Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Xây dựng và vận hành hệ thống đảm bảo chất lượng ở trường đại học
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Quang Giao
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Giáo dục; Số: 108;Từ->đến trang: 31-34;Năm: 2014
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Xây dựng và vận hành hệ thống đảm bảo chất lượng ở trường đại học là một trong những phương thức quản lí chất lượng hiệu quả nhằm đảm bảo và không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo một cách bền vững với mục đích đạt được mục tiêu đào tạo của nhà trường; thỏa mãn nhu cầu của người học; đáp ứng nhu cầu của xã hội và của thị trường lao động, phục vụ hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục của nhà trường đồng thời là một trong những biện pháp cơ bản góp phần đổi mới công tác quản lí giáo dục đại học ở Việt Nam hiện nay. Bài viết đề cập đến quy trình và biện pháp xây dựng và vận hành hệ thống đảm bảo chất lượng ở trường đại học.
ABSTRACT
Building and operating the quality assurance system in university is one of the efficient quality management methods to ensure and constantly improve the quality of education in a sustainable manner with the aim of achieving university’s purpose; satisfying the needs of learners; meeting the needs of society and the labor market, supporting university in accreditation education and is one of the fundamental measures contribute to innovation management in higher education Vietnam today. The article refers the process and measures to build and operate the quality assurance system in university.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn