Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 105,212,281

 Giảng dạy tiếng Anh trong thời đại truyền thông số từ góc nhìn của ngôn ngữ xã hội học
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Văn Long
Nơi đăng: Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống (Language & Life); Số: 11 (241);Từ->đến trang: 30-34;Năm: 2015
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
This meta-analysis paper discusses novelty conceptions in the theory and methodology of teaching English under a sosiolinguistic perspective and digital discourse in the era of digital media. The introduction briefly presents the recent research in the field of sociolinguistics, including the topics, trends and social-oriented language learning that global researchers have pointed out, in order to help us associate the stance of digital discourse in this field of linguistics. Through these studies, it is seen there are four concepts that should be defined in sociolinguistics in this digital media era: discourse, technology, multi-dimensional communication, and ideology. The analysis revolves around the relationship between the concepts above and provide orientations for teaching foreign languages in this digitized era.
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn