Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 105,185,365

 Nghiên cứu xây dựng hệ thống tiêu chí và ngân hàng đề thi trắc nghiệm (trực tuyến) khối kiến thức ngữ pháp - từ vựng tiếng Anh (uses of English) theo khung năng lực ngoại ngữ châu Âu (CEFR)
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
Chủ nhiệm:  Nguyễn Văn Long; Thành viên:  
Số: T2013-05-17 ; Năm hoàn thành: 2013; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Ngôn ngữ

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn