Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 40,653,248

 Phân tích quá trình cháy và chế độ nhiệt của lò quay xi măng theo phương pháp exergie,
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Võ Chí Chính, Đặng Quốc Phú, Trần Anh Cương
Nơi đăng: Tạp chí Xây dựng,
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons open free printable coupons
; Số: 8;Từ->đến trang: 16-20;Năm: 1986
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn