Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 105,176,394

 Nghiên cứu ứng dụng Web 2.0 giúp sinh viên tăng cường năng lực tương tác nhằm nâng cao hiệu quả học tập tiếng Anh
abortion pill services abortion pill articles having an abortion
Chủ nhiệm:  Nguyễn Văn Long; Thành viên:  
Số: Đ2012-05-10 ; Năm hoàn thành: 2012; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Ngôn ngữ
Mục tiêu của đề tài này là nghiên cứu, tìm ra các giải pháp nhằm đưa các ứng dụng của mạng xã hội vào quá trình đào tạo; biến quá trình học tập không chỉ bó gọn trong bốn bức tường của lớp học. Việc ứng dụng Web2.0 vào quá trình giảng dạy nhằm nâng cao tính tự chủ và động cơ học tập của sinh viên; và đặc biệt mở rộng khả năng tương tác (tương tác với nội dung môn học, với giảng viên, với bạn học) của sinh viên bằng ba hướng: (1) kéo thế giới vào lớp học; (2) mang lớp học ra khỏi bốn bức tường; và (3) đặc biệt là, quá đó, tăng năng lực tiếp cận, xử lý, và điều tiết thông tin để tạo thông tin mới của người học.

Có thể nhận thấy từ dữ liệu phân tích rằng Web 2.0 đã cung cấp hàng loạt các lợi thế tiềm năng cho các phát triển văn hóa và xã hội cùng với năng lực ngôn ngữ. Web 2.0 đã chứng tỏ mình là công cụ trung gian hiệu quả khuyến khích sự xuất hiện của cộng đồng diễn ngôn lấy người học làm trung tâm.

Theo cách dùng của Vygotsky, Web 2.0 cung cấp cho sinh viên hai phương tiện trung gian của tiến trình nhận thức: công cụ tâm lý và nhân tố con người. Web 2.0 cho phép sinh viên thể hiện diễn biến tâm lý của mình qua trung gian là hội thoại viết.

Như là một nhóm các thành phần tạo nên một bộ các công cụ, Web 2.0 là một trong những thành tố quan trọng của bộ công cụ đó. Các chức năng tình cảm, nhận thức, và xã hội có ở Web 2.0 được cho là phù hợp với học thuyết văn hóa xã hội về giáo dục.

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn