Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 105,322,050

 Listening comprehension test designs to evaluate high school learners' listening skills - A shortcut to English communicative orientation development
marriage affairs all wife cheat i want an affair
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Văn Long, Nguyễn Văn Tuyên
marriage affairs all wife cheat i want an affair
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
Nơi đăng: Paper presented at the Conference on English language testing and assessment for school-age learners, Hue University of Foreign Languages; Số: 0;Từ->đến trang: 74-81;Năm: 2014
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT

abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
ABSTRACT

walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn