Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 105,266,286

 Applying corpus linguistics to English textbook evaluation: A case in Viet Nam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Huỳnh Thị Thu Nguyệt, Nguyễn Văn Long
Nơi đăng: VNU Journal of Foreign Studies; Số: Vol. 36 Issue 6;Từ->đến trang: 109-121;Năm: 2020
Lĩnh vực: Ngôn ngữ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Looking at textbook evaluation from a corpus linguistics perspective, this paper compares two sets of textbooks used at senior high school in Vietnam and evaluate the effectiveness of the new one, centering on lexical resources at word level, particularly individual words and phrasal verbs. As for the comparison of the wordlist in general, the two corpora, taken from the two sets of textbooks, were analysed by Antconc software to extract the wordlist, then the two wordlists are compared by Venny 2.1.0 to see the similarities and differences. The research reveals a quantifiable evaluation of the lexical resources, tapping into the mutual and exclusive words, as well as examining lexical complexity of the two sets of textbooks. Unlike conventional textbook reviews focusing on grammar, this study is one of the first attempts to evaluate textbooks efficiency from corpus linguistics perspective, which in turn contributes to the improvement of the current English textbooks in Viet Nam, as well as a source of consideration for curriculum design worldwide.
ABSTRACT
Looking at textbook evaluation from a corpus linguistics perspective, this paper compares two sets of textbooks used at senior high school in Vietnam and evaluate the effectiveness of the new one, centering on lexical resources at word level, particularly individual words and phrasal verbs. As for the comparison of the wordlist in general, the two corpora, taken from the two sets of textbooks, were analysed by Antconc software to extract the wordlist, then the two wordlists are compared by Venny 2.1.0 to see the similarities and differences. The research reveals a quantifiable evaluation of the lexical resources, tapping into the mutual and exclusive words, as well as examining lexical complexity of the two sets of textbooks. Unlike conventional textbook reviews focusing on grammar, this study is one of the first attempts to evaluate textbooks efficiency from corpus linguistics perspective, which in turn contributes to the improvement of the current English textbooks in Viet Nam, as well as a source of consideration for curriculum design worldwide.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn