Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 106,957,222

  
 • 2022 (tháng 5): Phản biện luận án Tiến sĩ, Trường Đại học University of Technology at Sydney, Australia
 • 2018 (tháng 11): Phản biện luận án Tiến sĩ, Trường Đại học University of Southern Queensland, Australia.
 • 2017 - nay: Ủy viên HĐ Tạp chí Khoa học "Ngôn ngữ và Văn hóa" - Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐH Huế.
 • 2017 - 2018: Ủy viên HĐ Tạp chí "Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng"
 • 2017 (tháng 10): Phản biện luận án Tiến sĩ, Trường Đại học Newcastle, Australia.
 • 2015 - nay: Ủy viên Hội đồng cố vấn của WorldCALL (https://worldcall.webs.upv.es/committees/)
 • 2015 (tháng 6): Phản biện luận án Tiến sĩ, Trường Đại học Queensland University of Technology, Australia.
 • 2014 - nay: Chủ tịch Hội đồng Chuyên gia Ứng dụng CNTT trong Dạy - Học Ngoại ngữ,
  do Bộ GD-ĐT ban hành ngày 03/4/2014.
 • 2014 - 2019: Ủy viên HĐ Biên tập Tạp chí CALICO.
 • 2014 (tháng 4): Phản biện luận án Tiến sĩ, Trường Đại học Southern Queensland, Australia.
 • 2013 - 2015: Ủy viên HĐ phản biện Tạp chí "Computer Assisted Language Learning".
 • 2013 - 2014: Ủy viên HĐ phản biện Tạp chí "International Journal of Computer-Assisted Language Learning and Teaching".
 • 2013 (tháng 10): Phản biện luận án Tiến sĩ, Trường Đại học Griffith, Australia.
 • 2012 - nay: Ủy viên HĐ phản biện Tạp chí CALL-EJ (callej.org/editorial.html)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn