Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 105,227,120

 Thiết lập đề thi trắc nghiệm trực tuyến trên cơ sở các tiêu chí ngôn ngữ của khung tham chiếu năng lực ngoại ngữ chung châu Âu (CEFR)
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Văn Long
Nơi đăng: VNU Journal of Foreign Studies; Số: 34(3);Từ->đến trang: 153-163;Năm: 2018
Lĩnh vực: Ngôn ngữ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo tập trung nghiên cứu giải pháp xây dựng hệ thống tiêu chí ngôn ngữ nhằm biên soạn đề thi trắc nghiệm theo Khung tham chiếu châu Âu (CEFR). Nghiên cứu nhằm triển khai quy trình biên soạn ngân hàng đề thi trắc nghiệm theo hình thức trực tuyến (online) theo chuẩn CEFR, thi trên máy tính thông qua hệ thống elearning Moodle, phục vụ thi kết thúc học phần và thi chuẩn đầu ra. Trên cơ sở hai vấn đề nghiên cứu trên, kết quả giúp hệ thống hoá cơ sở lý luận của việc xây dựng hệ thống tiêu chí và ngân hàng câu hỏi đề thi trắc nghiệm trực tuyến tiếng Anh tương thích với Khung tham chiếu châu Âu (CEFR). Kết quả nghiên cứu bao gồm hệ thống các tiêu chí ngôn ngữ để phân loại và quy trình xây dựng đề thi trắc nghiệm.
ABSTRACT
The paper aims to investigate and to locate solutions in building a criteria system for designing multiple-choice test bank in accordance with the Common European Framework for Reference (CEFR). It also projects to compile the (online) test bank for the knowledge of grammar and vocabulary in line with the CEFR standards so that the tests can be taken on the e-learning system, Moodle. Based on the two research problems mentioned, the research helps systemize the theoretical basis of building and designing the criteria system and the test bank for multiple-choice questions in accordance with CEFR. The research results include the linguistic criteria system for classification and the process of designing and setting up questions the learning management system of the university, Moodle.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn