Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 105,287,750

 An investigation into the use of Hedges in English computer-mediated writings made by students at the University of Da Nang, Viet Nam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phạm Thị Thu Hương, Nguyễn Văn Long, Trần Hữu Phúc
Nơi đăng: 4th International European Conference on Intersdisciplinary Scientific Research 2021; Số: 4;Từ->đến trang: 168-175;Năm: 2021
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn