Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 105,315,740

 Blended language learning: Challenges, opportunities and learners' voices
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Văn Long
Nơi đăng: Workshop on "Blended Learning and Innovative Approaches in Language Teaching", 12/2016, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng; Số: 0;Từ->đến trang: 34-37;Năm: 2016
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT

ABSTRACT

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn