Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Đánh giá chất lượng đào tạo tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng thông qua khảo sát ý kiến của cán bộ quản lý, giảng viên, sinh viên và doanh nghiệp sử dụng lao động
marriage affairs open i want an affair
Chủ nhiệm:  Nguyễn Quang Giao
marriage affairs all wife cheat i want an affair
; Thành viên:  
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
Số: B2009-ĐN05-15 ; Năm hoàn thành: 2010; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Giáo dục

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn