Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 105,334,679

 Ứng dụng của giao tiếp qua công nghệ trong sự phát triển năng lực ngoại ngữ
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Văn Long
Nơi đăng: Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống (Language & Life)
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
; Số: 3 (233);Từ->đến trang: 22-25;Năm: 2015
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài viết phân tích số liệu cơ bản bắt đầu bằng phần đánh giá tầm quan trọng của giao tiếp qua công nghệ (viết tắt là GTQCN, thuật ngữ tiếng Anh là CMC). Phần phân tích đi từ giới thiệu tổng quan về các tính năng khoa giáo của GTQCN trong giáo dục nói chung đến đặc điểm sư phạm của GTQCN trong việc dạy và học ngoại ngữ. Kết luận rút ra từ các phân tích là GTQCN, cả đồng thời (synchronous CMC) và không đồng thời (asynchronous CMC), sở hữu những tiềm năng cải thiện quá trình phát triển năng lực ngoại ngữ của người học. Bài viết cũng kết luận rằng cần có nhiều nghiên cứu trong tương lai ở mọi khía cạnh của GTQCN nhằm giúp chúng ta hiểu rõ hơn nữa đặc thù của phương thức giao tiếp này, đặc biệt là trong bối cảnh dạy và học ngoại ngữ ở Việt Nam, nơi mà khái niệm GTQCN cũng như ứng dụng của nó vào việc dạy và học nói chung và đào tạo ngoại ngữ nói riêng còn rất mới mẽ.Từ khoá: GTQCN, CMC, CALL, EFL, Giáo học pháp, Thuyết văn hoá xã hội.
ABSTRACT
The papers analyses the foundational data, beginning with evaluating the importance of computer-mediated communication (CMC). The analytical section starts from a general introduction about the pedagogical characteristics of CMC in general education, to instructional features of CMC in language education. One of the conclusions drawn from the investigations is that CMC, both synchronous and asynchronous, possesses potentials that can help improve the learners’ language learning process. Another conclusion is that there should be more comprehensive research in the future about various corners of CMC; this would be able to help us various particulars of this novel method of communication, especially in the context teaching and learning English in Vietnam, where the concept of CMC, as well as its applications into education in general and in language education in specific is still under-exploited.Keywords: CMC, CALL, EFL, methodology, sociocultural theory.
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn