Đoàn Ngọc Phi Anh
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 91,780,097

 
Mục này được 33850 lượt người xem
Họ và tên:  Đoàn Ngọc Phi Anh
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  16/00/1973
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Điện Bàn, Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kế toán; Tại: Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Phòng Đào tạo; Trường Đại học Kinh tế
Chức vụ: Trưởng phòng
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2012; Chuyên ngành: Kế toán; Tại: Australia
Chức danh KH:  Phó Giáo sư; công nhận năm: 2016
Dạy CN: Kế toán, Quản trị kinh doanh
Lĩnh vực NC: Kế toán, quản trị kinh doanh
Ngoại ngữ: Anh văn
Địa chỉ liên hệ: 71 Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Điện thoại: 0913059177; Mobile: 0913059177
Email: phianhdn@due.edu.vn; phianhdn@yahoo.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 


-1991-1995: Sinh viên Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng (Nay là Đại học Đà Nẵng).

- 1995-2001: Giảng viên khoa Kế toán 

- 2001-2003: Học viên cao học Quản trị kinh doanh tại Trường Đại học Thương Mại Thái Lan, Thailand.

- 2004-2007: Giảng viên khoa Kế toán; Phó chủ nhiệm Khoa Kế toán

- 2007-2011: Nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Griffith, Australia.

- 2011-2014: Giảng viên Khoa Kế toán; Phó trưởng Phòng Khoa học, SĐH và HTQT, Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN.

- Từ 5/2014- 11/2014: Giảng viên Khoa Kế toán; Trưởng Phòng Khoa học, SĐH và HTQT, Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN.

-11/2014- 03/2020 :Giảng viên Khoa Kế toán; Trưởng Khoa Kế toán, Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN.

-03/2020- nay: Giảng viên Khoa Kế toán; Trưởng phòng Đào tạo, Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN.

 Các công trình khoa học
[1] Đề tài Khác: Các nhân tố tác động, tiêu chí đánh giá hiệu quả và tính bền vững của tài chính toàn diện, của thúc đẩy tài chính toàn diện ở Việt Nam. Chủ nhiệm: Đoàn Ngọc Phi Anh. Thành viên: Ông Nguyên Chương, Ngô Lê Ngữ Anh, Vương Bảo Bảo, Lê Thị Kim Yến. Mã số: KX01.30/16-20. Năm: 2020. (Jul 7 2020 2:28PM)
[2] Đề tài Khác: The role of accountants in the context of sustainable development in Vietnam. Dự án do CIMA tài trợ. Chủ nhiệm: Melina Manochin. Thành viên: Doan Ngoc Phi Anh. Mã số: CIMA. Năm: 2018. (Jun 27 2018 1:50PM)
[3] Đề tài cấp Bộ: Hoàn thiện quản trị công ty nhằm nâng cao chất lượng báo cáo phát triển bền vững của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Chủ nhiệm: Đoàn Ngọc Phi Anh. Thành viên: Nguyễn Thị Xuân Linh, Nguyễn Hữu Hòa, Võ Văn Cương, Đoàn Thị Hương. Mã số: B2016-ĐNA-11-TT. Năm: 2018. (Mar 10 2019 9:46AM)
[4] Đề tài Khác: Advanced Management Accounting Techniques in the UK and Vietnam. Dự án do Hội đồng Anh tài trợ. Chủ nhiệm: Melina Manochin. Thành viên: Doan Ngoc Phi Anh, Angela Lorenz. Mã số: 2014-2015. Năm: 2015. (Sep 21 2016 3:24PM)
[5] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng phòng kế toán ảo phục vụ công tác đào tạo chuyên ngành kế toán tại Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Đoàn Ngọc Phi Anh. Thành viên: . Mã số: T2013-04-37. Năm: 2013. (Sep 11 2014 10:03PM)
[6] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng kế toán quản trị trong các doanh nghiệp Việt Nam. Chủ nhiệm: Đoàn Ngọc Phi Anh. Thành viên: . Mã số: Đ2012-04-10. Năm: 2012. (Jan 10 2013 6:53PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Ảnh hưởng của Hội đồng Quản trị đến mức độ công bố thông tin trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp sản xuất niêm yết ở Việt Nam. Tác giả: Đoàn Ngọc Phi Anh, Võ Văn Cương, Lê Hà Như Thảo. Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế. Số: 2. Trang: 76-85. Năm 2022. (Jul 8 2022 3:03PM)
[2]Bài báo: Hoàn thiện công tác lập dự toán ngân sách nhà nước tại Sở tài chính tỉnh Sekong, Lào. Tác giả: Sykhay Lieng Sa Vat, Đoàn Ngọc Phi Anh. Tạp chí Kế toán & Kiểm toán. Số: 4. Trang: 11-17. Năm 2020. (Jul 7 2020 2:21PM)
[3]Tham luận: Nhân tố ảnh hưởng đến tài chính toàn diện: tiếp cận từ góc độ người sử dụng dịch vụ. Tác giả: Đoàn Ngọc Phi Anh, Lê Thị Kim Yến. Hội thảo Khoa học quốc gia. Trang: 305-312. Năm 2020. (Jul 7 2020 2:40PM)
[4]Bài báo: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin phát triển bền vững của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Tác giả: Đoàn Ngọc Phi Anh và Nguyễn Thị Tuyết Nga. Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế. Số: 480. Trang: 15-23. Năm 2018. (Jun 27 2018 1:28PM)
[5]Bài báo: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng kế toán quản trị trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Tác giả: Đoàn Ngọc Phi Anh, Hoàng Lê Phương Thảo. Tạp chí Khoa học Thương Mại. Số: 119. Trang: 22_28. Năm 2018. (Aug 17 2018 10:00PM)
[6]Tham luận: Thực trạng và nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Tác giả: Đoàn Ngọc Phi Anh, Trần Thị Thái Bình. Kỷ yếu Hội thảo quốc gia ‘Nghiên cứu và đào tạo Kế toán kiểm toán của các trường Đại học Việt Nam theo chuẩn quốc tế. Trang: 29-40. Năm 2017. (Jun 27 2018 11:26AM)
[7]Bài báo: Nghiên cứu mức độ công bố thông tin và nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Tác giả: Đoàn Ngọc Phi Anh, Trần Thị Thái Bình. Tạp chí Khoa học Thương Mại. Số: 92. Trang: 51-58. Năm 2016. (Jul 22 2015 1:22PM)
[8]Bài báo: Nhân tố ảnh hưởng đến vận dụng chuẩn mực kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại Việt Nam. Tác giả: Đoàn Ngọc Phi Anh, Cao Thị Hoa. Tạp chí Kế toán và Kiểm toán. Số: 5. Trang: 24-28. Năm 2016. (Jul 11 2016 1:26PM)
[9]Bài báo: Các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng các công cụ dự toán của các doanh nghiệp vừa và nhỏ Đà Nẵng. Tác giả: Đoàn Ngọc Phi Anh, Lê Thị Quyên. Tạp chí Kinh tế và Phát triển. Số: 227. Trang: 65-71. Năm 2016. (May 27 2016 10:58PM)
[10]Tham luận: Đổi mới đào tạo ngành kế toán ở Việt Nam trong xu thế hội nhập. Tác giả: Đoàn Ngọc Phi Anh, Lê Thị Na. Hội thảo Khoa học quốc gia _ Kế toán, kiểm toán Việt Nam trong điều kiện hội nhập. Trang: 146-156. Năm 2016. (May 27 2016 11:01PM)
[11]Bài báo: Factors affecting the use and consequences of management accounting practices in a transitional economy: The case of Vietnam. Tác giả: Đoàn Ngọc Phi Anh. Journal of Economics and Development. Số: 18. Trang: 54-73. Năm 2016. (Sep 21 2016 3:16PM)
[12]Bài báo: Nghiên cứu việc vận dụng kế toán quản trị trong các doanh nghiệp trên địa bàn Tây Nguyên. Tác giả: TS. Đoàn Ngọc Phi Anh; Vương Thị Nga. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 4(101).2016. Trang: 96. Năm 2016. (Jun 6 2016 3:00PM)
[13]Tham luận: Sustainable Development and Corporate Governance in Vietnam. Tác giả: Melina Manochin, Nguyen Thi Xuan Trang, Nguyen Lan Phuong, Doan Ngoc Phi Anh. International Conference on Accounting
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Trang: 240-251. Năm 2015.
(Jul 22 2015 1:27PM)
[14]Bài báo: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ đào tạo chuyên ngành kế toán: trường hợp tại Đà Nẵng. Tác giả: Đoàn Ngọc Phi Anh; Nguyễn Thị Thùy Dung. Tạp chí Khoa học Kinh tế. Số: 3. Trang: 73-81. Năm 2015. (Feb 29 2016 10:10PM)
[15]Bài báo: Bàn về công tác đào tạo thực hành kế toán tại Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Đoàn Ngọc Phi Anh
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Khoa học Kinh tế
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 2. Trang: 111-118. Năm 2014.
(Sep 11 2014 10:01PM)
[16]Bài báo: Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng kế toán quản trị chiến lược trong các doanh nghiệp Việt Nam. Tác giả: Đoàn Ngọc Phi Anh. Tạp chí Phát Triển Kinh Tế. Số: 246. Trang: 9-15. Năm 2012. (Oct 29 2012 9:12PM)
[17]Bài báo: Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính và hiệu quả hoạt động tài chính: tiếp cận theo phương pháp đường dẫn . Tác giả: Đoàn Ngọc Phi Anh. Tạp chí Khoa học Công nghê. Số: 40. Trang: 14-22. Năm 2010. (Dec 10 2011 8:22PM)
[18]Bài báo: Phương pháp tính giá dựa trên hoạt động. Tác giả: Đoàn Ngọc Phi Anh
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons open free printable coupons
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. TC Kinh tế & phát triển
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Năm 2005.
(May 11 2011 10:48AM)
[19]Bài báo: Định giá chuyển nhượng trong kinh doanh quốc tế. Tác giả: Đoàn Ngọc Phi Anh. Tạp chí Tài chính. Năm 2005. (May 11 2011 10:45AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Boards of directors and corporate sustainability performance: evidence from the emerging East Asian markets. Authors: Nguyen, L. T., Doan, N. P.A. & Frömmel, M.. International Journal of Disclosure and Governance. No: 18(2). Pages: 95-105. Year 2020. (Jul 14 2021 10:21PM)
[2]Article: Measuring corporate social performance. Authors: LE Ha Nhu Thao, Doan Ngoc Phi Anh, Jolán Velencei. Serbian Journal of Management. No: 14(1). Pages: 193-204. Year 2019. (Jun 3 2019 11:07AM)
[3]Article: Sustainable development and the role of accountants in Vietnam. Authors: Ataur Belal, Melina Manochin and Doan Ngoc Phi Anh. CIMA Global Academic and Universities Programme. No: 1. Pages: 8-9. Year 2018. (Sep 16 2018 8:45PM)
[4]Article: Enterprise characteristics, capital structure and operational performance: The case of listed enterprises in Vietnam. Authors: Doan Ngoc Phi Anh. Corporate Ownership and Control. No: 13(4). Pages: 529-535. Year 2016. (Jan 10 2017 9:45AM)
[5]Article: Determinants of dividend policy in a transitional country: the case of Vietnam. Authors: Doan Ngọc Phi Anh, Mai Thị Hoai Thuong. International Research Journal of Finance and Economics. No: 135. Pages: 6-12. Year 2015. (May 27 2016 10:48PM)
[6]Presentations: The extent of financial disclosure of Vietnamese listed construction material companies. Authors: Truong Ba Thanh, Tran Thi Thai Binh, Doan Ngoc Phi Anh
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. International Conference on Accounting. Pages: 135-142. Year 2015. (Jul 22 2015 1:30PM)
[7]Article: Intention to use E-banking in a newly emerging country: Vietnamese customer’s perspective. Authors: Phạm Long, Đoàn Ngọc Phi Anh. International Journal of Enterprise Information Systems
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. No: 10. Pages: 103-120. Year 2014.
(Jul 22 2015 1:17PM)
[8]Article: Accounting in a developing transitional economy: the case of Vietnam. Authors: Doan Ngoc Phi Anh, Nguyen Duc Tho. Asian Review of Accounting
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. No: 21, iss: 1. Pages: 74-95. Year 2013.
(Mar 5 2013 7:17AM)
[9]Article: Western management accounting practices in Vietnamese enterprises: Adoption and perceived benefits. Authors: Đoàn Ngọc Phi Anh, Nguyễn Đức Thọ, Lokman Mia. Pacific Accounting Review. No: 23. Pages: 142-164. Year 2011. (Dec 10 2011 5:08PM)
[10]Presentations: The adoption of Western management accounting practices among Vietnamese enterprises during a period of economic transition, 2003-2009. Authors: Đoan Ngoc Phi Anh. 13th Annual Waikato Management School Student Research Conference, New Zealand
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Pages: 38-47. Year 2009.
(May 11 2011 10:52AM)
  
 Sách và giáo trình
(May 11 2011 11:04AM)
[1]Nguyên lý kế toán Chủ biên: Trần Đình Khôi Nguyên. Đồng tác giả: Hoàng Tùng, Đoàn Ngọc Phi Anh, Phạm Hoài Hương
.
Nơi XB: Nhà xuất bản Giáo Dục. Năm 2007.
  
 Hướng dẫn Sau đại học
SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Võ Văn Cương
Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của quản trị công ty đến mức độ công bố thông tin trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp niêm yết ở Việt Nam
Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Trường Đại học Kinh Tế- Đại học Đà Nẵng

 2017

 2021

[2]Đặng Thị Kim Thanh
Đề tài: Nghiên cứu khả năng dự báo dòng tiền hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp sản xuất thực phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2018

 2018

[3]Hoàng Lê Phương Thảo
Đề tài: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc lập dự toán của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2017

 2018

[4]Ngô Thùy Trang
Đề tài: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc lập dự toán của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2017

 2018

[5]Nguyễn Hữu Hòa
Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của các nhân tố thuộc quản trị công ty đến việc công bố thông tin về trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực sản xuất niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2017

 2017

[6]Đặng Xuân Lộc
Đề tài: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc công bố thông tin về trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp thuộc nhóm ngành vật liệu xây dựng niêm yết trên Thị trường chứng khoán Việt Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2017

 2017

[7]Nguyễn Thị Tuyết Nga
Đề tài: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc công bố thông tin phát triển bền vững của các công ty thuộc lĩnh vực sản xuất niêm yết trên Thị trường chứng khoán Việt Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2017

 2017

[8]Trần Thị Thanh Tâm
Đề tài: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu vốn lưu động của các doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng được niêm yết trên Thị trường chứng khoán Việt Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2017

 2017

[9]Nguyễn Tiến Phương
Đề tài: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc lập dự toán ở các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2017

 2017

[10]Vương Thị Nga
Đề tài: Nghiên cứu việc vận dụng kế toán quản trị trong các doanh nghiệp ở Tây Nguyên

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2016

[11]Lê Thi Quyên
Đề tài: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc lập dự toán trong các doanh nghiệp ở Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2016

[12]Mai Thị Hoài Thương
Đề tài: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến chính sách cổ tức của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2015

[13]Nguyễn Thị Thùy Dung
Đề tài: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ đào tạo chuyên ngành kế toán tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2015

[14]Nguyễn Thị Đông
Đề tài: Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ của khách hàng trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn thuế ATAX

 Thạc sĩ

 Đại Học Đà Nẵng

 2013

 2014

[15]Nguyễn Tấn Tâm
Đề tài: Nghiên cứu các nhân tố tác động đến việc lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ điện thoại di động của sinh viên tại tỉnh Quảng Ngãi

 Thạc sĩ

 Đại Học Đà Nẵng

 2013

 2014

[16]Phạm Thị Thu Nguyệt
Đề tài: Vận dụng bảng cân bằng điểm ( Balanced Scorecard) trong đánh giá thành quả hoạt động tại trường Cao Đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Đại Học Đà Nẵng

 2013

 2014

[17]Nguyễn Thị Tiền
Đề tài: Kế toán quản trị môi trường tại Công ty cổ phẩn Xi Măng VICEM Hải Vân

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2014

[18]Dương Thị Cẩm Vân
Đề tài: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến tính minh bạch thông tin của các công ty cổ phần niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

 Thạc sĩ

 Đại Học Đà Nẵng

 2014

 2014

[19]Trần Thị Sáu
Đề tài: Kế toán quản trị chi phí sản xuất tại Công ty TNHH MTV Sông Thu

 Thạc sĩ

 Đại Học Đà Nẵng

 2012

 2013

[20]Nguyễn Sĩ Hiếu
Đề tài: Kế toán trách nhiệm tại Công ty CP PYMEPHARCO

 Thạc sĩ

 Đại Học Đà Nẵng

 2012

 2013

[21]Trần Thị Thái Bình
Đề tài: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin trong báo cáo tài chính của các doanh nghiệp thuộc nhóm ngành vật liệu xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

 Thạc sĩ

 Đại Học Đà Nẵng

 2013

 2013

  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Kế toán quản trị, Phân tích tài chính doanh nghiệp
Ngành: Các ngành KHKT khác
 1996 
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
 
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn