Nguyễn Văn Cường
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 33566 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Văn Cường
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  12/10/1965
Nơi sinh: 
Quê quán Đức Tân, Mộ Đức, Quảng Ngãi
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Công nghệ vi điện tử, Kỹ thuật điện tử; Tại: Trường ĐH Tổng hợp Huế
Đơn vị công tác: Khoa Điện tử Viễn thông; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2000; Chuyên ngành: Kỹ thuật Điện tử; Tại: Uni BW Munich, Germany
Chức danh KH:  Phó Giáo sư; công nhận năm: 2014
Dạy CN: Vi điện tử
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Đức (D), Anh (C)
Địa chỉ liên hệ: K266/79/7 Hoàng Diệu, Đà Nẵng
Điện thoại: 02363841287; Mobile: 
Email: ngvancuong2000@gmail.com; nvcuong@dut.udn.vn
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ ASIC. Chủ nhiệm: Chủ nhiệm. Mã số: Bộ GD&ĐT B2005-15-52. Năm: 2005. (May 30 2015 9:54PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Implementing the Secure Protocol for Exchanging the Symmetric Key of FPGA-based Embedded Systems. Tác giả: Tran Thanh, Tran Hoang Vu, Pham Ngoc Nam, Nguyen Van Cuong. Journal on Informations Technologies and Communications, Vietnam Ministry of Information and Communications, Vietnam
marriage affairs open i want an affair
. Số: Volume E-3, No.7(11), ISSN1859-3534, 10.2014. Trang: 45-53. Năm 2014.
(May 30 2015 9:26PM)
[2]Bài báo: Improve Energy Efficiency in WSN Using Fuzzy Logic. Tác giả: Ngo Van Truc, Nguyen Van Cuong. Proc. of the National conference on Radio-Electronics, REV2013. Số: 1L-490ĐH2013. Trang: 266-271. Năm 2013. (May 30 2015 9:11PM)
[3]Bài báo: New method for passivation of Si surface using repeatedly HF-etching. Tác giả: Nguyen Van Cuong, Le Thi Trong Tuyen and Phan Hong Khoi. National Conference on Physics. Số: 4. 1994. Trang: 106-110. Năm 1994. (Dec 31 2010 9:34AM)
[4]Bài báo: Electrical and hydrogen gas sensing properties of Pd-Si Schottky diodes. Tác giả: Phan Ngoc Minh, Nguyen Van Cuong, Phan Hong Khoi. Vietnamese Journal of Physics. Số: Vol. 3, 1994. Trang: 79-84. Năm 1994. (Dec 31 2010 9:34AM)
[5]Bài báo: The influence of pressed force and annealing temperature on electrical characteristics of piezoelectric ceramics PZT -Pb(Zr,Ti)O3. Tác giả: T.V. Chuong, V.D. Dan,H.T. Hai, N.V. Cuong. National Conference on Physics. Số: Ha Noi, 4. 1992. Trang: 123-125. Năm 1992. (Dec 31 2010 9:34AM)
[6]Bài báo: The influence of doping concentration on ferro-electric and piezoelectric characteristics of PZT doped with La and Mn. Tác giả: Truong Van Chuong, Tran Van Hoan,Vo Duy Dan, Nguyen Van Cuong, Cao Huu Khanh. National Conference on Physics. Số: Ha Noi, 4. 1992. Trang: 126-131. Năm 1992. (Dec 31 2010 9:34AM)
[7]Bài báo: The influence of annealing temperature on electrical characteristics of piezoelectric ceramics PbTiO3. Tác giả: Nguyen Van Cuong, Vo Duy Dan. Annual Science Conference, Hue University. Số: 7. 1990. Trang: 77-81. Năm 1990. (Dec 31 2010 9:34AM)
[8]Bài báo: Research on the protection metal surfaces using electrochemical metallization . Tác giả: Nguyen Van Cuong, Nguyen Van Nha. Annual Science Conference, Hue University. Số: Hue University, 7. 1989. Trang: 63-67. Năm 1989. (Dec 31 2010 9:34AM)
[9]Bài báo: Research on the protection of metal surfaces using thin evaporated films of active metals. Tác giả: Nguyen Van Cuong, Nguyen Van Nha. Annual Science Conference, Hue University. Số: Hue University, 7. 1988. Trang: 51-55. Năm 1988. (Dec 31 2010 9:34AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Performance Enhancement of Encryption and Authentication IP cores for IPSec based on Multiple-Core Architecture and Dynamic Partial Reconfiguration on FPGA. Authors: Trong-Tuan NGUYEN, Van-Cuong NGUYEN, Thang Viet HUYNH, Que-Yen Ha LUONG, Thanh-Hai DANG. 2018 2nd International Conference on Recent Advances in Signal Processing, Telecommunications & Computing (SigTelCom). No: 978-1-5386-2976-5/18/$31.00 ©2018 IEEE. Pages: 126-131. Year 2018. (Mar 5 2018 10:40PM)
[2]Article: Development of a real-time non-intrusive appliance load monitoring system: An application level model. Authors: Trung Kien Nguyen, Eric Dekneuvel, Gilles Jacquemod, Benjamin Nicolle, Olivier Zammit, Van Cuong Nguyen. Journal of Electrical Power and Energy Systems. No: SCI, ISSN: 0142-0615/ 2017 Elsevier Ltd. Pages: 168-180. Year 2017. (Dec 31 2010 9:34AM)
[3]Article: An IPSec Cryptography IP Core Design Using AES-BCB and HMAC-SHA-512 Algorithms. Authors: Phung The Dat, Nguyen Van Cuong, Nguyen Trong Tuan. Proc. 2016 International Conference on Advanced Technology for Communications, October, 2016. No: ISSN: 2162-1039, IEEE Catalog Number: CFP16ATC-PRT. Pages: 12-14. Year 2016. (Dec 31 2010 9:34AM)
[4]Presentations: Event Detection and Disaggregation Algorithms for NIALM System. Authors: Kien Nguyen Trung, Eric Dekneuvel, Benjamin Nicolle, Olivier Zammit, Cuong Nguyen Van, Gilles Jacquemod. NILM Workshop 2014, USA
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Pages: 1-4. Year 2014.
(May 30 2015 9:31PM)
[5]Article: Enhancement and FPGA Implementation of ANFIS Algorithm in Digital Image Processing. Authors: Truong Hoai Duy, Nguyen Van Cuong. ICCE2014
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. No: ISBN: 978-1-4799-5051-5/14/$31.00 ©2014 IEEE. Pages: 285-290. Year 2014.
(May 30 2015 9:33PM)
[6]Article: Enhance Performance in Implementing the Security of Partially Reconfigurable Embedded System. Authors: Tran Thanh, Tran Hoang Vu, Nguyen Duy Phuong, Do Son Tung, Nguyen Van Cuong, Pham Ngoc Nam
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. American Journal of Embedded Systems and Applications (AJESA), USA, February, 2014
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. No: AJESA Vol.2 (1). Pages: 1-5. Year 2014.
(May 30 2015 9:22PM)
[7]Article: Low-Power and High-Performance Design for Cryptosystem Using Power Aware and Pipeline Techniques. Authors: Minh-Tung DAM, Van-Cuong NGUYEN, Trong-Tuan NGUYEN, Thang-Dong TRAN LE
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Proc. of The International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC)
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. No: ISSN: 2162-1020, IEEE CFP14ATC-PRT. Pages: 36-41. Year 2014.
(May 30 2015 9:41PM)
[8]Article: Protecting FPGA-based Partially Reconfigurable Embedded Systems and IP Cores from Remote Update. Authors: Tran Thanh, Tran Hoang Vu, Nguyen Van Cuong, Pham Ngoc Nam. International Journal of Computing and Digital Systems (IJCDS). No: IJCDS Vol.3. Pages: 21-27. Year 2014. (May 30 2015 9:19PM)
[9]Article: Secure Remote Updating of Bitstream in Partial Reconfigurable Embedded Systems based on FPGA. Authors: Tran Thanh, Vu Huu Tiep, Tran Hoang Vu, Pham Ngoc Nam, Nguyen Van Cuong. ComManTel 2013
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. No: ComManTel 2013, ©2013 IEEE. Pages: 225-229. Year 2013.
(May 30 2015 9:02PM)
[10]Article: A Novel Architecture for Cryptosystem with Simultaneous Encryptions/Decryptions HW-Threads and Self-Dynamic Reconfiguration. Authors: Trong-Tuan Nguyen, Van-Cuong Nguyen, Mai-Duyen Le Nguyen. Proc. of the International Conference on IC Design and Verification, ICDV 12/2013. No: ISBN: 978-4-88552-282-6. Pages: 144-149. Year 2013. (May 30 2015 9:13PM)
[11]Article: Using FPGA for Real Time Power Monitoring in a NIALM System. Authors: Kien Nguyen Trung, Eric Dekneuvel, Benjamin Nicolle, Olivier Zammit, Cuong Nguyen Van, Gilles Jacquemod
marriage affairs open i want an affair
. 2013 IEEE International Symposium on Industrial Electronics (ISIE 2013), Taipei, Taiwan. No: DOI: 10.1109/ISIE.2013.6563850. Pages: 1-6. Year 2013. (May 30 2015 9:17PM)
[12]Article: Monitoring and Controlling Devices System by GPRS on FPGA Platform. Authors: Bui Van Thanh Trung, Nguyen Van Cuong. Proc. of The International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC). No: ISBN 978-604-67-0115-6. Pages: 713-717. Year 2013. (May 30 2015 9:07PM)
[13]Article: An FPGA Implementation of Neuro-Fuzzy Algorithm for Noise Filtering in Impulse Noise Corrupted Images. Authors: Truong Hoai Duy, Nguyen Van Cuong. Proc. of The International Conference on Communications and Electronics ICCE2012. No: ISBN: 978-1-4673-2493-9/12/$31.00 ©2012 IEEE. Pages: 652-656. Year 2012. (May 30 2015 8:55PM)
[14]Article: DDR2/DDR3-based Ultra-Rapid Reconguration Controller. Authors: Hung-Manh Pham, Van-Cuong Nguyen, Trong-Tuan Nguyen
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. ICCE2012
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. No: ISBN: 978-1-4673-2493-9/12/$31.00 ©2012 IEEE. Pages: 453-458. Year 2012.
(May 30 2015 4:36PM)
[15]Article: Enhance the performance and security of SoC using pipeline and dynamic partial reconfiguration. Authors: Trong-Tuan Nguyen, Van-Cuong Nguyen, Hung-Manh Pham. IEICE ICDV 2012
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. No: ISBN 978-4-88552-282-6. Pages: 101-106. Year 2012.
(May 30 2015 8:50PM)
[16]Article: A Framework for Secure Remote Updating of Bitstream on Runtime Reconfigurable Embedded Platforms. Authors: Tran Thanh, Pham Ngoc Nam, Tran Hoang Vu, Nguyen Van Cuong. Proc. of the International Conference on Communications and Electronics ICCE2012. No: ISBN: 978-1-4673-2493-9/12/$31.00 ©2012 IEEE. Pages: 471-476. Year 2012. (May 30 2015 8:52PM)
[17]Article: An Innovative Non-Intrusive Load Monitoring System for Commercial and Industrial Application. Authors: Kien Nguyen Trung, Olivier Zammit, Eric Dekneuvel, Benjamin Nicolle, Cuong Nguyen Van, Gilles Jacquemod
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. ATC2012
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. No: ISBN: 978-1-4673-4352-7/12/$31.00 ©2012 IEEE. Pages: 23-27. Year 2012.
(May 30 2015 8:58PM)
[18]Article: Statistical Analysis to Achieve High-Yield of Latch Type SRAM Sense Amplifier. Authors: Ho Xuan Vy, Nguyen Van Cuong. HUT-ICCE, June 2008, 1-4244-2425-2/08 ©2008 IEEE. No: 1-4244-2425-2/08 ©2008 IEEE. Pages: 356-361. Year 2008. (Jul 17 2011 10:42PM)
[19]Article: H4DTCAM Built-in Self Test. Authors: Le Thanh Trung, Nguyen Van Cuong. HUT-ICCE, October 2006, 1-4244-0569-6/06 ©2006 IEEE.
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. No: 1-4244-0569-6/06 ©2006 IEEE. Pages: 276-283. Year 2006.
(Jul 17 2011 10:38PM)
[20]Article: Electrical and NOx gas sensing properties of Metallophthalocyanine doped polypyrrole/silicon heterojunctions. Authors: C. Nguyen Van, K. Potje-Kamloth. Thin Solid Films, 392 (2001) 113-121
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. No: 392 (2001). Pages: 113-121. Year 2001.
(Dec 31 2010 9:34AM)
[21]Article: Electrical and chemical sensing properties of Schottky diodes and heterodiodes based on polypyrrole. Authors: Nguyen Van Cuong. Dissertation for the degree of Doktor - Ingenieur (Dr.-Ing.) Universitaet der Bundeswehr München, Institut für Physik, München. No: 22. Februar 2000. Pages: 1-115. Year 2000. (Dec 31 2010 9:34AM)
[22]Article: The influence of thickness and preparation temperature of doped polypyrrole films on the electrical and chemical sensing properties of polypyrrole/gold Schottky barrier diodes. Authors: C. Nguyen Van, K. Potje-Kamloth. J. Phys. D: Appl. Phys., 33 No 18 (21 September 2000) 2230-2238. No: J. Phys. D: Appl. Phys., 33 No 18 (21 September 20. Pages: 2230-2238. Year 2000. (Dec 31 2010 9:34AM)
[23]Article: Electrical and chemical sensing properties of doped polypyrrole/gold Schottky barrier diodes. Authors: V.C. Nguyen, K. Potje-Kamloth. Thin Solid Films. No: 338 (1999). Pages: 142-148. Year 1999. (Dec 31 2010 9:34AM)
  
 Sách và giáo trình
(May 30 2015 4:22PM)
[1]Cơ sở thiết kế mạch tích hợp số (VLSI) và công nghệ xử lí vi mạch (IC) Chủ biên: Chủ biên. Nơi XB: NXB Giáo Dục Việt Nam. Năm 2014.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn