Hồ Thanh Hải
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 52,664,006

 
Mục này được 12165 lượt người xem
Họ và tên:  Hồ Thanh Hải
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  02/11/1988
Nơi sinh: Thành Phố Huế
Quê quán Thành Phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Giáo dục chính trị - Giáo dục quốc phòng; Tại: Trường Đại học sư phạm Huế
Đơn vị công tác: Khoa Giáo dục chính trị; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2014; Chuyên ngành: LL&PP giảng dạy GDCT; Tại: Hà Nội
Dạy CN: Giáo dục chính trị - Giáo dục công dân
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Giáo dục chính trị, Trường Đại học sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Điện thoại: ; Mobile: 0918633283; 0977181076
Email: hthai_kgdct@ued.udn.vn; thanhhaidhsp1988@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Năm 2008-2012 Tốt nghiệp cử nhân tại Đại học sư phạm Huế
Năm 2012 - 2014 Tốt nghiệp thạc sĩ tại Đại học sư phạm Hà nội
Năm 2015 đến nay công tác tại khoa giáo dục chính trị Trường Đại học sư phạm, Đại học Đà Nẵng
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài Khác: Phương pháp giáo dục đạo đức theo định hướng năng lực cho học sinh THCS trong dạy học môn GDCD hiện nay. Chủ nhiệm: Hồ Thanh Hải. Thành viên: PGS.TS Đào Thị Ngọc Minh (Giảng viên hướng dẫn); Luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục. Mã số: 62.14.01.11. Năm: 2014. (Apr 6 2017 12:53PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Tham luận: Đề xuất giải pháp cho công tác chủ nhiệm đối với giáo sinh thực tập sư phạm theo mô hình trường vệ tinh địa bàn Thành phố Đà Nẵng. Tác giả: ThS. Hồ Thanh Hải. Nxb Đại học Huế. Trang: 188 - 190. Năm 2018. (May 20 2018 6:21AM)
[2]Tham luận: Một số kinh nghiệm trong việc thực hiện công tác chủ nhiệm cho giáo sinh thực tập sư phạm hiện nay. Tác giả: ThS. Hồ Thanh Hải - ThS. Nguyễn Hải Như. Nxb Đại học Huế. Trang: 395 - 398. Năm 2018. (May 20 2018 6:19AM)
[3]Bài báo: Sử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan trong dạy học môn giáo dục công dân ở trường trung học phổ thông. Tác giả: ThS. Hồ Thanh Hải. Hội thảo Khoa học Quốc gia: Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá môn giáo dục công dân ở trường Trung học phổ thông, Nxb Đại học Huế. Số: ISBN: 978-604-912-673-4. Trang: 168 - 171. Năm 2017. (Apr 5 2017 6:45PM)
[4]Bài báo: Quá trình hình thành và đổi mới về Đường lối Văn hóa của Đảng Cộng Sản Việt Nam hiện nay. Tác giả: ThS. Nguyễn Hải Như - ThS. Hồ Thanh Hải. Tạp chí Khoa học, Đại học Khánh Hòa. Số: 483/GP-BTTTT. Trang: 51-55. Năm 2017. (May 31 2017 4:45PM)
[5]Bài báo: TÍCH HỢP HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO THÔNG QUA MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG. Tác giả: ThS. Hồ Thanh Hải. TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học). Số: 23(02).2017. Trang: 114. Năm 2017. (Jul 29 2017 10:05AM)
[6]Bài báo: Xây dựng quy trình và gợi ý các chủ đề trong dạy học Giáo dục công dân ở trường THPT theo hướng tích hợp liên môn. Tác giả: ThS. Hồ Thanh Hải. Tạp chí Đại học Khánh Hòa. Số: 2,2017. Trang: 91-95. Năm 2017. (May 19 2018 3:48PM)
[7]Tham luận: Phát triển chương trình môn Giáo dục công dân theo hướng đổi mới hiện nay. Tác giả: ThS. Hồ Thanh Hải - ThS. Nguyễn Hải Như. HTKH: đào tạo, bồi dưỡng giáo viên giáo dục công dân đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục - Trường Đại học Sư Phạm Đà Nẵng. Trang: 49-52. Năm 2017. (May 19 2018 3:49PM)
[8]Tham luận: Phát huy tính tích cực của học sinh trong việc tự thiết kế các câu trắc nghiệm thông qua các bài học trong môn GDCD ở THPT. Tác giả: ThS. Hồ Thanh Hải - SV Võ Thị Phường - SV Lê Hải Hiệp - SV Hoàng Văn Thuần. HTKH: đào tạo, bồi dưỡng giáo viên giáo dục công dân đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục -Trường Đại học Sư Phạm Đà Nẵng. Trang: 96 - 100. Năm 2017. (May 19 2018 3:51PM)
[9]Tham luận: Xây dựng học phần" Rèn Luyện Nghiệp Vụ Sư Phạm" cho sinh viên chuyên ngành Giáo dục công dân ở trường Đại học Sư Phạm Đà Nẵng hiện nay. Tác giả: ThS. Hồ Thanh Hải. HTKH: đào tạo, bồi dưỡng giáo viên giáo dục công dân đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục -Trường Đại học Sư Phạm Đà Nẵng. Trang: 11-14. Năm 2017. (May 19 2018 3:52PM)
[10]Bài báo: Tăng cường giáo dục ý thức pháp luật cho học sinh THPT qua đổi mới phương pháp dạy học môn Giáo dục công dân (Học phần công dân với pháp luật). Tác giả: ThS. Hồ Thanh Hải. Tạp chí giáo dục và xã hội, Hà nội. Số: ISSN:1859 – 3917. Trang: 121-124. Năm 2016. (Jul 12 2016 11:06PM)
[11]Tham luận: Vấn đề tích hợp trong dạy học phần công dân với đạo đức khối 10 môn GDCD. Tác giả: ThS. Hồ Thanh Hải. TĐKH: Một số vấn đề về dạy học tích hợp trong môn giáo dục công dân ở trường THPT hiện nay, Khoa GDCT- Đà Nẵng. Trang: 37 - 44. Năm 2016. (Apr 6 2017 1:10PM)
[12]Tham luận: Một số vấn đề cần lưu ý của sinh viên chuyên ngành GDCD trong dạy học tích hợp khi thực tập sư phạm. Tác giả: ThS. Hồ Thanh Hải; ThS. Nguyễn Hải Như. TĐKH: Một số vấn đề về dạy học tích hợp trong môn giáo dục công dân ở trường THPT hiện nay, Khoa GDCT- Đà Nẵng. Trang: 79 - 82. Năm 2016. (Apr 6 2017 1:13PM)
[13]Tham luận: Xây dựng chủ đề tích hợp trong chương trình GDCD lớp 12. Tác giả: ThS. Hồ Thanh Hải; CN Nguyễn Thị Mai. TĐKH: Một số vấn đề về dạy học tích hợp trong môn giáo dục công dân ở trường THPT hiện nay, Khoa GDCT- Đà Nẵng. Trang: 68 - 78. Năm 2016. (Apr 6 2017 1:18PM)
[14]Bài báo: Vận dụng nội dung quyền con người, quyền công dân trong Hiến pháp 1946 vào dạy học môn GDCD ở trường THPT. Tác giả: ThS. Hồ Thanh Hải CN. Nguyễn Thị Mai. Hội thảo khoa học: Hồ chí Minh với Hiến pháp năm 1946, NXB Đại học Huế. Số: ISBN:978-604-912-51-1. Trang: 100-106. Năm 2016. (May 31 2016 12:11PM)
[15]Bài báo: Vai trò của giảng viên và đề xuất các biện pháp trong giảng dạy các môn lý luận chính trị ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay. Tác giả: ThS. Hồ Thanh Hải. Hội thảo khoa học quốc gia: nghiên cứu và giảng dạy lý luận chính trị trong xu thế toàn cầu hóa, Nxb Lý luận Chính trị. Số: ISBN 978-604-901-709-4. Trang: 535-539. Năm 2016. (Apr 5 2017 6:37PM)
[16]Bài báo: Những biện pháp nhằm bồi dưỡng đội ngũ giáo viên giáo dục công dân ở trường THPT tại thành phố Đà Nẵng. Tác giả: ThS. Hồ Thanh Hải. Hội thảo khoa học quốc tế" Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục".Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên. Đăng trên Tạp chí Giáo dục. Số: ISSN 2354- 0753. Trang: 168 - 170. Năm 2016. (Apr 5 2017 6:41PM)
[17]Bài báo: Một số vấn đề về phương pháp giảng dạy môn giáo dục công dân trong chương trình phổ thông mới. Tác giả: ThS. Hồ Thanh Hải TS. Vương Thị Bích Thủy. Hội thảo Khoa học toàn quốc: Bồi dưỡng năng lực cho giảng viên các trường sư phạm, NXB Thông tin và truyền thông. Số: ISBN 978-604-80-1310-3. Trang: 922-930. Năm 2015. (May 31 2016 12:07PM)
[18]Tham luận: Quán triệt một số vấn đề lí luận mới của Đảng vào nghiên cứu, giảng dạy nội dung đường lối văn hóa của Đảng cộng sản Việt Nam. Tác giả: ThS. Hồ Thanh Hải CN. Dương Văn Lĩnh. Hội thảo Khoa học: Đổi mới phương pháp dạy học các môn lí luận chính trị ở trường Đại học, cao đẳng theo định hướng phát triển năng lực, Khoa GDCT Huế. Trang: 187-192. Năm 2015. (May 31 2016 12:19PM)
[19]Tham luận: Một số biện pháp đổi mới hình thức dạy học trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ hiện nay. Tác giả: ThS. Hồ Thanh Hải. Kỷ yếu Hội thảo “ Đổi mới hình thức tổ chức và phương pháp dạy học trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ” UBND Tỉnh Quãng Nam, Trường Đại học Quãng Nam, Nxb Sở thông tin và truyền thông Quãng Nam. Trang: 56-59. Năm 2014. (May 31 2016 12:14PM)
  
 Sách và giáo trình
(May 31 2016 12:25PM)(May 31 2016 12:31PM)(May 31 2016 12:28PM)(May 31 2016 12:29PM)
[1]KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ GIÁO DỤC CÔNG DÂN 6 THEO ĐỊNH HƯỚNG NĂNG LỰC Chủ biên: Vũ Đình Bảy. Đồng tác giả: Lê Thị Vân Anh - Đặng Xuân Điều - Nguyễn Thị Mai - Nguyễn Thu Huyền - Hồ Thanh Hải. Nơi XB: Đại học Quốc gia Hà Nội. Năm 2015.
[2]KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ GIÁO DỤC CÔNG DÂN 9 THEO ĐỊNH HƯỚNG NĂNG LỰC Chủ biên: Vũ Đình Bảy. Đồng tác giả:

Lê Thị Vân Anh - Đặng Xuân Điều - Nguyễn Thị Mai, Nguyễn Thu Huyền - Hồ Thanh Hải


.
Nơi XB: Đại học Quốc gia Hà Nội. Năm 2015.

[3]KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ GIÁO DỤC CÔNG DÂN 7 THEO ĐỊNH HƯỚNG NĂNG LỰC Chủ biên: Vũ Đình Bảy. Đồng tác giả: Lê Thị Vân Anh - Đặng Xuân Điều - Nguyễn Thị Mai, Nguyễn Thu Huyền - Hồ Thanh Hải. Nơi XB: Đại học Quốc gia Hà Nội. Năm 2015.
[4]KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ GIÁO DỤC CÔNG DÂN 8 THEO ĐỊNH HƯỚNG NĂNG LỰC Chủ biên: Vũ Đình Bảy. Đồng tác giả:

Lê Thị Vân Anh - Đặng Xuân Điều - Nguyễn Thị Mai, Nguyễn Thu Huyền - Hồ Thanh Hải

.
Nơi XB: Đại học Quốc gia Hà Nội. Năm 2015.

  
 Khen thưởng
[1] Đã đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động công tác công Đoàn năm học 2015 - 2016. Số: 49/QĐ-CĐĐHSP. Năm: 2016.
[2] Danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Năm: 2017.
[3] Thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn năm 2016 - 2017. Số: 617/NQ-KT. Năm: 2017.
[4] Thành tích xuất sắc trong hội thi " Sinh viên Đại học Đà Nẵng với Apec 2017". Số: 1324/QĐ-KT. Năm: 2017.
[5] Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2016 - 2017. Số: 775- QĐ-ĐHSP. Năm: 2017.
[6] Danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Số: 3044/QD-DHDN. Năm: 2017 2018.
[7] Đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng bí thư đoàn cơ sở năm 2018. Số: 357/QDHVTTNVN. Năm: 2018.
[8] Đã có thành tích xuất sắc trong hoat động công đoàn năm học 2017 - 2018. Số: 30/QD-CDDHSP. Năm: 2018.
[9] Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học giai đoạn 2016 - 2018. Số: 154/ NQ-KT. Năm: 2019.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Giáo dục chính trị
Ngành: Khoa học giáo dục
 2016 Sinh viên hệ Trung cấp mầm non thuộc trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng đào tạo  Trung tâm giáo dục thường xuyên Thành Phố Đà Nẵng
[2]Lý luận dạy học giáo dục chính trị- Giáo dục công dân
Ngành: Khoa học giáo dục
 2016 Sinh viên chuyên ngành Giáo dục chính trị, Giáo dục công dân  Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn