Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 105,242,422

 The sociotechnical affordances of computer-mediated communication: A Vietnamese context
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Văn Long, Phan Văn Hòa
marriage affairs open i want an affair
Nơi đăng: Paper presented at the 7th GloCALL Conference, Danang, Vietnam; Số: 0;Từ->đến trang: 0;Năm: 2013
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT

ABSTRACT

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn