Phan Thị Phú Quyến
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 99,133,566

 
Mục này được 6341 lượt người xem
Họ và tên:  Phan Thị Phú Quyến
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  08/07/1990
Nơi sinh: Xã Hành Đức- Huyện Nghĩa Hành- Tỉnh Quảng Ngãi
Quê quán Xã Hành Đức- Huyện Nghĩa Hành- Tỉnh Quảng Ngãi
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  QTKD Thương mại; Tại: Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Marketing; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2019; Chuyên ngành: Marketing; Tại: Đại học Tomas Bata
Dạy CN: Marketing
Lĩnh vực NC: Digital Marketing, Consumer behavior
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: 71 Ngũ Hành Sơn, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài Khác: Consumer behavior changes and entrepreneurship for market development through digitization. Chủ nhiệm: Phan Thị Phú Quyến. Thành viên: Sayanti Shaw, Nikola, Fortesa. Mã số: IGA/FaME/2018/015. Năm: 2019. (Sep 30 2019 3:36AM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Các nhân tố ảnh hưởng đến động cơ nghiên cứu khoa học của sinh viên trường Đại học Kinh tế- Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Phan Thị Phú Quyến. Mã số: T2016-04-12. Năm: 2016. (Sep 30 2019 3:35AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Improving tourists’ green electronic word-of-mouth: a mediation and moderation analysis. Tác giả: Huy, L.V., Phan, Q.P.T., Phan, H.L., Pham, N.T. and Nguyen, N.. Asia Pacific Journal of Tourism Research. Số: 27(5). Trang: 547-561. Năm 2022. (Aug 1 2022 11:07AM)
[2]Bài báo: Các nhân tố ảnh hưởng đến động cơ nghiên cứu khoa học của sinh viên trường Đại học Kinh tế- Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Phan Thị Phú Quyến. Tạp chí KHKT. Số: 5(01). Trang: 28-36. Năm 2017. (Sep 30 2019 2:34AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Implementing Social Customer Relationship Management in Turbulent Environments: A Dynamic Capabilities Perspective. Authors: VM Ngo, QPT Phan, HM Vu. Webology 18 (Special issue on Management and Social Media). No: Special Issue. Pages: 49-70. Year 2021. (Aug 1 2022 11:03AM)
[2]Article: How Social Commerce Characteristics Influence Consumers' Online Impulsive Buying Behavior in Emerging Markets. Authors: QPT Phan, VM Ngo, NCL Phuoc. International Journal of E-Business Research. No: 16(3). Pages: 74-88. Year 2020. (Aug 23 2020 9:21AM)
[3]Article: Financial capability and technology implications for online shopping. Authors: Gentjan Çera, Quyen Phu Thi Phan, Armenia Androniceanu, Edmond Çera. E&M Economics and Management. No: 23(2). Pages: 156–172. Year 2020. (Aug 23 2020 9:24AM)
[4]Article: Analyzing Electronic Word of Mouth Intention for Shopping Websites: A Means-End Chain Approach. Authors: Quyen Phu Thi Phan, Adriana A. Amaya Rivas & Tuya Bat. Journal of Internet Commerce. No: https://doi.org/10.1080/15332861.2019.1595361. Pages: https://doi.org/10.1080/15332861.2019.1595361. Year 2019. (Sep 29 2019 10:57PM)
[5]Article: The Mediating Effects of Switching Costs on the Relationship between Service Quality, Customer Satisfaction and Customer Loyalty: A Study in Retail Banking Industry in Vietnam. Authors: Vu Minh Ngo, Quyen Phu Thi Phan, Ninh Van Nguyen, Hieu Minh Vu. International Journal of Supply Chain Management. No: 8 (2). Pages: 389-393. Year 2019. (Sep 29 2019 11:02PM)
[6]Article: Green Human Resource Management: A comprehensive review and future research agenda. Authors: Nhat Tan Pham, Hung Hoang, Quyen Phu Thi Phan. International Journal of Manpower. No: DOI: 10.1108/IJM-07-2019-0350. Year 2019. (Sep 30 2019 4:50PM)
[7]Article: Greening human resource management and employee commitment toward the environment: An interaction model. Authors: Pham, N. T., Tučková, Z., & Phan, Q. P. T.. Journal of Business Economics and Management. No: 20(3). Pages: 446-465. Year 2019. (Sep 30 2019 2:33AM)
[8]Article: The relationship between website design and positive eWOM intention: testing mediator and moderator effect. Authors: Phan, Q. P. T., & Pilík, M.. Journal of Business Economics and Management. No: 19(2). Pages: 382–398. Year 2018. (Sep 29 2019 11:04PM)
[9]Article: Enhancing the organizational citizenship behavior for the environment: the roles of green training and organizational culture. Authors: Pham, N. T., Phan, Q. P. T., Tučková, Z., Vo, N., & Nguyen, L. H.. Management & Marketing. Challenges for the Knowledge Society. No: 13(4). Pages: 1174-1189. Year 2018. (Sep 30 2019 2:32AM)
[10]Presentations: Value co-creation and behavior intention in social commerce: The role of Technology Acceptance Model. Authors: PHAN, Q.P.T., PILIK, M., NGUYEN, L.H.L. International Conference on Finance and Economics. Pages: 606-622. Year 2018. (Sep 30 2019 3:21AM)
[11]Article: Customer Relationship Management (CRM) in small and medium tourism enterprises: A dynamic capabilities perspective. Authors: Minh Ngo, V., Pavelková, D., Phan, T., Phu, Q., & Van Nguyen, N.. Tourism and hospitality management. No: 24(1). Pages: 63-86. Year 2018. (Sep 30 2019 2:31AM)
[12]Presentations: A Conceptual Framework and Propositions for the Adoption Behavior of F- Commerce. Authors: PHAN, Q.P.T, VYKYDALOVA, N., PILIK, M. Commerce. 7th International Scientific Conference MANAGEMENT 2018. Management and the World in Motion, Challenges, Opportunities and Threats. Pages: 443-449. Year 2018. (Sep 30 2019 3:31AM)
[13]Presentations: Who are more responding to marketing on social media? A motivation-based segmentation of Facebook users in Vietnam. Authors: KHAI TRIEU TRAN, QUYEN PHU THI PHAN. International Conference on Marketing in the Connected Age. Pages: 333. Year 2018. (Sep 30 2019 3:30AM)
[14]Article: How e-servicescapes affect customer online shopping intention: the moderating effects of gender and online purchasing experience. Authors: Wu, W. Y., Quyen, P. T. P., & Rivas, A. A. A.. Information Systems and e-Business Management. No: 13. Pages: 689-715. Year 2017. (Sep 29 2019 10:54PM)
[15]Presentations: Students’ Motivation for Participting in Sport Activities Differentiating Men’s and Women’s Motives. Authors: LE, N.M.T., PHAN, Q.P.T., DO, V.D.. International Conference on Sport Management. Pages: 69-76. Year 2017. (Sep 30 2019 3:25AM)
[16]Presentations: Antecedents Of Existing And New Products Selling: A Job Demands resources (Jd-R) Conceptual Model. Authors: Adriana A. Amaya Rivas, Phan Thi Phu Quyen, Jorge Luis Amaya Rivas. DOKBAT 13th Annual International Bata Conference for Ph.D. Students and Young Researchers. Pages: 10-20. Year 2017. (Sep 30 2019 3:19AM)
[17]Presentations: Effect of Website Design On Positive Electronic Word of Mouth Intention. The Role Moderator of Gender. Authors: PHAN, Q.P.T, PILÍK, M.. DOKBAT 13th Annual International Bata Conference for Ph.D. Students and Young Researchers. Pages: 264-272. Year 2017. (Sep 30 2019 3:20AM)
[18]Presentations: The Effect of Service Quality on Customer Satisfaction in Vietnam Public Sport Clubs: The Moderating Role of Gender. International Conference on Sport Management. Authors: PHAN, Q.P.T., LE, N.M.T., TRAN, D.T.T. International Conference on Sport Management. Pages: 165-172. Year 2017. (Sep 30 2019 3:21AM)
[19]Presentations: Multivariate Granger Causality and the Interrelationship between Foreign Direct Investment, Gross Domestic Investment, Inflation, and Exchange Rate in Vietnam. Authors: Wann Yih-Wu, Quyen Phu Thi Phan, Adriana A. Amya Rivas. International Conference: The Economy of Vietnam in the Intergration Period: Opportunities and Challenges. Pages: 419-428. Year 2016. (Sep 30 2019 3:13AM)
  
 Khen thưởng
[1] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Năm: 2016.
[2] Giấy khen đã có thành tích xuất sắc phong trào “Văn hóa, thể thao” năm 2015-2016. Năm: 2016.
[3] Bằng khen cá nhân có bài báo khoa học công bố trên tạp chí ISI. Năm: 2017.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Khuyến mại
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2020 Sinh viên chuyên ngành Truyền thông, Khoa Marketing  Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
[2]Marketing căn bản
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2015 Sinh viên  ĐH Kinh tế, ĐH Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn