Ngô Ngọc Tri
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 99,133,009

 
Mục này được 27437 lượt người xem
Họ và tên:  Ngô Ngọc Tri
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  18/08/1985
Nơi sinh: 
Quê quán Phú Yên
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp; Tại: Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa quản lý dự án; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2017; Chuyên ngành: Quản lý xây dựng; Tại: National Taiwan University of Science and Technology
Dạy CN: Kinh tế Xây dựng và Quản lý Dự án
Lĩnh vực NC: My research interests are artificial intelligence applications in civil engineering and project management, building information modeling, optimization, building energy modeling, and sustainable urban development
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: A306 - 54 Nguyễn Lương Bằng - Q. Liên Chiểu - Đà Nẵng.
Điện thoại: 0906506677; Mobile: 0906506677
Email: trinnqlda@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 * Link khoa học: Google Scholar, Research Gate, ORCID, LinkedIn

* Quá trình công tác:
10/2008 - 12/2009: Giảng viên tập sự khoa Quản lý Dự án (QLDA), trường Đại học Bách Khoa (ĐHBK), Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN)
01/2010 - 08/2011: Giảng viên Bộ môn Quản lý dự án xây dựng, QLDA, ĐHBK, ĐHĐN
09/2011 - 01/2017: Học thạc sỹ và làm nghiên cứu sinh chuyên ngành Quản lý Xây dựng tại khoa Kỹ thuật Xây dưng (DCCE), Đại học Khoa học và Kỹ thuật Quốc gia Đài Loan
02/2017 - 12/2018: Nghiên cứu sau tiến sĩ tại Đại học Quốc gia Singapore. Dự án "Lifecycle BIM Integration with Energy MM&V for Net Zero Energy Building"
01/2019 - Nay: Giảng viên khoa Quản lý Dự án, ĐHBK, ĐHĐN

* Hoạt động đoàn thể:
2006 - 2007: Chủ tịch Hội sinh viên Phú Yên tại Đà Nẵng
10/2009 - 04/2011: Bí thư LCĐ khoa QLDA
06/2012 - 06/2013: Chủ tich Hội sinh viên Việt Nam tại NTUST, Đài Loan
10/2015 - 09/2016: Chủ tịch Hội sinh viên Quốc tế tại DCCE, NTUST, Đài Loan
02/2019 - Nay: Leader of Vietnam Project Management Community at Danang

* Hoạt động khoa học:
-- Reviewer
02/2017 - Nay, Journal of Cleaner Production, SCI, Q1, IF 5.715

-- EasyChair
-- International Committee
+ 2019, International Scientific Committee, Congrès International de Géotechnique - Ouvrages - Structures( CIGOS 2019), Oct. 31 - Nov. 1, 2019 Hanoi, Vietnam.
+ 2019, Program Committee Member, First International Conference on Advances in Signal Processing and Artificial Intelligence( ASPAI' 2019), 20-22 March 2019 Barcelona, Spain.
+ 2018, Technical Program Committee, 2018 Construction Research Congress (CRC 2018), April 2-5, 2018, New Orleans, Louisiana, USA
+ 2017, Technical Program Committee, The 3rd International Conference on Fuzzy Systems and Data Mining (FSDM 2017), Nov. 24-27, 2017, National Dong Hwa University, Hualien, Taiwan
+ 2017, Scientific Committee, 34th International Symposium on Automation and Robotics in Construction, June 28 - July 1, 2017, NTUST, Taipei, Taiwan
+ 2017, Technical Program Committee, 2017 International Conference on Architecture and Civil Engineering, Aug. 18-20, 2017, Guilin, China

-- National Committee
2017, Thành viên khoa học, Công nghệ Xây dựng tiên tiến hướng đến phát triển bền vững – Lần thứ 3 (The 3rd Conference on Advanced Technology in Civil Engineering towards Sustainable Development – ATCESD 2017), Dec. 19-20, 2017, DUT, Đà Nẵng, Việt Nam
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Bộ: Phát triển mô hình trí tuệ nhân tạo để đánh giá khả năng chịu lực của cột ống thép nhồi bê tông sử dụng các loại bê tông có cường độ khác khau. Chủ nhiệm: Ngô Ngọc Tri. Thành viên: Lê Hoàng An, Phạm Thị Phương Trang, Nguyễn Quang Trung, Nguyễn Thị Thảo Nguyên, Huynh Văn Vũ. Mã số: B2020-DNA-04. Năm: 2022. (May 22 2020 4:11PM)
[2] Đề tài Khác: Ứng dụng trí tuệ nhân tạo để dự báo sớm năng lượng tiêu thụ của các tòa nhà hướng đến phát triển bền vững. Chủ nhiệm: Ngô Ngọc Tri. Thành viên: Phạm Anh Đức (Co-PI), Huỳnh Nhật Tố, Trương Thị Thu Hà, Trương Ngọc Sơn. Mã số: VINIF.2019.DA05. Năm: 2021. (May 22 2020 4:09PM)
[3] Đề tài cấp ĐHĐN: AI để dự báo xu hướng năng lượng trong công trình xây dựng. Chủ nhiệm: Trương Ngọc Sơn. Thành viên: Ngô Ngọc Tri, Phạm Anh Đức. Mã số: B2019-DN02-59. Năm: 2021. (May 22 2020 4:13PM)
[4] Đề tài cấp Nhà nước: Phát triển mô hình tích hợp dựa trên học máy hướng đến phát triển bền vững. Chủ nhiệm: Ngô Ngọc Tri. Mã số: 102.05-2019.01. Năm: 2021. (May 22 2020 4:19PM)
[5] Đề tài cấp cơ sở: Phát triển mô hình học máy để dự đoán độ võng dài hạn của kết cấu bê tông cốt thép. Chủ nhiệm: Phạm Anh Đức. Mã số: xxxxxx. Năm: 2020. (May 25 2019 12:27PM)
[6] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng hệ thống Web-based để quản lý và cảnh báo điện năng tiêu thụ dựa trên học máy (Đang thực hiện). Chủ nhiệm: Trương Ngọc Sơn. Mã số: xxxxxx. Năm: 2020. (May 25 2019 12:29PM)
[7] Đề tài cấp cơ sở: Ứng dụng trí tuệ nhân tạo để dự báo sớm cường độ chịu nén của bê tông bọt hướng đến phát triển bền vững. Chủ nhiệm: Ngô Ngọc Tri. Thành viên: Nguyễn Quang Trung, Trương Ngọc Sơn. Mã số: T2019-02-37. Năm: 2020. (May 25 2019 12:26PM)
[8] Đề tài cấp ĐHĐN: Phát triển mô hình dự báo dữ liệu thời gian sử dụng phương pháp cửa sổ dịch chuyển và máy học véc-tơ hỗ trợ được tối ưu bởi thuật toán trí tuệ bầy đàn. Chủ nhiệm: Trương Thị Thu Hà. Thành viên: Ngô Ngọc Tri, Huỳnh Võ Duyên Anh. Mã số: B2017-ĐN06-02. Năm: 2019. (Jun 19 2017 4:08PM)
[9] Đề tài Khác: Lifecycle BIM Integration with Energy MM&V for Net Zero Energy Building. Chủ nhiệm: Shen Lijun, Cheong Kok Wai, Chong Zhun Min Adrian, Lam Khee Poh - NUS. Thành viên: Ngoc-Tri Ngo, Gnanamuthu Sasi Kala, Song Chao, Chandra Sekhar, Ian Tan Eng Kiong, Bertrand Lasternas, Eric LIM Yeung Mein, Gai Jiazi Joy, Leong Mei, Lu Yujie‎. Mã số: BCA RID 94.17.2.6. Năm: 2018. (Mar 23 2017 10:28AM)
[10] Đề tài Khác: Smart Grid Big Data Analytics for Identifying Residential Power Consumption Patterns to Optimize Electricity Usage based on a Web-based Energy-Saving Decision Support System (Taiwan, 2014-2017). Chủ nhiệm: Jui-Sheng Chou - NUTST. Mã số: 1032221E011144MY3. Năm: 2017. (Sep 14 2015 9:07AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Developing a hybrid time-series artificial intelligence model to forecast energy use in buildings. Tác giả: Ngoc-Tri Ngo, Anh-Duc Pham, Thi Thu Ha Truong, Ngoc-Son Truong & Nhat-To Huynh. Scientific Reports. Số: 12. Trang: 15775 (2022). Năm 2022. (Dec 4 2022 10:09AM)
[2]Tham luận: Enhancing Building with Adaptive Design Objects Using Building Information Modelling Towards Consuming Energy Efficacy in Building. Tác giả: Ngoc Son Truong, Duc Long Luong, Ngoc Tri Ngo, Quang-Trung Nguyen & Ngoc Thao Linh Dang. Lecture Notes in Civil Engineering. Trang: xx. Năm 2022. (Dec 4 2022 10:11AM)
[3]Bài báo: Prediction of axial strength in circular steel tube confined concrete columns using artificial intelligence. Tác giả: Ngoc-Tri Ngo∗, Thi-Phuong-Trang Pham, Le Hoang An, Quang-Trung Nguyen,Thi-Thao-Nguyen Nguyen, Van-Vu Huynh. Journal of Science and Technology in Civil Engineering (STCE)-NUCE. Số: 15(2). Trang: 113-126. Năm 2021. (Jun 9 2021 12:20PM)
[4]Bài báo: Học máy trong quản lý năng lượng tòa nhà. Tác giả: Ngoc-Tri Ngo*, Ngoc-Son Truong, Thi Thu Ha Truong, Anh-Duc Pham, Nhat-To Huynh. Tạp chí Khoa học và công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: Vol. 19, No.4.2. Trang: 34-38. Năm 2021. (Jun 9 2021 12:30PM)
[5]Bài báo: BIM application for analyzing impacts of construction parameters on energy use and energy costs in buildings. Tác giả: Ngoc-Tri Ngo, Ngo Dinh Khoa Lam, Bui Minh Hieu, Nguyen Thi Thu Hang, Tang Thu Ha, Phan Thi Hoai Thoa. Journal of Science and Technology in Civil Engineering (NUCE). Số: 15(3). Trang: 144-156. Năm 2021. (Jun 20 2022 9:17PM)
[6]Bài báo: Phân tích năng lượng trong tòa nhà sử dụng mô hình thông tin công trình hướng đến sự bền vững. Tác giả: Ngô Ngọc Tri*, Nguyễn Hữu Quang Minh, Nguyễn Thành Lâm, Huỳnh Tiến Lực, Phạm Anh Đức. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: Vol. 18, No. 9, 2020. Trang: 41. Năm 2020. (Nov 6 2020 10:59AM)
[7]Tham luận: Nghiên cứu thuật toán perceptron đa lớp mạng nowrron nhân tạo ứng dụng dự đoán cường độ chịu cắt của dầm bê tông cốt thép có cốt đai. Tác giả: Phạm Thi Phương Trang, Ngô Ngọc Tri, Trương Thị Thu Hà. Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia Ứng dụng công nghệ mới trong công trình xanh lần thứ 6. Trang: 97-101. Năm 2020. (Jun 9 2021 12:39PM)
[8]Tham luận: Dự Báo Sự Tiêu Thụ Điện Ở Thành Phố Đà Nẵng Sử Dụng Mô Hình Kết Hợp Cửa Sổ Dịch Chuyển Và Hồi Quy Máy Học Được Tối Ưu Bởi Trí Tuệ Bầy Đàn. Tác giả: Thi Thu Ha Truong, Ngoc-Tri Ngo, Tang Thi Khanh Vy. Ứng Dụng Công Nghệ Mới Trong Công Trình Xanh - Lần Thứ 4, Đà Nẵng, Việt Nam. Trang: xx-xx. Năm 2018. (Nov 21 2018 1:44PM)
[9]Bài báo: Electric load consumption forecasting in da nang city using a hybrid of moving-window concept and swarm intelligence-optimized machine learning regression. Tác giả: Thi Thu Ha Truong, Ngoc-Tri Ngo, Tang Thi Khanh Vy. The University of Danang – Journal of Science and Technology. Số: 11(132). Trang: 108-112. Năm 2018. (Apr 25 2019 3:51PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Proposing a hybrid metaheuristic optimization algorithm and machine learning model for energy use forecast in non-residential buildings. Authors: Ngoc-Tri Ngo, Thi Thu Ha Truong, Ngoc-Son Truong, Anh-Duc Pham, Nhat-To Huynh, Tuan Minh Pham & Vu Hong Son Pham. Scientific Reports. No: 12. Pages: 1065 (2022). Year 2022. (Jun 20 2022 9:10PM)
[2]Article: Axial strength prediction of steel tube confined concrete columns using a hybrid machine learning model. Authors: Ngoc-Tri Ngo, Thi-Phuong-Trang Pham, Hoang An Le, Quang-TrungNguyen, Thi-Thao-Nguyen Nguyen. Structures. No: 36. Pages: 765-780. Year 2022. (Jun 20 2022 9:15PM)
[3]Article: Integration of support vector regression and grey wolf optimization for estimating the ultimate bearing capacity in concrete-filled steel tube columns. Authors: Ngoc-Tri Ngo, Hoang An Le & Thi-Phuong-Trang Pham. Neural Computing and Applications. No: 33. Pages: 8525–8542. Year 2021. (Jun 9 2021 12:16PM)
[4]Article: An Ensemble Machine Learning Model for Enhancing the Prediction Accuracy of Energy Consumption in Buildings. Authors: Ngoc-Tri Ngo*, Anh-Duc Pham, Thi Thu Ha Truong, Ngoc-Son Truong, Nhat-To Huynh & Tuan Minh Pham. Arabian Journal for Science and Engineering. No: https://doi.org/10.1007/s13369-021-05927-7. Pages: XXX. Year 2021. (Dec 3 2021 9:50PM)
[5]Article: Forecasting Time-Series Energy Data in Buildings Using an Additive Artificial Intelligence Model for Improving Energy Efficiency. Authors: Ngoc-Son Truong, Ngoc-Tri Ngo*, and Anh-Duc Pham. Computational Intelligence and Neuroscience. No: Volume 2021, Article ID 6028573. Pages: XXX. Year 2021. (Dec 3 2021 9:52PM)
[6]Article: Machine Learning Models for Inferring the Axial Strength in Short Concrete-Filled Steel Tube Columns Infilled with Various Strength Concrete. Authors: Ngoc-Tri Ngo*, Hoang An Le, Van-Vu Huynh, Thi-Phuong-Trang Pham. Engineering Journal. No: vol. 25, no. 7. Pages: 135-145. Year 2021. (Dec 3 2021 9:56PM)
[7]Article: Enhancing building energy efficiency by adaptive façade: A computational optimization approach. Authors: Dac-Khuong Bui, Tuan Ngoc Nguyen, Abdallah Ghazlan, Ngoc-Tri Ngo, Tuan Duc Ngo. Applied Energy. No: 265, 1. Pages: 114797. Year 2020. (Mar 14 2020 10:25PM)
[8]Article: Predicting Energy Consumption in Multiple Buildings Using Machine Learning for Improving Energy Efficiency and Sustainability. Authors: Anh-Duc Pham, Ngoc-Tri Ngo*, Thi Thu Ha Truong, Nhat-To Huynh, Ngoc-Son Truong. Journal of Cleaner Production. No: 260, 1 July 2020. Pages: 121082. Year 2020. (Dec 9 2020 10:42AM)
[9]Article: Hybrid machine learning for predicting strength of sustainable concrete. Authors: Anh-Duc Pham, Ngoc-Tri Ngo*, Quang-Trung Nguyen & Ngoc-Son Truong. Soft Computing. No: 24. Pages: 14965–14980. Year 2020. (Dec 9 2020 10:49AM)
[10]Article: Evolutionary bi-level model for optimizing ticket fares and operations profit of Taiwan high-speed rail. Authors: Jui-Sheng Chou, Citra S. Ongkowijoyo, Ngoc-Tri Ngo, Shih-Yun Chen. Research in Transportation Business & Management. No: 37. Pages: December 2020, 100548. Year 2020. (Dec 15 2020 10:59AM)
[11]Article: Machine Learning for Predicting Long-Term Deflections in Reinforce Concrete Flexural Structures. Authors: Anh-Duc Pham, Ngoc-Tri Ngo*, Thi-Kha Pham. Journal of Computational Design and Engineering. No: xxx. Pages: xxx. Year 2020. (Mar 14 2020 10:30PM)
[12]Article: Shear strength prediction of reinforced concrete beams by baseline, ensemble, and hybrid machine learning models. Authors: Jui-Sheng Chou, Thi-Phuong-Trang Pham, Thi-Kha Nguyen, Anh-Duc Pham & Ngoc-Tri Ngo*. Soft Computing. No: 24. Pages: 3393–3411. Year 2019. (Mar 14 2020 10:27PM)
[13]Article: Continuous-time Bayesian calibration of energy models using BIM and energy data. Authors: Adrian Chong, Weili Xu, Song Chao, Ngoc-Tri Ngo. Energy & Buildings. No: 194. Pages: 177–190. Year 2019. (Apr 25 2019 3:49PM)
[14]Article: Hybrid Machine Learning System to Forecast Electricity Consumption of Smart Grid-based Air Conditioners. Authors: Jui-Sheng Chou, Shu-Chien Hsu, Ngoc-Tri Ngo, Chih-Wei Lin, Chia-Chi Tsui. IEEE Systems Journal. No: 13. Pages: 3120-3128. Year 2019. (Feb 17 2019 10:45AM)
[15]Article: Forecasting Time Series Data Using Moving-Window Swarm Intelligence-Optimized Machine Learning Regression (Accepted May 2019). Authors: Ngoc-Tri Ngo, Thi Thu Ha Truong*. International Journal of Intelligent Engineering Informatics. No: 7. Pages: 422-440. Year 2019. (May 25 2019 12:19PM)
[16]Presentations: A hybrid model of machine learning regression and swarm intelligence for stock price forecast in Vietnam. Authors: Thi Thu Ha Truong, Ngoc-Tri Ngo. The 4th International Conference For Young Researchers In Economics And Business ICYREB 2018, October 30th 2018, Hanoi Vietnam. Pages: xx-xx. Year 2018. (Nov 21 2018 1:39PM)
[17]Article: Engineering strength of fiber-reinforced soils estimated by swarm intelligence optimized regression system (Accepted in Nov. 2016). Authors: Jui-Sheng Chou, Ngoc-Tri Ngo. Neural Computing and Applications (SCIE, IF = 1.492, Ranking 63/120, Q2). No: xxx. Pages: xx-xx. Year 2017. (Sep 22 2015 2:40PM)
[18]Presentations: Real-Time Data Analytics for Efficient Use of Energy in Buildings. Authors: Jui-Sheng Chou, Ngoc-Tri Ngo. International Conference on Technology in Education, July 30-August 3, New York, New York, USA. Pages: xx. Year 2017. (Sep 11 2017 10:25PM)
[19]Article: Modified firefly algorithm for multidimensional optimization in structural design problems. Authors: Jui-Sheng Chou, Ngoc-Tri Ngo. Structural and Multidisciplinary Optimization (SCIE, IF = 2.208, Ranking 13/85, Q1). No: Volume 55, Issue 6. Pages: 2013–2028. Year 2017. (Aug 3 2015 4:20PM)
[20]Article: The use of artificial intelligence combiners for modeling steel pitting risk and corrosion rate. Authors: Jui-Sheng Chou, Ngoc-Tri Ngo, Wai K. Chong. Engineering Applications of Artificial Intelligence (SCIE, IF = 2.368, Ranking 10/85, Q1). No: Volume 65. Pages: 471-483. Year 2017. (Aug 3 2015 9:38AM)
[21]Presentations: Time Series Analysis for Improving Accuracy of Stock Price Forecasts Using Least Squares Support Vector Regression. Authors: Ngoc-Tri Ngo, Thi Thu Ha Truong. International Conference For Young Researchers In Economics And Business ICYREB 2017, October 30th 2017, Da Nang, Vietnam. Pages: xx. Year 2017. (Oct 29 2017 9:39AM)
[22]Article: Smart grid time-series data analytics using sliding window metaheuristic optimization and forecast system for identifying energy consumption patterns in residential buildings. Authors: Jui-Sheng Chou, Ngoc-Tri Ngo. Applied Energy (SCI, IF = 5.746, Ranking 6/135, Q1). No: 177. Pages: 751-770. Year 2016. (Jan 14 2016 8:26AM)
[23]Article: Closure to “Shear Strength Prediction in Reinforced Concrete Deep Beams Using Nature-Inspired Metaheuristic Support Vector Regression”. Authors: Jui-Sheng Chou, Ngoc-Tri Ngo, Anh-Duc Pham. Journal of Computing in Civil Engineering (SCI, IF = 1.855, Ranking 29/126, Q1). No: 30(1). Pages: 07015002. Year 2016. (Aug 3 2015 9:36AM)
[24]Article: Shear strength prediction in reinforced concrete deep beams using nature-inspired metaheuristic support vector regression. Authors: Jui-Sheng Chou, Ngoc-Tri Ngo, Anh-Duc Pham. Journal of Computing in Civil Engineering (SCI, IF = 1.855, Ranking 29/126, Q1). No: 30(1). Pages: 04015002. Year 2016. (Apr 4 2015 12:16PM)
[25]Presentations: Predicting Building Energy Usage Patterns by Time-Series Sliding Window Metaheuristic Optimization-based Machine Learning System (Outstanding Paper Award). Authors: Jui-Sheng Chou, Ngoc-Tri Ngo. The 20th Symposium on Construction Engineering and Managment, Taiwan. Pages: xx-xx. Year 2016. (Jun 7 2016 11:07AM)
[26]Article: Smart grid data analytics framework for increasing energy savings in residential buildings. Authors: Jui-Sheng Chou, Ngoc-Tri Ngo. Automation in Construction (SCIE, IF = 2.442, Ranking 12/126, 8/61, Q1). No: 72. Pages: 247–257. Year 2016. (Aug 30 2015 4:05PM)
[27]Presentations: Smart Building Energy Data Monitoring and Dynamic Consumption Optimization System. Authors: Jui-Sheng Chou, Ngoc-Tri Ngo. International Conference on Sustainable Design, Engineering and Construction (ICSDEC 2016), 18-20 May 2016, Arizona State University, Tempe, Arizona, USA. Pages: xx-xx. Year 2016. (Dec 11 2015 9:57AM)
[28]Presentations: Modeling corrosion in steel reinforced concrete and carbon steel by nature-inspired metaheuristic machine learning. Authors: Jui-Sheng Chou, Ngoc-Tri Ngo. The 19th Symposium on Construction Engineering and Management, Taiwan. Pages: xx-xx. Year 2015. (Oct 21 2015 10:01PM)
[29]Presentations: Smart Grid Analytics Framework for Improved Energy Savings in Home Appliances. Authors: Jui-Sheng Chou, Ngoc-Tri Ngo. Asian Conference on Civil, Material and Environmental Sciences (ACCMES 2015), Japan.. Pages: 37. Year 2015. (Jul 23 2015 8:56AM)
[30]Presentations: Predicting Shear Strength of Reinforced Concrete Deep Beams Using Artificial Intelligence. Authors: Jui-Sheng Chou, Ngoc-Tri Ngo. The 18th Symposium on Construction Engineering and Management, Taiwan (Best Paper Award). Pages: xx-xx. Year 2014. (Apr 4 2015 12:38PM)
[31]Presentations: Identifying Critical Project Management Techniques and Skills for Construction Professionals to Achieving Project Success (ISI). Authors: Jui-Sheng Chou, Ngoc-Tri Ngo . 2014 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (Malaysia). Pages: 1204-1208. Year 2014. (Apr 4 2015 12:26PM)
  
 Sách và giáo trình
(Aug 3 2015 4:07PM)
[1]Start-up Creation: The Smart Eco-efficient Built Environment. Chapter 16 - Big Data and Cloud Computing for Sustainable Building Energy Efficiency, Edited by Pacheco-Torgal, Rasmussen, Granqvist, Ivanov, Kaklauskas, Makonin, Elsevier Science and Technology (ISBN: 978-0-08-100546-0). Chủ biên: Jui-Sheng Chou, Ngoc-Tri Ngo. Đồng tác giả: Wai K. Chong, G. Edward Gibson . Nơi XB: Woodhead Publishing, Elsevier. Năm 2016.
  
 Hướng dẫn Sau đại học
SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Đặng Văn Tiên
Đề tài: Nghiên cứu giải pháp nâng cao quản lý chất lượng công tác khảo sát thiết kế dự án đầu tư xây dựng tại công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn kiểm định xây dựng Bình Dương

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

 2022

 2023

[2]Nguyễn Đình Toàn
Đề tài: Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng quản lý trật tự xây dựng – trật tự đô thị trên địa bàn thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

 2022

 2023

[3]Phan Thanh Đức
Đề tài: Ứng dụng mô hình thông tin (BIM) trong công tác thanh quyết toán cho các dự án xây dựng tại Việt Nam

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

 2021

 2022

[4]Huỳnh Văn Vũ
Đề tài: Phát triển mô hình trí tuệ nhân tạo để đánh giá khả năng chịu lực của cột  ống thép nhồi bê tông sử dụng các loại bê tông có cường độ khác nhau

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

 2021

 2022

[5]Lê Thị Mỹ Nhung
Đề tài: Nghiên cứu nguyên nhân chậm tiến độ các công trình dân dụng tại thành phố đà nẵng và đề xuất một số giải pháp khắc phục

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

 2021

 2022

  
 Giải thưởng khoa học, phát minh và sáng chế
SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] Best Paper Award

 Khoa học công nghệ

 2018

 Chứng nhận

 International conference for young researchers in economics and business (ICYREB 2018), October 30th, 2018, Hanoi, Vietnam

[2] Top 5 in Computer Science and Communication, The Excellent Vietnamese Researcher in Taiwan

 Khoa học công nghệ

 2016

 Chứng nhận

 Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam tại Đài Loan

[3] First Prize in Civil and Transportation Engineering, The Excellent Vietnamese Researcher in Taiwan

 Kỹ thuật

 2016

 Chứng nhận

 Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam tại Đài Loan

[4] Giải Nhất lĩnh vực Xây dựng, Nhà Nghiên cứu Khoa học Việt Nam Xuất sắc tại Đài Loan (The Excellent Vietnamese Researcher in Taiwan)

 Kỹ thuật

 2016

 004/VECO

 Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc

[5] Outstanding Paper Award

 Khoa học công nghệ

 2016

 Chứng nhận

 The 20th Symposium on Construction Engineering and Management, Taiwan

[6] Best Paper Award

 Khoa học công nghệ

 2014

 Chứng nhận

 The 18th Symposium on Construction Engineering and Management, Taiwan

  
 Khen thưởng
[1] Đã có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện và tham gia công tác xã hội 2004 (Tỉnh Đoàn Phú Yên). Năm: 02/2005.
[2] Đã có thành tích xuất sắc trong học tập và tham gia phong trào Đồng hương, công tác xã hội năm học 2005-2006 (Tỉnh Đoàn Phú Yên). Năm: 02/2007.
[3] Đã có thành tích tốt trong hoạt động Công đoàn năm học 2009-2010. Năm: 06/2010.
[4] Đã có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện năm học 2003-2004 (Tỉnh Đoàn Phú Yên). Năm: 10/2004.
[5] Tham gia tích cực phong trào Đồng hương và công tác xã hội năm học 2004-2005 (Tỉnh Đoàn Phú Yên). Năm: 10/2006.
[6] Đã có thành tích học tập tốt và tích cực tham gia công tác xã hội năm học 2006-2007 (Tỉnh Đoàn Phú Yên). Năm: 10/2007.
[7] Đạt thành tích xuất sắc năm học 2009-2010. Năm: 10/2010.
[8] Học bổng Toàn Phần cho Chương Trình Thạc Sỹ (Đề án 322). Năm: 2011.
[9] Học Bổng Toàn Phần Chương Trình Tiến Sỹ (Taiwan Tech). Năm: 2013.
[10] The Highest (full) Award from the Ministry of Science and Technology (Taiwan) for Participating in International Conferences in USA. Năm: 2016.
[11] 2016 CTCI Foundation Scholarship for Oversea Graduate Students - Additional Application for Life Grants. Năm: 2016.
[12] 2016 CTCI Foundation Scholarship for Oversea Graduate Students. Năm: 2016.
[13] 2016 College of Engineering Outstanding Youth Award, National Taiwan University of Science and Technology. Năm: 2017.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Quản lý dự án xây dựng nâng cao
Ngành: Xây dựng
 2020 Học viên cao học  Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
[2]Phân tích định lượng trong quản lý xây dựng
Ngành: Xây dựng
 2020 Học viên cao học  Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
[3]Mô hình hóa thông tin công trình (Building Information modeling)
Ngành: Xây dựng
 2020 Học viên cao học  Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
[4]Tổ chức thi công
Ngành: Xây dựng
 2020 Sinh viên đai học  Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
[5]Quản lý chất lượng xây dựng
Ngành: Xây dựng
 2019 Sinh viên đại học  Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
[6]Định mức kỹ thuật trong xây dựng
Ngành: Xây dựng
 2009 Sinh viên đại học  Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
  
 Thông tin khác
  
Digital twin
https://pointclouds.org/

* Call for Collaboration on Smart City Solutions
Smart City Innovation Challenge - Vietnam
Smart Nation SingaporeAppsOpen Data
Smart City Solutions - Surbana Jurong Private Limited - Singapore
Smart America Challenge
- City of Palo Alto   City of Palo Alto

* Call for Collaborations on Hadoop-based Big Data Analytics Platform for Building Design Optimization forward Sustainability

*BIM sources
BIMone ; BuiltTech Lab; Vimeo

*Data Sources:
UCI Machine Learning Repository: Data Sets
Net-Zero Energy Residential Test Facility
GitHub - a Code Hosting Platform  - Tutorials
The-building-data-genome-project  Paper Authors
The home of the U.S. Government’s open data
- Green Building and Energy Efficiency
UCR Time Series Classification Archive
- Energy open data source
* Optimization 
Single objective optimization 
- Inspyred 1.0.1 (Python): GA, ES, SA, DE, NSGA-II, PSO, ACO
EvoloPy (Python): PSO, MVO, GWO, MFO, CS, BAT, WOA, FA
- Metaheuristic-algorithms-python 0.1.6 (Python): HS, PSO, SA, FA
Optimal 0.2.0 (Python): GA, GSA, CE
Metaheuristic optimization algorithms in MATLAB
Multiple objective optimization
Platypus (Python)
A Jupyter (Python)
Distributed Evolutionary Algorithms in Python (DEAP)
* Machine Learning
The Top 10 Lachine Learning Projects on Github 
Multi-output Least-Squares Support Vector Regression Machines
Simple Machine Learning Library
Scikit-Learn: Machine Learning in Python 
- Keras, TensorFlow, PyTorch, MxNet
* Building Energy Issues:
Eppy - a scripting language for EnergyPlus: Building Energy Simulation
Energy-efficient Buildings: Design4Energy
- Autotune - Automatic calibration methodology BEM model
BESopt - Building Energy System design, sizing and operation OPTimization

* Examples of Big Data Analytics Projects
- Perform Big Data Analytics on UCI Census Income Dataset for Income Prediction
Bigmart-Sales-Prediction
Smart City application using Big Data Analytics over the Open Data of Lyon-France.
Big Data Management and Analytics for IoT enabled Smart City
smartsantanderdataanalysis

* Agent-based modeling
Netlogo platform  (e.g., safety)

*Journal Papers Under Review and In Progress
[- Issues preventing practical BIM to BEM: An investigation using actual BIM case studies (In progress), Ngoc-Tri Ngo, Adrian Chong* - pending]

++ Cap Truong 


++ Prof. Chou Collaboration
- Jui-Sheng Chou, Ngoc-Tri Ngo, Shih-Yun Chen (Under Revise 07/2019), Evolutionary bi-level planning model for optimizing profit from high-speed rail operations in terms of passenger flow allocation and efficiency of transportation agency, Transport Policy.

++ Vinif

- Paper 2 - Innovative framework (2020. 02 - In progress)
- Paper 3 - Not yet

++ ĐHDN
- Paper 1 (Under-Review)

++ Nafosted
- Paper 1 (Under-Review)
- Paper 2 - Initiating

++ Cap Bo
- Initiating 

***PROFESSIONAL DEVELOPMENT ACTIVITIES
PROJECT MANAGEMENT, LEADERSHIP 
1. Business Acumen for Project Managers (Daniel Stanton - Sep. 15, 2017)
2. Employer Branding to Attract Talent (Roberta Matuson - Sep. 15, 2017)
3. Transitioning from Manager to Leader (Sara Canaday - Sep. 28, 2017)
4. Body Language for Leaders (Carol Kinsey Goman, Oct. 8, 2017)
Leadership PDUs
5. Influencing Others (John Ullmen - Oct. 8, 2017) - 1.25 PDU
6. Executive Leadership (John Ullmen - Oct. 9, 2017) - 1.5 PDU
7. Leading with Emotional Intelligence (Britt Andreatta - Oct. 10, 2017) - 1.75 PDU The Leadership Challenge and Situational Leadership by Ken Blanchard 
8. Leading Change (Britt Andreatta - Oct. 29, 2017) - 1.5 PDU
9. Having Difficult Conversations (Britt Andreatta - In progress) - 2.25 PDU
10. Leadership Foundations (Britt Andreatta - Oct. 28, 2017) - 1.25 PDU
11. Building High-Performance Teams (Mike Figliuolo - Nov. 4, 2017) - 2.25 PDU
12. Building Trust (Brenda Bailey-Hughes - Nov. 6, 2017) - 1 PDU
13. Managing for Results (Todd Dewett - In progress) - 1.25 PDU
14. Managing Employee Performance Problems (Todd Dewett - In progress) - 1.75 PDU
15. Management Tips Weekly (Todd Dewett - Nov. 12, 2017) - 5.25 PDU
16. Business Analysis Foundations (Haydn Thomas - Nov. 5, 2017) - 2 PDUs
17. Business Writing Strategies (Judy Steiner-Williams - In progress) - 1.75 PDUs
18. Building Business Relationships (Simon T. Bailey - Nov. 11, 2017) - 1.25 PDUs
19. Communication (John Ullmen -  Nov. 18, 2017) - 2 PDUs


Technical PDUs
1. Project Management Foundations (Bonnie Biafore - Nov. 6, 2017) - 3.25 PDUs
2. Project Management Foundations: Budgets (Bob McGannon - In progress) - 1 PDUs
3. Project Management Foundations: Communication (Doug Rose - In progress) - 1.75 PDUs
4. Project Management Foundations: Change (Doug Rose - In progress) - 1 PDUs
5. Project Management Foundations: Schedules (Bonnie Biafore - In progress) - 1.5 PDUs
6. Microsoft Project 2016 Essential Training (Bonnie Biafore - Nov. 19, 2017) - 5 PDUs
7. Project Management Foundations: Small Projects (Bonnie Biafore - Oct. 28, 2017) - 1.5 PDUs
8.  Requirements Elicitation for Business Analysts: Interviews (Angela Wick - Oct. 31, 2017) - 1.25 PDUs
9. Business Analysis: Business Benefits Realization ( Haydn Thomas - In Progress) - 1.25 PDUs
10. Business Analysis Foundations (Haydn Thomas - Nov. 5, 2017) - 2 PDUs
11. Agile Project Management Foundations (Bob McGannon - Nov. 25) - 1.25 PDUs
12. Agile Project Management with Microsoft Project (Bonnie Biafore - Nov. 25) - 1.5 PDUs
13. Advanced Microsoft Project (Bonnie Biafore - In Progress) - 5.25 PDUs

Strategic and Business PDUs
1. Business Analysis Foundations: Business Process Modeling (Haydn Thomas - Oct 12, 2017) - 1.25 PDUs
2. Leading Productive Meetings (Dave Crenshaw - Completed) - 1.25 PDUs
3. Competitive Strategy Foundations (Anil Gupta - Nov. 7, 2017) - 1.25 PDUs
4. Global Strategy (Anil Gupta - Oct 29, 2017) - 1.25 PDUs
5. Designing Growth Strategies (Anil Gupta - Nov. 11, 2017) - 1.25 PDUs
6. Business Innovation Foundations (Drew Boyd - Nov. 13, 2017) - 3 PDUs
7. Advertising Foundations (Jane Barratt - Nov. 4, 2017) - 1.25 PDUs Creative Design: Canva Google Analytics

CIVIL ENGINEERING, CONSTRUCTION MANAGEMENT, BUILDING INFORMATION MODELING 
1. Creating a BIM Execution Plan (Brian Myers - Sep 15, 2017)
2. Construction Management: Technology on the Jobsite (Jim Rogers - Sep 14, 2017)
3. Construction Management: Satety & Health (Jim Rogers - Sep 14, 2017)
4. Dynamo: Revit Workflow (Ian Siegel  - Jun 2, 2017)
5. Dynamo Essential Training (Ian Siegel - May 25, 2017)
6. Revit 2017 Essential Training: MEP (Metric) (Eric Wing  - May 29, 2017)
7. Revit 2017 Essential Training: Architecture (Metric) (Paul F. Aubin - Mar 30, 2017)
8. Revit 2017 Essential Training: Structure (Metric) (Eric Wing - May 30, 2017)
9. Construction Management Foundations (Jim Goger - Sep 22, 2017)

BUSINESS
1. Entrepreneurship: Finding and Testing Your Business Idea (Dave Crenshaw - Sep 14, 2017)
2. Entrepreneurship Foundations (Whitney Johnson - Sep 15, 2017)
3. Guy Kawasaki on Entrepreneurship (Guy Kawasaki  - Sep 14, 2017)
4. Negotiating Your Salary (Valerie Sutton - In progress)

SMART CITIES
1. Smart Cities: Solving Urban Problems Using Technology (Jonathan Reichental - Nov. 7, 2017)
2. Smarter Cities: Using Data to Drive Urban Innovation (Jonathan Reichental - Nov. 8, 2017)

INFORMATION TECHNOLOGY
1. Learning Hadoop (Lynn Langit - Oct 7, 2017)
2. Learning the Python 3 Standard Library (Kathryn Hodge - Sep 12, 2017)
3. Python 3 Essential Training (Bill Weinman - Aug 24, 2017)
4. Learning Java (Peggy Fisher - Jul 27, 2017)

BECOME A PYTHON DEVELOPER
1. Learning Python (Joe Marini)
2. Programming Foundations: Real-World Examples (Barron Stone)
3. Python 3 Essential Training (Bill Weinman)
4. Python GUI Development with Tkinter (Barron Stone)
5. Code Clinic: Python (Barron Stone)
6. Learning Python and Django (Caleb Smith)

BECOME A DIGITAL MARKETER
1. Online Marketing Foundations (Brad Batesole)
2. SEO Foundations (David Booth)
3. Google Analytics Essential Training (Brad Batesole)
4. Content Marketing Foundations (Dayna Rothman)
5. Mobile Marketing Foundations (Michael Becker)
6. Lead Generation Foundations (Dina Shapiro)
7. Marketing Foundations: Growth Hacking (Brad Batesole)
8. Building an Integrated Online Marketing Plan (Matt Bailey)

BECOME AN SEO EXPERT
1. SEO Foundations (David Booth)
2. SEO: Link Building in Depth (Peter Kent)
3. SEO: Keyword Strategy (Matt Bailey)
4. SEO: Videos (Ian Lurie)
5. Local SEO (Brad Batesole)
6. International SEO (David Booth)

BECOME A MANAGER
1. New Manager Foundations (Todd Dewett)
2. Hiring Your Team (Cindy Mayer)
3. Onboarding New Hires (Todd Dewett)
4. Delegating Tasks to Your Team (Britt Andreatta)
5. Leading Productive Meetings (Dave Crenshaw)
6. Managing for Results (Todd Dewett)
7. Performance Review Foundations (Todd Dewett)
8. Building Accountability Into Your Culture (Mike Figliuolo)
9. Rewarding Employees (Todd Dewett)

BECOME AN AGILE PROJECT MANAGER
1. Agile Project Management Foundations
2. Transitioning from Waterfall to Agile Project Management (Kelley O'Connell)
3. Agile at Work: Building Your Agile Team (Doug Rose)
4. Agile at Work: Planning with Agile User Stories (Doug Rose)
5. Agile at Work: Driving Productive Agile Meetings (Doug Rose)
6. Agile at Work: Reporting with Agile Charts and Boards (Doug Rose)
7. Agile at Work: Getting Better with Agile Retrospectives (Doug Rose)
8. Agile Project Management with Microsoft Project (Bonnie Biafore)

BUSINESS STRATEGY
1. LinkedIn Learning Highlights: Business Strategy and Analysis (LinkedIn Learning Staff Instructor)
2. Creating a Business Plan (Mike Figliuolo)
3. Strategic Planning Foundations (Mike Figliuolo)
4. Assessing and Improving Strategic Plans
5. Developing a Competitive Strategy
6. Business Development Foundations
7. Designing Growth Strategies
8. Balanced Scorecard and Key Performance Indicators

PROGRAM 1 - REINVENTING ENTERPRISE
1. 4 Discipline of Execution - Chris McChesney (Summary)
** Others
Prof. Zoltan Nagy - The University of Texas at Austin 
Công ty Tư vấn Kinh doanh Hội nhập Toàn cầu (GIBC)

*** JOURNAL INFORMATION (Update Oct 2017)
* Journal SearchJournal Information 
Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering (SCIE, IF = 5.786, Ranking 1/61, 2/125, Q1)
Automation in Construction (SCIE, IF = 2.919, Ranking 11/61, 15/125, Q1)
Journal of Computing in Civil Engineering (SCI, IF = 2.310, Ranking 24/125, Q1)
KSCE Journal of Civil Engineering (SCIE, IF = 0.812, Ranking 89/125, Q3)
Journal of Civil Engineering and Management (SCIE, IF = 1.546, Ranking 51/125, Q2)
Canadian Journal of Civil Engineering (SCI, IF = 0.591 Ranking 101/125, Q4)
Structural and Multidisciplinary Optimization (SCIE, IF = 2.377, Ranking 18/85, Q1)
ASCE Journal of Management in Engineering (SCIE, IF = 2.011, Ranking 35/125, Q2)
ASCE Journal of Construction Engineering and Management (SCIE, IF = 1.735, Ranking 22/61, 44/125, Q2)
International Journal of Project Management
International Journal of Strategic Property Management 

Renewable & Sustainable Energy Reviews (SCI, IF = 8.050, Ranking 2/31, 5/92, Q1)
Applied Energy (SCI, IF = 7.182, Ranking 4/135, 6/92, Q1)
Journal of Cleaner Production (SCIE, IF = 5.715, Ranking 5/31, 6/49, Q1)
Energy and Buildings (SCIE, IF = 4.067, Ranking 6/56, 7/118, Q1)
Building and Environment (SCIE, IF = 4.053, Ranking 6/61, 4/125, Q1)
Energy Efficiency (SCIE, IF = 1.186, Ranking 5/6, Q4)
Measurement (SCIE, IF = 2.359, Ranking 19/85, Q1)
Sustainable Cities and Society (SCIE, IF = 1.777, Ranking 21/61, Q2)
Energy Policy
Journal of Energy Engineering
Journal of Environmental Engineering
Environmental Modelling & Software (SCIE, IF = 4.404, Ranking 8/49, 6/105, Q1)

Advances in Engineering Software (SCIE, IF = 3, Ranking 11/85, Q1)
Applied Soft Computing (SCIE, IF = 3.541, Ranking 21/133, Q1)
Expert Systems with Applications (SCIE, IF = 3.928, Ranking 18/133, Q1)
Engineering Applications of Artificial Intelligence (SCIE, IF = 2.894, Ranking 10/90, Q1)
Information Sciences (SCI, IF = 4.832, Ranking 7/146, Q1)
Soft Computing (SCIE, IF = 2.472, Ranking 46/133, Q2)
Neurocomputing (SCIE, IF = 3.317, Ranking 24/133, Q1)
Neural Computing and Applications (SCIE, IF = 2.505, Ranking 40/133, Q2)
IEEE Transactions on Evolutionary Computation (SCI, IF = 10.629, Ranking 1/133, Q1)
IEEE Transactions on Industrial Informatics (SCI, IF = 6.764, Ranking 1/44, 2/105, Q1)
Ecological Informatics
Archives of Computational Methods in Engineering (SCIE, IF = 5.061, Ranking 1/100, 2/85, Q1)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn