Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 105,232,495

  Integrating digital literacy into foreign language education: A proposal
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Long V. Nguyen
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế the International GloCALL 2019 Conference, 23-25 August; Số: 0;Từ->đến trang: 16-18;Năm: 2020
Lĩnh vực: Ngôn ngữ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Abstract - The paper presents a proposal for research into digital literacy and foreign language learning. The proposal is initiated by the three movements that affect English language education worldwide, including the growing need of using English as a global language, the integration of technology into education, and the language teaching pedagogical reform. Digital resources are now playing a significant role in education in general and English language education in particular. However, little is known, and therefore under-explored, about the importance of digital literacy in second language learning. Using connectivism as a novel theory of learning, the project aims to investigate a correlation of digital literacy and second language proficiency.
ABSTRACT
Abstract - The paper presents a proposal for research into digital literacy and foreign language learning. The proposal is initiated by the three movements that affect English language education worldwide, including the growing need of using English as a global language, the integration of technology into education, and the language teaching pedagogical reform. Digital resources are now playing a significant role in education in general and English language education in particular. However, little is known, and therefore under-explored, about the importance of digital literacy in second language learning. Using connectivism as a novel theory of learning, the project aims to investigate a correlation of digital literacy and second language proficiency.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn