Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 105,253,324

 The triangular issues in multimedia language courseware design in the Vietnamese EFL environment
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Văn Long
Nơi đăng: Asian Social Science
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
; Số: 4(6);Từ->đến trang: 65-69;Năm: 2008
Lĩnh vực: Ngôn ngữ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
In this paper, among many issues pertaining to the design of EFL multimedia courseware, I would like to discuss three correlated major fields which are of utmost significance in accordance with the literature and my personal reflection on the present context of foreign language teaching and learning at the University of Danang (UD), Vietnam. The presentation will consist of three parts, including the exploration of potential users of a CALL product; what should be included and what strategies are needed for the selection of the contents of the product, and the essential criteria for the multimedia design. These are followed by a summary of the triangular issues.

Keywords: CALL, Multimedia design, EFL
walgreens prints coupons open free printable coupons
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn