Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 105,211,770

 Designing a Collaborative Malaysian-Vietnamese Online Writing Project: A Design-Based Research
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lee, Kean Wah,
Yau, Jaclyn Xiang Ruei,
Said, Noraini,
Yoon, Sook Jhee,
Tan, Choon Keong,
Nguyen, Long V,
Thang, Siew Ming
Nơi đăng: Envisioning the Future of Online Learning; Số: Singapore: Springer;Từ->đến trang: 53-67;Năm: 2016
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT

ABSTRACT

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn