Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 105,335,304

 Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ngoại ngữ: Từ kinh nghiệm quốc tế đến thực tại Việt Nam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Văn Long
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Nghiên cứu Giáo dục; Số: Tập 32, Số 2;Từ->đến trang: 36-47;Năm: 2016
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo tập trung thảo luận tình hình ứng dụng Công nghệ Thông tin (CNTT) vào quá trình day-học ngoại ngữ nói chung và cụ thể là tiếng Anh từ lý thuyết đến thực tiễn; từ mô hình thế giới đến thực trạng ứng dụng tại Việt Nam. Ở phần kinh nghiệm quốc tế, trên nền tảng giáo dục kỹ thuật số, bài báo phân tích các đường hướng phổ biến hiện nay thế giới đang áp dụng làm các mô hình lý thuyết cho việc đưa CNTT vào lớp học, vào quá trình giảng dạy, tiếp theo là phần phân tích các năng lực CNTT mà người giáo viên cần đạt được. Ở phần nghiên cứu thực tiễn ở Việt Nam, bài báo đi sâu phân tích nhu cầu thực tiễn và tính thiết yếu của việc ứng dụng CNTT trong bối cảnh Việt Nam, kèm theo là thực trạng ứng dụng hiện nay. Kết luận rút ra và các kiến nghị được trình bày ở phần kết luận.
ABSTRACT
The article focuses on discussing the situation of the application of Information and Communication Technology (ICT) in the process of teaching and learning foreign languages ​​in general and English in particular from theory to practice; from internatonal models to practical impplication in Vietnam. In the section on the international experience, on the basis of digital education, the article analyzes the current approaches applied the world over as the theoretical models for bringing ICT into the classroom and into the training process, followed by an analysis of the ICT capacity that teachers should be able to achieve. In the section on the practical research in Vietnam, the paper investigates the practical needs and the necessity of the application of ICT in the context of Vietnam, together with the present application. Conclusions and recommendations are presented in the concluding section.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn