Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 106,957,572

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Ẩn dụ tri nhận về áng mây trong các bài thơ tiếng Anh và tiếng Việt. Tác giả: Phan Thị Hải Yến; Nguyễn Văn Long. Ngôn ngữ và Đời sống. Số: 1(349). Trang: 106-113. Năm 2024. (Feb 21 2024 8:32AM)
[2]Bài báo: Khảo sát việc sử dụng các trạng từ tăng cường trong các bài viết tiếng Anh trực tuyến của sinh viên học ngoại ngữ tại Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Phạm Thị Thu Hương; Nguyễn Văn Long; Trần Hữu Phúc. Ngôn ngữ và Đời sống. Số: 327(6B). Trang: 93-102. Năm 2022. (Jul 11 2022 3:50PM)
[3]Bài báo: Ý niệm hóa về mùa qua vật chứa và vật được chứa. Ngôn ngữ và Đời sống. Tác giả: Sỹ Thị Thơm; Nguyễn Văn Long. Ngôn ngữ và Đời sống. Số: 332(11A). Trang: 9-14. Năm 2022. (Dec 16 2022 9:07AM)
[4]Bài báo: An investigation into the effectiveness of DynED learning toward pronunciation improvement for high quality English classes of first year students. Tác giả: Nguyễn Văn Long; Phạm Thị Tài. Ngôn ngữ và Đời sống. Số: 326(6a). Trang: 117-123. Năm 2022. (Jun 27 2022 1:52PM)
[5]Tham luận: Season metaphors in English and Vietnamese song lyrics: Season mapping onto social domains. Tác giả: Sỹ Thị Thơm; Nguyễn Văn Long; Nguyễn Thị Minh Tâm. ULIS National Conference UNC2021. Trang: 651-666. Năm 2021. (Jun 28 2022 9:39AM)
[6]Tham luận: Xây dựng kế hoạch chuyển đổi số ở Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHĐN giai đoạn 2020-2025. Tác giả: Nguyễn Văn Long. Hội thảo khoa học quốc gia "Chuyển đổi số trong giáo dục đại học". Trang: 387-392. Năm 2021. (Nov 15 2021 10:37AM)
[7]Bài báo: The effects of physical movement on language learners' self-confidence and willingness to communicate. Tác giả: Huynh Thi Thu Nguyet, Nguyen Van Long. VNU Journal of Foreign Studies. Số: 37(4). Trang: 70-84. Năm 2021. (Nov 15 2021 3:52PM)
[8]Bài báo: Applying corpus linguistics to English textbook evaluation: A case in Viet Nam. Tác giả: Huỳnh Thị Thu Nguyệt, Nguyễn Văn Long. VNU Journal of Foreign Studies. Số: Vol. 36 Issue 6. Trang: 109-121. Năm 2020. (Feb 25 2021 8:32AM)
[9]Tham luận: Ứng dụng bài tập nghe chính tả để hỗ trợ nâng cao kĩ năng nghe tiếng Anh của sinh viên chuyên ngữ năm thứ nhất. Tác giả: Nguyễn Văn Long, Võ Nguyễn Thùy Trang. Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia 2018 "Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học tại Việt Nam", 04/2018, Hà Nội. Trang: 367-376. Năm 2018. (Apr 23 2018 1:26PM)
[10]Bài báo: Thiết lập đề thi trắc nghiệm trực tuyến trên cơ sở các tiêu chí ngôn ngữ của khung tham chiếu năng lực ngoại ngữ chung châu Âu (CEFR). Tác giả: Nguyễn Văn Long. VNU Journal of Foreign Studies. Số: 34(3). Trang: 153-163. Năm 2018. (Jun 25 2018 8:26AM)
[11]Tham luận: How to get published: Some experiences. Tác giả: Nguyễn Văn Long. Workshop on "How to get your research published in international journals", 07/2016, Trường ĐHNN-ĐHĐN. Năm 2016. (Sep 7 2017 2:28PM)
[12]Bài báo: Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ngoại ngữ: Từ kinh nghiệm quốc tế đến thực tại Việt Nam. Tác giả: Nguyễn Văn Long. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Nghiên cứu Giáo dục. Số: Tập 32, Số 2. Trang: 36-47. Năm 2016. (Sep 2 2016 7:17AM)
[13]Bài báo: Giảng dạy tiếng Anh trong thời đại truyền thông số từ góc nhìn của ngôn ngữ xã hội học. Tác giả: Nguyễn Văn Long. Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống (Language & Life). Số: 11 (241). Trang: 30-34. Năm 2015. (Nov 19 2015 12:17PM)
[14]Tham luận: Đề xuất về cấu trúc và quy trình thiết kế đề thi xếp lớp đầu vào đối với sinh viên không chuyên tiếng Anh tại Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Văn Long, Nguyễn Văn Tuyên, Hồ Quảng Hà. Hội thảo Xây dựng thí điểm triển khai bài kiểm tra xếp lớp trực tuyến cho sinh viên không chuyên ngữ, 5/12, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng. Trang: 113-126. Năm 2015. (Feb 16 2016 3:03PM)
[15]Tham luận: Báo cáo công tác bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh theo nhiệm vụ của Đề án NNQG 2020 do Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng thực hiện từ năm 2012 đến nay. Tác giả: Nguyễn Văn Long. Hội thảo tập huấn về giải pháp nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh các cấp và các trình độ đào tạo, 3-4/10, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Trang: 59-67. Năm 2015.
(Feb 16 2016 2:57PM)
[16]Tham luận: Tổng kết công tác hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy - học ngoại ngữ tại Việt Nam giai đoạn 2013 - 2015. Tác giả: Nguyễn Văn Long. Hội thảo Quốc gia VietCALL 2015 "Tích hợp ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông vào xây dựng và phát triển đề cương môn học trong chương trình đào tạo cử nhân sư phạm tiếng Anh", 17/10, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng. Trang: 1-13. Năm 2015. (Nov 16 2015 6:27PM)
[17]Bài báo: Ứng dụng của giao tiếp qua công nghệ trong sự phát triển năng lực ngoại ngữ. Tác giả: Nguyễn Văn Long. Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống (Language & Life)
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 3 (233). Trang: 22-25. Năm 2015.
(Mar 28 2015 12:17PM)
[18]Bài báo: Tác dụng của phần mềm Dyned đối với sinh viên năm 1 và 2 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Văn Long, Phạm Thị Tố Như. Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ, Trường Đại học Hà Nội. Số: 40. Trang: 31-39. Năm 2014. (Jan 27 2015 4:20PM)
[19]Bài báo: Đặc tính sư phạm của giao tiếp qua công nghệ. Tác giả: Nguyễn Văn Long. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 68. Trang: 37-42. Năm 2013. (Dec 13 2013 10:08AM)
[20]Bài báo: Giới thiệu về giao tiếp qua công nghệ trong giáo dục. Tác giả: Nguyễn Văn Long. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 58. Trang: 110-116. Năm 2012.
(Dec 15 2012 7:09AM)
[21]Tham luận: Ngôn ngữ xã hội học trong thời đại truyền thông số. Tác giả: Nguyễn Văn Long. Hội thảo "Diễn ngôn, Tri thức, và Văn hóa", 19/12, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng. Năm 2011. (Dec 16 2011 5:18PM)
[22]Tham luận: Báo cáo tổng kết 5 năm đào tạo theo học chế tín chỉ tại trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Văn Long. Hội nghị "Tổng kết 5 năm đào tạo theo học chế tín chỉ tại Đại học Đà Nẵng", 09/12, Đại học Đà Nẵng. Năm 2011. (Dec 16 2011 5:30PM)
[23]Bài báo: Thuận lợi, khó khăn và giải pháp trong việc ứng dụng công nghệ vào giảng dạy ngoại ngữ. Tác giả: Nguyễn Văn Long
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Số: 30. Trang: 128-142. Năm 2009.
(Jan 13 2011 9:01AM)
[24]Tham luận: Học chế tín chỉ và thực trạng áp dụng học chế tín chỉ ở Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Văn Long. Hội thảo “Hệ thống Tín chỉ trong Đào tạo Đại học”, 2-3/06/2007, Đại học Đà Nẵng, Việt Nam. Năm 2007. (Jan 13 2011 9:27AM)
[25]Bài báo: Bước đầu xây dựng giáo trình điện tử. Tác giả: Nguyễn Văn Long. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 12. Trang: 3-10. Năm 2005. (Jan 13 2011 9:15AM)
[26]Bài báo: Multimedia và vai trò người thầy trong lớp học ngoại ngữ. Tác giả: Nguyễn Văn Long. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 3. Trang: 90-97. Năm 2003. (Jan 13 2011 9:17AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Parental Factors in Japanese Language Planning Policy in Vietnam. Authors: Huỳnh Thị Thu Nguyệt, Nguyễn Văn Long. Taiwan Journal of East Asian Studies. No: 19. Pages: 129-172. Year 2022. (Jun 20 2022 3:45PM)
[2]Presentations: Adaptability to the COVID-19 crisis: What are the roles of the stakeholders?. Authors: Nguyen Van Long. AsiaCALL International Conference, November 26-27, 2021. Year 2021. (Dec 13 2021 10:16AM)
[3]Presentations: An investigation into the use of Hedges in English computer-mediated writings made by students at the University of Da Nang, Viet Nam. Authors: Phạm Thị Thu Hương, Nguyễn Văn Long, Trần Hữu Phúc. 4th International European Conference on Intersdisciplinary Scientific Research 2021. Pages: 168-175. Year 2021. (Jul 19 2022 10:34AM)
[4]Presentations: An investigation into cohesion errors in Vstep writing tests of the second year EFL students. Authors: Vo Nguyen Thuy Trang; Nguyen Van Long. VietTESOL International Convention 2020, 15-16 October, 2020. Pages: 283 - 295. Year 2021. (Oct 11 2021 8:41AM)
[5]Article: Resilience to withstand COVID-19 crisis: Lessons from a Foreign Language Institution in Vietnam. Authors: Uyen N. T. Nguyen; Long V. Nguyen. CALL-EJ (Computer Assisted Language Learning Electronic Journal). No: 22(2). Pages: 40-55. Year 2021. (Apr 5 2021 8:57AM)
[6]Article: Using Synchronous Online Discussion to Develop EFL Learners' Productive Skills: A Case Study. Authors: Long V. Nguyen; Anh Tram Dang Pham. Asia TEFL Journal. No: 18(1). Pages: 179-207. Year 2021. (Apr 5 2021 3:03PM)
[7]Article: Integrating digital literacy into foreign language education: A proposal. Authors: Long V. Nguyen. Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế the International GloCALL 2019 Conference, 23-25 August. No: 0. Pages: 16-18. Year 2020. (May 11 2020 4:59PM)
[8]Article: How effective are EFL software programs for English learning in Vietnamese higher education context?. Authors: Pham Thi Thu Huong, Nguyen Van Long. Opción International Journal. No: 34(16). Pages: 430-442. Year 2018. (Nov 22 2018 1:49PM)
[9]Presentations: VietCALL report on strategies. Authors: Nguyễn Văn Long. Paper presented at the International Symposium on "CALL: Innovations and Policies", 26 Oct, University of Foreign Language Studies - UDN. Pages: 1-20. Year 2018. (Nov 6 2018 3:36PM)
[10]Article: English as a Medium of Instruction: A Case Study at a Gifted High School in Vietnam. Authors: Nguyen, L. V., & Ngo Quang Minh Hai. The Journal of Asia TEFL. No: 15(4). Pages: 1083-1102. Year 2018. (Jan 4 2019 10:44AM)
[11]Presentations: CALL in Vietnam: A case study of The National Foreign Languages 2020 Project. Authors: Nguyễn Văn Long. A Keynote paper presented at the 15th AsiaCALL Conference, 24-26 November, HCM Open University, Vietnam. Year 2017. (Dec 1 2017 12:25PM)
[12]Presentations: Blended language learning: Challenges, opportunities and learners' voices. Authors: Nguyễn Văn Long. Workshop on "Blended Learning and Innovative Approaches in Language Teaching", 12/2016, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng. Pages: 34-37. Year 2016. (Sep 7 2017 2:21PM)
[13]Article: Designing a Collaborative Malaysian-Vietnamese Online Writing Project: A Design-Based Research. Authors: Lee, Kean Wah, Yau, Jaclyn Xiang Ruei, Said, Noraini, Yoon, Sook Jhee, Tan, Choon Keong, Nguyen, Long V, Thang, Siew Ming. Envisioning the Future of Online Learning. No: Singapore: Springer. Pages: 53-67. Year 2016. (Aug 22 2016 1:44PM)
[14]Presentations: From CALL to MALL: Opportunities. Authors: Nguyễn Văn Long. Paper presented at the Conference on Mobile learning: Translating theory into practice, Ho Chi Minh City University of Education. Year 2014. (Mar 29 2015 7:41AM)
[15]Presentations: Listening comprehension test designs to evaluate high school learners' listening skills - A shortcut to English communicative orientation development. Authors: Nguyễn Văn Long, Nguyễn Văn Tuyên
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Paper presented at the Conference on English language testing and assessment for school-age learners, Hue University of Foreign Languages. Pages: 74-81. Year 2014. (Apr 9 2015 4:31PM)
[16]Article: Wiki-mediated peer review process: Participation and interaction. Authors: Nguyễn Văn Long. In E. McKay (Ed.), ePedagogy in Online Learning: New Developments in Web Mediated Human Computer Interaction. No: Hershey, PA: IGI Global. Pages: 134-155. Year 2013. (Feb 20 2013 7:30PM)
[17]Presentations: The sociotechnical affordances of computer-mediated communication: A Vietnamese context. Authors: Nguyễn Văn Long, Phan Văn Hòa
marriage affairs open i want an affair
. Paper presented at the 7th GloCALL Conference, Danang, Vietnam. Year 2013. (Jan 26 2014 7:11AM)
[18]Presentations: Common European Framework of Reference (CEFR) and the Assessment of School Teachers’ Levels of English in Central Vietnam: Effects and Affects . Authors: Nguyễn Văn Long. Paper presented at the 3rd Annual International Conference on Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL) "English Learning: A Focus on English Use", 9-11 August, Danang City, Vietnam
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Year 2012.
(Aug 18 2012 11:08AM)
[19]Presentations: Computer-supported collaborative learning: What research tells us?. Authors: Nguyễn Văn Long. Paper presented at the 11th AsiaCALL "Visionary CALL Paradigms for the "Asian Century": Pushing the Boundaries of Learning, Teaching, Research and Technology", 16-18 November, Ho Chi Minh City, Vietnam. Year 2012. (Nov 26 2012 10:13AM)
[20]Presentations: The use of wikis in collaborative learning . Authors: Nguyễn Văn Long, Phan Văn Hòa. Paper presented at the 5th GloCALL Conference, 27 - 29 October, Manila, The Philippines. Year 2011. (Oct 29 2011 6:33AM)
[21]Article: Learners' reflections on and perceptions of computer-mediated communication in a language classroom: A Vietnamese perspective. Authors: Nguyễn Văn Long. Australasian Journal of Educational Technology. No: 27(Special issue, 8). Pages: 1413-1436. Year 2011. (Jan 10 2012 2:47PM)
[22]Presentations: Online chat in EFL group-based discussion: A case study. Authors: Nguyễn Văn Long
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Paper presented at the 2nd Annual International Conference on TESOL on English for All, 15-17 September, Hue City, Vietnam.
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
. Year 2011.
(Sep 17 2011 2:51PM)
[23]Presentations: A study of learners’ attitudes towards a technology-enhanced language classroom. Authors: Nguyễn Văn Long, Phan Văn Hòa. Paper presented at the International Conference on Classroom-oriented research: Achievements and Challenges, 12 - 16 October, Kalisz City, Poland
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
. Year 2011.
(Oct 24 2011 12:03PM)
[24]Article: The nature of ‘talk’ in synchronous computer-mediated communication in a Vietnamese tertiary EFL context. Authors: Nguyễn Văn Long, Cynthia White
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. International Journal of Computer Assisted Language Learning and Teaching. No: 1(3). Pages: 14-36. Year 2011. (Jan 13 2011 8:48AM)
[25]Presentations: EFL collaborative opportunities in a Wiki environment. Authors: Nguyễn Văn Long. Paper presented at the 27th CALICO Annual Conference on Enhancing Language Learning: Research, Innovation, and Evaluation in CALL, 8-12 June, Amherst, Massachusetts. Year 2010. (Jan 13 2011 9:19AM)
[26]Article: Computer mediated collaborative learning within a communicative language teaching approach: A sociocultural perspective. Authors: Nguyễn Văn Long. The Asian EFL Journal Quarterly
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. No: 12(1). Pages: 202-233. Year 2010.
(Jan 13 2011 8:55AM)
[27]Presentations: Participation and interaction in synchronous computer mediated communication. Authors: Nguyễn Văn Long, Cynthia White, Ute Walker. Paper presented at the 1st Combined ALANZ and ALAA Conference on Participation and Acquisition, 2-4 December, Auckland, New Zealand. Year 2009. (Jan 13 2011 9:22AM)
[28]Presentations: Synchronous computer mediated communication: A sociocultural analysis. Authors: Nguyễn Văn Long. Paper presented at Massey University's School of Language Studies Conference, 12 November, Palmerston North, New Zealand. Year 2009. (Jan 13 2011 9:23AM)
[29]Presentations: Authentic online collaborative learning in the EFL classroom environment: A need for a comprehensive study. Authors: Nguyễn Văn Long. Paper presented at the 11th CLESOL (Community Languages and ESOL) Conference on Language and Identity, 5-10 October, Auckland, New Zealand. Year 2008. (Jan 13 2011 9:24AM)
[30]Article: Computer mediated communication and foreign language education: Pedagogical features. Authors: Nguyễn Văn Long. International Journal of Instructional Technology and Distance Learning
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. No: 5(12). Pages: 23-44. Year 2008.
(Jan 13 2011 9:05AM)
[31]Article: Technology-enhanced EFL syllabus design and materials development. Authors: Nguyễn Văn Long. English Language Teaching
walgreens prints coupons open free printable coupons
. No: 1(2). Pages: 135-142. Year 2008.
(Jan 13 2011 9:11AM)
[32]Article: The triangular issues in multimedia language courseware design in the Vietnamese EFL environment. Authors: Nguyễn Văn Long. Asian Social Science
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. No: 4(6). Pages: 65-69. Year 2008.
(Jan 13 2011 9:13AM)
[33]Presentations: The good, the bad and the ICT. Authors: Nguyễn Văn Long
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Paper presented at AusAID’s International Conference on TESOL in the Internationalization of Higher Education in Vietnam, 11-12 May, Hanoi, Vietnam. Year 2007. (Jan 13 2011 9:25AM)
[34]Presentations: Using the Internet to teach American culture. Authors: Nguyễn Văn Long. Paper presented at the International Conference on American Studies in Vietnam: Teaching Methods and Curriculum Development, 24-25 March, Vietnam National University at Ho Chi Minh City, Vietnam
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Year 2006.
(Jan 13 2011 9:28AM)
[35]Presentations: The power of triangulation in mixed methods research. Authors: Nguyễn Văn Long
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
. Paper presented at University of Queensland's School of Languages and Comparative Cultural Studies Symposium: Issues of Research Design in Applied Linguistics, 19 November, Brisbane, Queensland
marriage affairs open i want an affair
. Year 2005.
(Jan 13 2011 9:28AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn