Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 105,334,513

 Season metaphors in English and Vietnamese song lyrics: Season mapping onto social domains
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Sỹ Thị Thơm; Nguyễn Văn Long; Nguyễn Thị Minh Tâm
Nơi đăng: ULIS National Conference UNC2021; Số: 1;Từ->đến trang: 651-666;Năm: 2021
Lĩnh vực: Ngôn ngữ; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn