Nguyễn Thanh Bình
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 40,151,304

 
Mục này được 7478 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Thanh Bình
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  13/09/1986
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Đại Lộc - Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Công nghệ Hóa học - Dầu và Khí; Tại: Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Hóa; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2013; Chuyên ngành: Hóa lý; Tại: Đại học Pierre & Marie Curie (Paris 6)
Dạy CN: Toán chuyên ngành; Kỹ thuật thiết bị phản ứng
Lĩnh vực NC: Nhiệt động học ứng dụng; Mô tả các dòng lưu chất phức tạp; Mô phỏng động học
Ngoại ngữ: Tiếng Pháp, Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Hóa - Trường Đại học Bách Khoa - 54 Nguyễn Lương Bằng - Đà Nẵng
Điện thoại: ; Mobile: 0905428151
Email: thb.nguyen86@gmail.com; thb.nguyen@dut.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Quá trình đào tạo:

Từ 09/2004 - 06/2009: Học Kỹ sư tại trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng. Chuyên ngành được đào tạo: Công nghệ Hóa học - Dầu và Khí.

Từ 09/2009 - 09/2010: Học Thạc sĩ tại trường Ecole Centrale de Lille. Chuyện ngành được đào tạo: Xúc tác và Quá trình.

Từ 12/2010 - 11/2013: Nghiên cứu sinh tại trường Đại học Pierre & Marie Curie (Paris 6). Chuyên ngành được đào tạo: Hóa lý.
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Characterization scheme for oxygenated compounds. Tác giả: Thanh-Binh Nguyen, Jean-Charles de Hemptinne, Benoit Creton, Georgios M. Kontogeorgis
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. In preparation. Năm 0. (Mar 12 2015 10:06PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Improving GC-PPC-SAFT equation of state for LLE hydrocarbons and oxygenated compounds with water. Authors: Thanh-Binh Nguyen, Jean-Charles de Hemptinne, Benoit Creton, Georgios M. Kontogeorgis. Fluid Phase Equilibria. No: 372. Pages: 113-125. Year 2014. (Apr 4 2014 2:30PM)
[2]Presentations: Sensitivity of PPC-SAFT parameters for the prediction of VLE and LLE properties. Authors: Thanh-Binh Nguyen, Jean-Charles de Hemptinne, Benoit Creton, Georgios M. Kontogeorgis
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Récents Progrès en Génie des Procédés - Ed. SFGP - Paris. Pages: 1-9. Year 2013. (Apr 4 2014 2:34PM)
[3]Presentations: Use of non additive hard spheres for the prediction of gas and liquid solubilities. Authors: T.B. Nguyen, J-.C. de Hemptinne, B. Creton, G.M. Kontogeorgis
walgreens prints coupons open free printable coupons
. The International conference "Les sciences du génie des procédés pour une industrie durable"
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
. Pages: Lyon, France. Year 2013.
(Mar 12 2015 10:23PM)
[4]Article: GC-PPC-SAFT equation of state for VLE and LLE of hydrocarbons and oxygenated compounds. Sensitivity analysis. Authors: Thanh-Binh Nguyen, Jean-Charles de Hemptinne, Benoit Creton, Georgios M. Kontogeorgis
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Industrial & Engineering Chemistry Research
marriage affairs all wife cheat i want an affair
. No: 52 (21). Pages: 7014-7029. Year 2013.
(Apr 4 2014 2:21PM)
[5]Presentations: Evaluation of the GC-PPC-SAFT equation of state for VLE and LLE predictions of oxygenated compounds. Authors: T.B. Nguyen, J.-C. de Hemptinne, B. Creton, P. Mougin, G.M. Kontogeorgis. The international Conference "Discussion meeting"
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Pages: Lyngby Kgs., Denmark. Year 2012.
(Mar 12 2015 10:29PM)
[6]Presentations: Evaluation of the GC-PPC-SAFT equation of state for VLE and LLE predictions of oxygenated compounds. Authors: T.B. Nguyen, J-.C. de Hemptinne, B. Creton, P. Mougin, G.M. Kontogeorgis. The International Conference InMother
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Pages: Lyon, France. Year 2012.
(Mar 12 2015 10:19PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn