Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 108,549,167

SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Phạm Thị Thu Hương
Đề tài: Linguistic features of online English writing in Vietnamese higher educational context

Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng

 2015

 2021

[2]Võ Nguyễn Thùy Trang
Đề tài: A study of attitude and graduation in English and Vietnamese economic newspapers articles: An appraisal approach
Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng

 2017

 2021

[3]Võ Thị Ngân Hà
Đề tài: A discourse analysis of English newspapers articles about oceanic protection

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng

 2019

 2020

[4]Cù Thị Hường
Đề tài: A contrastive analysis of linguistic features of "White" in English and "Trắng" in Vietnamese

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng

 2019

 2020

[5]Trương Thị Hoài Sương
Đề tài: Visual and evaluative language in "Conde' Nast Traveller" Magazine

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng

 2019

 2020

[6]Sỹ Thị Thơm
Đề tài: Season metaphors in English and Vietnamese songs: A cognitive study

Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng

 2016

 2020

[7]Vũ Thị Bạch Trinh
Đề tài: A contrastive analysis of processes in British and American political speeches in light of functional grammar

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng

 2018

 2019

[8]Lê Thị Thanh Tú
Đề tài: A discourse analysis of destination slogans in English and Vietnamese

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng

 2018

 2019

[9]Phạm Đặng Trâm Anh
Đề tài: English spoken language software programme evaluation: A case study of higher education in Vietnamese context

Trách nhiệm: Hướng dẫn 2

 Tiến sĩ

 Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế

 2015

 2018

[10]Nguyễn Mậu Vũ
Đề tài: An investigation into ways of using English in American universities' facebook pages

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng

 2017

 2018

[11]Trần Thị Thu
Đề tài: An investigation of rhetorical devices in Donald Trump's speeches

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng

 2018

 2018

[12]Nguyễn Trần Thục Đoan
Đề tài: An analysis of weather forecast in English and Vietnamese in light of functional grammar

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng

 2017

 2017

[13]Bùi Vân Anh
Đề tài: Linguistic features of the 2016 United States presidential election debates

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng

 2017

 2017

[14]Nguyễn Văn Thùy
Đề tài: A study on the uses of communicative activities to teach English to tour guiding students at Hue tourism college

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế

 2016

 2017

[15]Nguyễn Hữu Toàn
Đề tài: An investigation into the use of English chants to teach English for young learners at primary schools in Quang Trj province

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế

 2016

 2017

[16]Trần Nguyễn Quỳnh Nhi
Đề tài: An investigation into the use of out-of-class activities to develop speaking skill by first year students of English at Hue University College of Foreign Languages

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế

 2016

 2016

[17]Nguyễn Quốc Thịnh
Đề tài: A discourse analysis of opening speeches by native and non-native English speakers at Shangri-la dialogues

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng

 2016

 2016

[18]Đặng Thị Mai Vân
Đề tài: A study of lexical chunks in new reports of the Times online in 2014

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng

 2016

 2016

[19]Nguyễn Thị Thanh Thảo
Đề tài: An investigation into lexical stylistic devices used in "Ho Chi Minh: A life" by William J. Duiker

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng

 2016

 2016

[20]Hồ Ngọc Mẫn
Đề tài: Linguistic features of texts introducing footwear fashion in English and Vietnamese magazines

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2015

[21]Ngô Thị Thùy Dương
Đề tài: A study on the language of texts in Military English course books

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2015

[22]Trần Minh Bảo Châu
Đề tài: An investigation into attitude towards the requirement of English language proficiency level 3 in learning listening skill by first-year students at Hue University College of Foreign Languages (HUCFL)

 Thạc sĩ

 Đại học Huế

 2014

 2015

[23]Lê Thị Tâm
Đề tài: A discourse analysis of the interviews in sports in English and Vietnamese

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2015

[24]Hoàng Thảo Thủy
Đề tài: Hedge performatives in economic speeches in English and Vietnamese

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[25]Trịnh Thị Minh Trang
Đề tài: A discourse analysis of advertisements of fashion in clothing in English and Vietnamese

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[26]Mai Thị Thanh Hằng
Đề tài: A study on EFL 3rd year students' awareness of CEFR requirements in learning listening at Hue University of Foreign Languages, Vietnam

 Thạc sĩ

 Đại học Huế

 2013

 2014

[27]Võ Thị Hoa
Đề tài: A study on the effect of using classroom disciplines to teach English to 11th grade students at Ton Duc Thang High school, Khanh Hoa Province

 Thạc sĩ

 Đại học Huế

 2013

 2014

[28]Võ Thị Ngọc Diễm
Đề tài: A study of linguistic features of chairman messages in bank annual reports in English versus Vietnamese

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2014

[29]Nguyễn Thị Hồng Lý
Đề tài: A study of syntactic and lexical features of economic headlines on English and Vietnamese

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2014

[30]Nguyễn Thị Thanh Huyền
Đề tài: A study of linguistic features of instructions for use of beauty care products in English and Vietnamese

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2014

[31]Ngô Ánh Minh
Đề tài: A study on linguistic features of expressions denoting love for nature in English and Vietnamese songs

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2014

[32]Thân Trọng Hoài Trang
Đề tài: Politeness Strategies Manifested in Refusals in English and Vietnamese

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[33]Đỗ Thị Vy Thảo
Đề tài: A Study of Common Terms Used in Civil Works in English and Vietnamese

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[34]Đỗ Thị Kim Cúc
Đề tài: A Study of Politeness Strategies in Making Complaints in English and Vietnamese

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[35]Dương Thị Duyên
Đề tài: A Study of Syntactic and Semantic Features of English Human Motion Verbs in American Movies and Their Vietnamese Translational Equivalents

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[36]Bùi Thị Chung
Đề tài: A contrastive analysis of job application letters in English and Vietnamese

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2013

[37]Lê Thị Bảo Lộc
Đề tài: An Investigation into Syntactic and Semantic Features of English and Vietnamese Idioms Containing Cognitive Verbs

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2012

[38]Hồ Thị Hoàng Ngân
Đề tài: An Investigation into Idioms and Proverbs Relating to Women in English and Vietnamese

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2012

[39]Phạm Thị Kim Chuyên
Đề tài: A Study on the Linguistic Features of the Word "Green" in English and "Xanh (Lá cây)" in Vietnamese

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2012

[40]Trương Lê Bích Trang
Đề tài: A Study of Linguistic Features of Instructions for Use of Foodstuffs in English and Vietnamese

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2012

[41]Lê Hoàng Vĩnh Linh
Đề tài: An Investigation into the Relationship between Morphological Awareness and English Vocabulary Knowledge of Students at Hanoi College of Home Affairs

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[42]Nguyễn Thị Thanh Hương
Đề tài: An Investigation into Loss and Gain in the Translation of Rhetorical Questions from English into Vietnamese

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[43]Trịnh Thị Quỳnh Châu
Đề tài: An Investigation into Stylistic Devices Commonly Used in English and Vietnamese Poems

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[44]Đặng Thị Thúy Nga
Đề tài: Intentional Violations of Conversational Maxims to Perform Indirect Refusals

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn