Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 105,288,124

 Synchronous computer mediated communication: A sociocultural analysis
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Văn Long
Nơi đăng: Paper presented at Massey University's School of Language Studies Conference, 12 November, Palmerston North, New Zealand
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
; Số: ;Từ->đến trang: ;Năm: 2009
Lĩnh vực: Ngôn ngữ; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
marriage affairs open i want an affair
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
ABSTRACT
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn