Đặng Vinh
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 18220 lượt người xem
Họ và tên:  Đặng Vinh
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  05/01/1971
Nơi sinh: Thăng Bình, Quảng Nam
Quê quán Thăng Bình, Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kinh tế; Tại: Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Phòng Cơ sở vật chất; Trường Đại học Ngoại Ngữ
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2018; Chuyên ngành: Kinh tế phát triển; Tại: Đại học Đà Nẵng
Dạy CN: Kinh tế, Kinh doanh Thương mại
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Phòng Khoa học, Sau Đại học và Hợp tác Quốc tế, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 + 1990-1992: Học Đại học Thủy Sản Nha Trang; 1993-1998: Học Đại học Bách Khoa Đà Nẵng (Khoa kinh tế); 1999 -2001: Học Trung cấp Quản lý nhà nước (Trường Chính trị -TPĐN); 2002 -2004: Học cao học Quản trị Kinh doanh (trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng);2011-2017: NCS ngành Kinh tế Công nghiệp (nay là ngành kinh tế Phát triển - Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN); Học Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN (Bằng II); Học Trung cấp lý luận chính trị (trường Chính trị TPĐN); Chứng chỉ NVSP bậc I; Chứng chỉ CVC; GVC (trường Đại học Hà Nội)..
+ 2000-nay: CV Sở Du Lịch; CV tổ cải cách hành chính (TP tăng cường Quận Hải Châu); CV (Kế toán Công sản; Thi đua Khen thưởng); Phó trưởng phòng KH,SĐH&HTQT; Phó phòng phụ trách; Phó phòng CSVC trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN và tham gia giảng dạy và NCKH tại các Khoa: Quốc tế học; tiếng Anh Chuyên ngành; tiếng Trung; Giảng dạy 1 chuyên đề tại Ubon Ratchathani University(2014)
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Bộ: DÂN SỐ VÀNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Ở VIỆT NAM. Chủ nhiệm: TS. Đặng Vinh. Mã số: B2021. Năm: 2022. (Mar 2 2020 9:19AM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG NĂNG LỰC NGHỀ NGHIỆP CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NGÀNH QUỐC TẾ HỌC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG. Chủ nhiệm: Phan Thị Yến. Mã số: T2020-05-06. Năm: 2021. (Oct 24 2020 5:10PM)
[3] Đề tài cấp Bộ: CÁC GIẢI PHÁP NGĂN NGỪA VÀ HẠN CHẾ TÌNH TRẠNG GIAN LẬN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI (FDI) TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP THUỘC VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM MIỀN TRUNG VIỆT NAM. Chủ nhiệm: ThS. Đặng Vinh. Mã số: B2014. Năm: 2015. (Feb 26 2014 2:06PM)
[4] Đề tài cấp cơ sở: Khảo sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Đặng Vinh. Mã số: T2014-05-11. Năm: 2014. (Aug 30 2014 10:49PM)
[5] Đề tài cấp cơ sở: Các giải pháp đẩy mạnh công tác quản lý dự án FDI trên địa bàn TPĐN sau khi cấp. Chủ nhiệm: ThS. Đặng Vinh. Thành viên: . Mã số: T2013-05-22. Năm: 2013. (Jul 5 2014 5:10PM)
[6] Đề tài cấp cơ sở: Các giải pháp tăng cường quản lý nguồn vốn FDI trên địa bàn thành phố Đà Nẵng sau khi cấp phép. Chủ nhiệm: ThS. Đặng Vinh. Mã số: T2013 -15-9. Năm: 2013. (Dec 3 2013 10:43PM)
[7] Đề tài cấp ĐHĐN: Các giải pháp ngăn ngừa và hạn chế tình trạng gian lận của các doanh nghiệp FDI tại thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: ThS. Đặng Vinh. Thành viên: . Mã số: D2012-05-15. Năm: 2012. (Dec 25 2012 11:16PM)
[8] Đề tài cấp cơ sở: Một số giải pháp hoàn thiện công tác soạn thảo văn bản và lưu trữ thông tin của Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng trong giai đoạn hiện nay. Chủ nhiệm: ThS. Đặng Vinh. Mã số: T2009-05-23. Năm: 2010. (Dec 25 2012 11:04PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: ĐẨY MẠNH THU HÚT VỐN FDI GẮN VỚI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG. Tác giả: TS. Đặng Vinh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 8.2019 ISSN: 1859-1531. Trang: 25-30. Năm 2019. (Aug 26 2019 3:59PM)
[2]Bài báo: Quản lý chất lượng tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng: Thực trạng và giải pháp. Tác giả: Đặng Vinh; Phan Thị Yến. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 2(99).2016. Trang: 63. Năm 2016. (Apr 7 2016 3:46PM)
[3]Bài báo: Nghiên cứu các phương thức dịch ẩn dụ tu từ tiếng Anh sang tiếng Việt dựa trên cứ liệu diễn văn của Martin Luther King. Tác giả: NCS. Đặng Vinh. Tạp chí Ngôn ngữ và đời sống. Số: 6(236)-2015. Trang: 41-44. Năm 2015. (Jun 25 2015 10:16PM)
[4]Bài báo: Đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực ngoại ngữ ở Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng gắn với sự phát triển ngành Du lịch - Dịch vụ tại Đà Nẵng. Tác giả: ThS. Phan Thị Yến*; ThS. Đặng Vinh. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: Số 04(89).2015. Trang: 45. Năm 2015.
(Jun 10 2015 3:58PM)
[5]Bài báo: Nghiên cứu ứng dụng dịch song ngữ các bài hát Anh - Việt, Việt - Anh trong học phần phiên dịch. Tác giả: ThS. Đặng Vinh. Kỷ yếu Hội thảo khoa học - Hội thảo Ngữ học toàn quốc. Số: 2015. Trang: 583-588. Năm 2015. (Jun 16 2016 11:38PM)
[6]Bài báo: Some development solutions for small and medium enterprises in Da Nang city. Tác giả: Đặng Vinh Võ Thị Hồng Loan. TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG. Số: 6.(79).2014. Trang: 8-12. Năm 2014. (Jun 12 2014 3:43PM)
[7]Bài báo: Quản lý chất lượng đào tạo tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng theo mô hình ISO 9001: Cơ hội và Thách thức . Tác giả: ThS. Đặng Vinh*; ThS. Phan Thị Yến. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 10(83).2014. Trang: 43. Năm 2014. (Feb 25 2015 2:42PM)
[8]Bài báo: Quản lý chất lượng đào tạo tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng theo mô hình ISO 9001: Cơ hội và Thách thức. Tác giả: NCS. Đặng Vinh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 10. Trang: 21-27. Năm 2014. (Oct 16 2014 5:53AM)
[9]Bài báo: Một số giải pháp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Võ Thị Hồng Loan; ThS. Đặng Vinh*
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: Số 6(79).2014, Quyển 2. Năm 2014.
(Sep 19 2014 11:22AM)
[10]Bài báo: Tăng cường chống gian lận thuế tại các công ty có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại thành phố Đà Nẵng. Tác giả: ThS. Đặng Vinh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Số: 9 (70).2013. Trang: 102-107. Năm 2013.
(Dec 3 2013 9:05PM)
[11]Bài báo: Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng với việc đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp FĐI tại thành phố Đà Nẵng. Tác giả: ThS. Đặng Vinh
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Kỷ yếu Ngữ học toàn quốc 2013. Số: ISBN:978-604-9800-41-2. Trang: 419-425. Năm 2013. (Dec 3 2013 11:00PM)
[12]Bài báo: Đẩy mạnh bảo hiểm y tế đến với người dân nghèo tỉnh Quảng Nam. Tác giả: Nguyễn Thành ChâuThS. Đặng Vinh. Kỷ yếu SV NCKH
marriage affairs open i want an affair
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 2012. Trang: 57-63. Năm 2012.
(Dec 3 2013 9:22PM)
[13]Bài báo: Sự khác biệt về nguồn vốn và mối quan hệ với chính phủ giữa Chaebol Hàn Quốc và Tập đoàn kinh tế Việt Nam. Tác giả: Lê Phương Mỹ Hiền - ThS. Đặng Vinh. Kỷ yếu SV NCKH. Số: 2013. Trang: 45-51. Năm 2012. (Dec 3 2013 9:19PM)
[14]Bài báo: Dân số “vàng” và bài toán phát triển nguồn nhân lực ở Việt Nam. Tác giả: ThS. Đặng Vinh
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 9. Trang: 95-100. Năm 2012. (Dec 25 2012 11:08PM)
[15]Bài báo: Đẩy mạnh thu hút nguồn vốn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại thành phố Đà Nẵng trong tình hinh mới. Tác giả: ThS. Đặng Vinh
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Số: 12. Trang: 55-60. Năm 2012.
(Dec 25 2012 11:10PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: PROFESSIONAL COMPETENCY ASSESSMENT OF INTERNATIONAL STUDIES GRADUATES IN VIETNAM. Authors: Phan Thi Yen - Dang Vinh. Langkawi International Conference on Multi-Disciplinary Research (LICM2020) Malaysia. No: ISBN: 978-967-17937-3-2. Pages: 78-93. Year 2020. (Jul 5 2020 4:37PM)
[2]Article: OUTPUT COMPETENCY ASSESSMENT OF INTERNATIONAL STUDIES GRADUATES IN VIETNAM. Authors: Phan Thi Yen1 Dang Vinh2. 3rd International Research Conference on Humanities, Social Sciences and Technology 2020 (3rd IRCHST 2020). No: eISBN 978-967-2426-18-9. Pages: 25-39. Year 2020. (Oct 23 2020 3:10PM)
[3]Article: Solution to reduce the environment pollution of FDI enterprises at the key economic region of central VietNam. Authors: Đặng Vinh. International Conference Environmental Management and Sustainable Development. No: ISBN: 978-604-955-253-3. Pages: 274-280. Year 2017. (Feb 28 2018 9:49AM)
[4]Article: Promoting the Development of SMEs in Danang Vietnam in Accordance with the 2014 Year of Businesses Guidelines. Authors: Dang Vinh. Changing Way of Life of Ethnicities in the Mekong Region, Mekong Sub-region Social Research Center Faculty of Liberal Arts, Ubon Ratchathani University. No: ISBN: 978-974-523-332-4. Pages: 256-268. Year 2017. (Mar 3 2018 8:33AM)
  
 Sách và giáo trình
(Mar 6 2019 11:44PM)
[1]ĐẨY MẠNH THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Chủ biên: TS. Đặng Vinh. Nơi XB: Nhà Xuất bản Đà Nẵng. Năm 2019.
  
 Hướng dẫn Sau đại học
SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Phan Quốc Mạnh
Đề tài: Quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Khu Công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

 Thạc sĩ

 trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2019

 2020

  
 Khen thưởng
[1] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Số: 4682/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2013.
[2] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Số: 4754/QĐ 18/8/2014. Năm: 2014.
[3] Chiến sĩ thi đua cấp Bộ. Số: Số 5540/QĐ-BGDĐT ngày 13/11/2015. Năm: 2015.
[4] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Số: Số 4363/QĐ-ĐHĐN ngày 21/8/2015. Năm: 2015.
[5] Giấy khen của Giám đốc Đại học Đà Nẵng. Số: Số 2728/QĐ-ĐHĐN ngày 22/8/2017. Năm: 2017.
[6] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Số: 3044/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2018.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Kinh tế đối ngoại Việt Nam
Ngành: Kinh tế học
 2010 Sinh viên Quốc tế học
marriage affairs all wife cheat i want an affair
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
 Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng
[2]Thống kế xã hội học
Ngành: Kinh tế học
 2009 Sinh viên Quốc tế học  Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng
[3]Kinh tế học Quốc tế
Ngành: Kinh tế học
 2009 Sinh viên Quốc tế học, Sinh viên tiếng Trung Thương mại  Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng
[4]Kinh tế Quốc tế
Ngành: Kinh tế học
 2006 Sinh viên Quốc tế học, Sinh viên tiếng Trung Thương mại, Sinh viên tiếng Anh thương mại
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
 Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng
[5]Quản trị học
Ngành: Kinh tế học
 2006 Sinh viên Quốc tế học, Sinh viên tiếng Trung Thương mại, Sinh viên tiếng Anh Thương mại  Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng
[6]Kinh tế Đại cương
Ngành: Kinh tế học
 2002 Sinh viên Quốc tế học, Sinh viên các ngành Tiếng Trung Thương mại, Tiếng Anh Thương mại, Sinh viên Kinh tế
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
 Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn