Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 105,307,324

 Computer mediated communication and foreign language education: Pedagogical features
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Văn Long
Nơi đăng: International Journal of Instructional Technology and Distance Learning
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
; Số: 5(12);Từ->đến trang: 23-44;Năm: 2008
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
This meta-analysis article starts with a critical review of Computer Mediated Communication (CMC) from various theoretical perspectives, namely structural, cognitive, and sociocultural. This is followed by the discussion characteristics, modes, and scopes of CMC. The presentation then moves from an overview of didactic features of CMC in general education to pedagogical benefits of CMC in foreign language learning and teaching. The conclusion drawn from the discussion is that CMC, both synchronous and asynchronous, possesses potential advantages capable of improving learners’ foreign language development; and that future research in many
aspects of CMC in language education is still needed.

Keywords: Computer-Mediated Communication, CMC Learning, CMCL, Computer-Assisted Language Learning, EFL, face-to-face, Pedagogy, Sociocultural theory.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn