Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 105,172,438

 Giới thiệu về giao tiếp qua công nghệ trong giáo dục
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Văn Long
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
; Số: 58;Từ->đến trang: 110-116;Năm: 2012
Lĩnh vực: Ngôn ngữ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài viết giới thiệu một cách tổng quan về một phương thức giao tiếp mới, giao tiếp qua công nghệ (GTQCN). Đây là một cuộc cách mạng về truyền thông và phương thức giao tiếp. Có thể nói GTQCN là cuộc cách mạng về giao tiếp lớn thứ tư trong lịch sử loài người. Các phương thức giao tiếp trước đó bao gồm: giao tiếp trực diện, chữ viết và in ấn. GTQCN, trên bình diện nào đó, vượt trội hơn giao tiếp trực diện. Sau phần định nghĩa về GTQCN, là phần giới thiệu và phân tích các đặc điểm nổi bậc của GTQCN. Bài viết lần lượt miêu tả các đặc trưng nhằm giúp phân loại các phương thức của GTQCN. Phần cuối của bài viết là phân tích phạm vi sủa dụng của GTQCN. Một trong những kết luận của bài báo là yếu tố con người luôn đóng vai trò quan trọng trong tiến trình giao tiếp, bất kể là qua phương thức gì.
ABSTRACT
The paper introduces a general overview of a novel method of communication, computer-mediated communication (CMC). This is a revolution in media and communication. It can be ascertained that CMC is the fourth revolutionary transformation in communication in human history. The previous modes of communication consist of face-to-face communication, writing, and printing. In some aspects, CMC surpasses face-to-face. After a discussion of how CMC is defined is an introduction and analysis various outstanding characteristics of CMC. The paper then describes particulars that helps classify modes of CMC. The article ends with an exploration of scopes of CMC.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn