Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 105,242,169

 Đặc tính sư phạm của giao tiếp qua công nghệ
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Văn Long
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng; Số: 68;Từ->đến trang: 37-42;Năm: 2013
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài viết đi sâu phân tích các tính năng khoa giáo của giáo tiếp quan công nghệ (GTQCN). Các đặc điểm sư phạm này bao gồm: tăng động cơ học tập, hỗ trợ học tích cực, khuyến khích học suy ngẫm, nâng cao tính tự chủ của người học ,và cuôi cùng là hỗ trợ phương thức học nhóm. Tất cả những đặc điểm này được cho là những yếu tố cần thiết trong giáo học pháp hiện đại, đặc biệt là phương pháp dạy và học ngoại ngữ, nhìn từ thuyết ‘văn hóa xã hội’ của Vygotsky. GTQCN đã cung cấp hàng loạt các lợi thế tiềm năng cho các phát triển văn hóa và xã hội cùng với năng lực ngôn ngữ. GTQCN đã chứng tỏ mình là công cụ trung gian hiệu quả khuyến khích sự xuất hiện của cộng đồng diễn ngôn lấy người học làm trung tâm.
ABSTRACT
The paper investigates various pedagogical features of computer-mediated communication. These educational characteristics of CMC include: increasing motivation, supporting active learning, promoting reflective learning, enhancing learner autonomy, and fostering collaborative learning. All these features are believed to play significant roles in modern teaching methodology, especially in teaching and learning foreign languages, viewing from Vygotsky’s sociocultural theory. CMC provides education with potential advantages in the social and cultural development, along with language capacity. CMC proves itself to be an effective medium in encouraging the growth of the discourse community in learner-centred approach. These educational features have been resulted in from a variety of studies in Vietnam and abroad.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn