Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 41,141,758

 Manufacturing Heatproof Ceiling from Agricultural Wastes
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Võ Chí Chính, Hoàng An Quốc
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Nơi đăng: Journal of Engineering Technology and Education - Taipei; Số: Vol 10, No2 (2013/06);Từ->đến trang: 111-117;Năm: 2013
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
This article introduces the results of researching, manufacturing, testing and application of insulation panels produced from agricultural waste, first in Vietnam successfully studied. The results showed that the insulation panel made from agricultural waste has many advantages and when used as the ceiling of the industrial plants are suitable. This work appreciated by the state, local television stations and newspapers
ABSTRACT
This article introduces the results of researching, manufacturing, testing and application of insulation panels produced from agricultural waste, first in Vietnam successfully studied. The results showed that the insulation panel made from agricultural waste has many advantages and when used as the ceiling of the industrial plants are suitable. This work appreciated by the state, local television stations and newspapers
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn