knowledge, skills, stuff that have been accumulated; at the same time scientific research helps students with the ability to apply knowledge to solve a scientific problem in practice. Thus, the quality of training and self-training of students increased significantly and contribute to improving the training quality of the school. Therefore, promoting the activity of scientific research of students is one of the fundamental solutions to improve the quality of training institutions of higher education. The article focuses on measures to promote scientific research activities of students in order to improve the training quality of universities.
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn