Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 105,232,000

 Tổng kết công tác hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy - học ngoại ngữ tại Việt Nam giai đoạn 2013 - 2015
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Văn Long
Nơi đăng: Hội thảo Quốc gia VietCALL 2015 "Tích hợp ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông vào xây dựng và phát triển đề cương môn học trong chương trình đào tạo cử nhân sư phạm tiếng Anh", 17/10, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng; Số: 1;Từ->đến trang: 1-13;Năm: 2015
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT

ABSTRACT

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn