Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 51,314,733

[1] Các khen thưởng khác (Đảng, công đoàn, hướng dẫn NCKH). Số: ....... Năm: .......
[2] Giáo viên giỏi cấp cơ sở 6 năm (2000-2006). Năm: 2000 đến 2006.
[3] 05 Bằng khen của Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng (Số 2671/2005, 2988/2010, 5475/2011, 904/2011 và 4077/2012). Năm: 2005, 2010, 2011 và 2012.
[4] Chiến sĩ thi đua cấp Bộ 2007. Số: 2308/QĐ-BGD-ĐT. Năm: 2007.
[5] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở (2007; 2010, 2011). Số: 4914 và 5122. Năm: 2007, 2010 và 2011.
[6] 02 Bằng khen của Bộ Khoa học và Công nghệ (số 703/2010 và 828/2011). Năm: 2010 và 2011.
[7] 03 Bằng khen của Liên Hiệp các Hội KHKT Việt Nam (703/2010, 828/2011 và 274/2012). Năm: 2010, 2011 và 2012.
[8] 01 Bằng khen của Thành ủy Đà Nẵng - 2012. Số: 2971-QĐ/TU. Năm: 2012.
[9] 01 Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ. Số: 553/QĐ/TTg ngày 15/5/2012. Năm: 2012.
[10] 01 Bằng khen của Liên Hiệp các Hội KHKT TP. Đà Nẵng. Số: 32/QĐ-LHH-BTCHT. Năm: 2112.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn