Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 105,200,718

 The good, the bad and the ICT
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Văn Long
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
Nơi đăng: Paper presented at AusAID’s International Conference on TESOL in the Internationalization of Higher Education in Vietnam, 11-12 May, Hanoi, Vietnam; Số: ;Từ->đến trang: ;Năm: 2007
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
marriage affairs all wife cheat i want an affair
ABSTRACT
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn