Trương Thị Thu Hiền
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 20356 lượt người xem
Họ và tên:  Trương Thị Thu Hiền
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  13/03/1983
Nơi sinh: Quảng Nam
Quê quán Tam Kỳ- Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kinh tế Lao động; Tại: Trường Đại học Kinh tế- Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Lý luận Chính trị; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2019; Chuyên ngành: Quản lý công; Tại: Học viện Hành chính Quốc gia
Dạy CN: Hành chính công
Lĩnh vực NC: Các vấn đề kinh tế- xã hội (lao động, việc làm, thất nghiệp, tiền lương, an sinh xã hội, an toàn thực phẩm, ..); hiệu lực, hiệu quả quản lý công.
Ngoại ngữ: Anh
Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Hành chính công, Trường Đại học Kinh tế- Đại học Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 - Từ tháng 10/2005 đến 5/2008:Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam
- Từ tháng 5/2008 đến tháng 10/2008: Tổng Công ty Tài chính Dầu khí Việt Nam
- Từ tháng 10/2008 đến tháng 11/2016: Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao TP.HCM
- Từ tháng 12/2016 đến nay: Trường Đại học Kinh tế- Đại học Đà Nẵng
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm tại thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Trương Thị Thu Hiền. Thành viên: Nguyễn Khánh Linh. Mã số: T2019-04-50. Năm: 2019. (Oct 28 2019 3:00PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng Quy chế nâng bậc lương tại Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh. Chủ nhiệm: Phạm Công Danh. Thành viên: Phí Thị Sen, Trương Thị Thu Hiền. Mã số: NCKH-UPES. Năm: 2015. (Apr 6 2017 6:04AM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Công tác tổ chức nhân sự tại Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh- nghiên cứu hướng cải tiến trong quy trình làm việc. Chủ nhiệm: Châu Vĩnh Huy. Thành viên: Phí Thị Sen, Trương Thị Thu Hiền. Mã số: NCKH-UPES. Năm: 2013. (Apr 6 2017 6:03AM)
[4] Đề tài cấp ĐHĐN: Hoàn thiện định mức lao động cho sản phẩm lốp ô tô quy chuẩn 900-20 tại Công ty Cao su Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Trương Thị Thu Hiền. Mã số: NCKHSV. Năm: 2005. (Apr 6 2017 6:01AM)
[5] Đề tài Khác: Việc làm cho nông dân tỉnh Quảng Nam trong quá trình đô thị hóa. Chủ nhiệm: Trương Thị Thu Hiền, Lê Quang Hảo, Phạm Thị Mỹ Nương. Mã số: NCKHSV. Năm: 2004. (Apr 6 2017 5:59AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng: Nhìn từ công tác tuyên truyền. Tác giả: Trương Thị Thu Hiền, Nguyễn Văn Duy. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: Vol. 18, No. 2, 2020. Trang: 15-18. Năm 2020. (Jun 19 2020 3:14PM)
[2]Bài báo: Quản lý nhà nước về công tác dân tộc: Từ thực tiễn xã Trà Tập, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Tác giả: Trương Thị Thu Hiền, Lê Thị Xuân, Phạm Thị Lan Phương, Hà Hồng Dương. Tạp chí Khoa học Kinh tế. Số: 8(03)-2020. Trang: 28-34. Năm 2020. (Jan 6 2021 1:12PM)
[3]Bài báo: Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Trương Thị Thu Hiền. Tạp chí Khoa học công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: Vol. 17, No. 8, 2019. Trang: 17-20. Năm 2019. (Oct 22 2019 12:10PM)
[4]Bài báo: Công tác chỉ đạo, điều hành về an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Trương Thị Thu Hiền. Tạp chí Quản lý nhà nước. Số: Số 286 (11/2019). Trang: 101-103. Năm 2019. (Nov 21 2019 9:17AM)
[5]Bài báo: Hoàn thiện quy định về thu, chi bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam hiện nay. Tác giả: Trương Thị Thu Hiền. Tạp chí Quản lý nhà nước. Số: 264 (1/2018). Trang: 81-84. Năm 2018. (Feb 28 2018 10:35AM)
[6]Bài báo: Hiệu quả quản lý nhà nước về bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam: Vấn đề và giải pháp. Tác giả: ThS. Trương Thị Thu Hiền*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 4(125).2018. Trang: 1-5. Năm 2018. (Jun 14 2018 2:51PM)
[7]Bài báo: Mở rộng độ bao phủ bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam hiện nay. Tác giả: Trương Thị Thu Hiền. Tạp chí Khoa học Công nghệ. Số: 2(123).2018. Trang: 32-35. Năm 2018. (Apr 18 2018 4:59PM)
[8]Bài báo: Hướng mở rộng đối tượng tham gia chính sách bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam. Tác giả: Trương Thị Thu Hiền. Tạp chí Lao động và Xã hội. Số: 558. Trang: 12-13,63. Năm 2017. (Dec 18 2017 3:18PM)
[9]Bài báo: Đảm bảo nguồn lực vật chất và tài chính trong Quản lý nhà nước về bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam hiện nay. Tác giả: Trương Thị Thu Hiền. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: 8 (117). Trang: 53-57. Năm 2017. (Dec 18 2017 3:22PM)
[10]Bài báo: Những hạn chế và kiến nghị hoàn thiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp. Tác giả: Trương Thị Thu Hiền. Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp. Số: 21 (349). Trang: 35-41. Năm 2017. (Dec 18 2017 3:24PM)
[11]Bài báo: Xây dựng, quản lý, lưu trữ và tổ chức thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê trong quản lý nhà nước về bảo hiểm thất nghiệp. Tác giả: Trương Thị Thu Hiền. Tạp chí Lao động và Xã hội. Số: 546. Trang: 22-24,46. Năm 2017. (Mar 31 2017 11:09AM)
[12]Bài báo: Đánh giá kết quả 7 năm thực hiện bảo hiểm thất nghiệp. Tác giả: Trương Thị Thu Hiền. Tạp chí Quản lý nhà nước. Số: 245. Trang: 71-73. Năm 2016. (Mar 31 2017 10:57AM)
[13]Bài báo: Tổ chức bộ máy thực hiện bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam. Tác giả: Trương Thị Thu Hiền. Tạp chí Quản lý nhà nước. Số: 251. Trang: 44-47. Năm 2016. (Mar 31 2017 11:06AM)
[14]Bài báo: Công tác tiếp nhận, giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tác giả: Lương Minh Việt- Trương Thị Thu Hiền. Tạp chí Quản lý nhà nước. Số: 219. Trang: 92-94,113. Năm 2014. (Mar 31 2017 10:54AM)
[15]Bài báo: Chính sách Bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam- những vấn đề đặt ra và giải pháp. Tác giả: Lương Minh Việt- Trương Thị Thu Hiền. Tạp chí Quản lý nhà nước. Số: 214. Trang: 36-40. Năm 2013. (Mar 31 2017 10:48AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: State Management of Unemployment insurance: The case of Vietnam. Authors: Lương Minh Việt, Trương Thị Thu Hiền. 2018 5th International Conference on Business, Economics and Management (BUSEM 2018)- Francis Academic Press, UK. No: Vol. 4 Part A. Pages: 251-254. Year 2018. (Aug 19 2018 7:17PM)
  
 Sách và giáo trình
(Feb 28 2018 10:21AM)
[1]Hành chính công Chủ biên: Lê Hữu Ái. Nơi XB: Nhà xuất bản Đà Nẵng. Năm 2018.
  
 Khen thưởng
[1] Huy chương bạc cá nhân môn Cờ vua, Đại hội TDTT tỉnh Quảng Nam. Năm: 1999.
[2] Huy chương bạc cá nhân môn Cờ vua, Đại hội TDTT Đại học Đà Nẵng lần thứ 3. Năm: 2003.
[3] Bằng khen của UBND tỉnh Quảng Nam v/v Đã có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý, điều hành, sử dụng nguồn vốn vay giải quyết việc làm. Số: 4045/QĐ-UBND ngày 13/12/2007. Năm: 2007.
[4] Giấy khen của LĐLĐ TP.HCM v/v Đạt giải Nhất Hội thi "Công đoàn Việt Nam- 80 năm một chặng đường lịch sử". Số: 119/QĐKT ngày 28/7/2009. Năm: 2009.
[5] Bằng khen của BCH LĐLĐ TP.HCM v/v đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và hoạt động công đoàn NH 2010-2011. Số: 118/QĐ-KT-LĐLĐ ngày 06/9/2011. Năm: 2011.
[6] Bằng khen của BCH LĐLĐ TP.HCM v/v đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và hoạt động công đoàn NH 2012-2013. Số: 229/QĐ-KT-LĐLĐ ngày 17/10/2013. Năm: 2013.
[7] Bằng khen của BCH LĐLĐ TP.HCM v/v đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và hoạt động công đoàn NH 2013-2014. Số: 106/QĐ-KT-LĐLĐ ngày 09/9/2014. Năm: 2014.
[8] Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT v/v đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ NH 2013-2014. Số: 3819/QĐ-BGDĐT ngày 19/9/2014. Năm: 2014.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Quản lý nhà nước về Văn hóa
Ngành: Khoa học quản lý
 2019 Sinh viên đại học chính quy  Trường Đại học Kinh tế- Đại học Đà Nẵng
[2]Hành chính công
Ngành: Khoa học quản lý
 2017 Sinh viên đại học chính quy các ngành Kinh tế Phát triển, Kinh tế Lao động, Kinh tế và Quản lý nguồn nhân lực, Kinh tế công, Quản lý nhà nước (Hành chính công, Kinh tế chính trị).  Trường Đại học Kinh tế- Đại học Đà Nẵng
[3]Kỹ thuật tổ chức công sở
Ngành: Khoa học quản lý
 2017 Sinh viên đại học chính quy chuyên ngành Quản lý nhà nước  Trường Đại học Kinh tế- Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn