Hoàng Thị Thanh Hà
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 108,954,731

 
Mục này được 64938 lượt người xem
Họ và tên:  Hoàng Thị Thanh Hà
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  00/03/1976
Nơi sinh: Quảng Trị
Quê quán Cam Giang, Cam Lộ, Quảng Trị
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Công nghệ Thông tin; Tại: Khoa CNTT, Trường ĐH Khoa Học Huế
Đơn vị công tác: Khoa Thống kê - Tin học; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2012; Chuyên ngành: Công nghệ thông tin; Tại: Đại học Grenoble, Ch Pháp
Dạy CN: Công nghệ thông tin
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Pháp, Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Thống Kê - Tin học, trường ĐH Kinh tế, 71 Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Điện thoại: 3950885; Mobile: 0905 238 835
Email: ha.htt@due.edu.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Giảng viên khoa Công nghệ thông tin, trường Đại học Khoa học Huế(1998-2004)
Giảng viên khoa Thống Kê - Tin học, trường Đại học Kinh tế (2005- 2014)
Phó truong khoa Thống Kê - Tin học, trường Đại học Kinh tế (12/2014 -3/2020)
Giảng viên khoa Thống Kê - Tin học, trường Đại học Kinh tế (4/2020- 12/2020)
Phó truong khoa Thống Kê - Tin học, trường Đại học Kinh tế (1/2021- nay)
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: XÂY DỰNG MÔ HÌNH CHUYỂN ĐỔI CÂU TRUY VẤN BẰNG NGÔN NGỮ TỰ NHIÊN SANG CÂU TRUY VẤN DỮ LIỆU TRONG CÁC MÔ HÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU KHÁC. Chủ nhiệm: Hoàng Thị Thanh Hà. Thành viên: Nguyễn Thanh TuấnTrần Hoàng Hiếu. Mã số: T2017-04-16. Năm: 2017. (Jan 18 2018 5:12PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: MÔ HÌNH ĐA TÁC TỬ HỖ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH DỰA TRÊN SỰ HÒA NHẬP DỮ LIỆU RỜI RẠC: ỨNG DỤNG PHÁT HIỆN CHÁY RỪNG. Chủ nhiệm: TS. Hoàng Thị Thanh Hà. Thành viên: ThS. Hoàng Thị Bích Ngọc. Mã số: T2015-04-61. Năm: 2015. (Nov 4 2016 3:58PM)
[3] Đề tài cấp ĐHĐN: Xây dựng mô hình đa tác tử nhằm giám sát các hệ thống phức tạp phân tán. Chủ nhiệm: TS. Hoàng Thị Thanh Hà. Thành viên: TS. Nguyễn Trần Quốc Vinh ThS. Nguyễn Thanh Tuấn. Mã số: Đ2013-04-21. Năm: 2013. (May 12 2014 4:16PM)
[4] Đề tài cấp ĐHĐN: XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ DỊCH VỤ VĂN PHÒNG TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ. Chủ nhiệm: Hoàng Thị Thanh Hà. Thành viên: Đoàn Thị Hương. Mã số: T2006-04-04. Năm: 2007. (Feb 12 2011 12:53AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Solving optimization problems in emergency evacuation. Tác giả: Dinh Thi Hong Huyen, Hoang Thi Thanh Ha, Michel Occello. Tạp chí Khoa học và Công nghệ-Đại học Đà Nẵng. Số: Vol.21.No.6.2. Trang: 52-59. Năm 2023. (Oct 19 2023 11:55AM)
[2]Bài báo: Mô hình đa tác tử đa mức giám sát và điều phối đám đông trong tình huống có cháy. Tác giả: Đinh Thị Hồng Huyên, Hoàng Thị Thanh Hà, Michel Occello. Tạp chí Khoa học và Công nghệ-Đại học Đà Nẵng. Số: vol 21, số p.h 5. Trang: 82-88. Năm 2023. (Oct 19 2023 12:05PM)
[3]Tham luận: Aspect-Based Sentiment Analysis with Deep Learning: A Multidomain and Multitask Approach. Tác giả: Trang Uyen Tran, Ha Thanh Thi Hoang, Phuong Hoai Dang, Michel Riveill. Springer International Publishing. Trang: 134-145. Năm 2022. (Oct 19 2023 12:14PM)
[4]Tham luận: Navigating emergency crowd evacuation using mas-gig model. Tác giả: Dinh Thi Hong Huyen, Hoang Thi Thanh Ha, Michel Occello. Fundamental Appl Res proceeding (FAIR 2021). Trang: 59-68. Năm 2021. (Oct 19 2023 12:17PM)
[5]Tham luận: Deep Learning in Aspect-based Sentiment Analysis. Tác giả: Trang Uyen Tran, Ha Thanh Thi Hoang. Kỳ yếu hội thảo CITA2021. Trang: 12-21. Năm 2021. (Jul 6 2021 1:34PM)
[6]Bài báo: Detect the formation of groups in Crowd based on social relations. Tác giả: Đinh Thị Hồng Huyên; Hoàng Thị Thanh Hà; Michel Occello. Hội thảo khoa học quốc gia về công nghệ thông tin và ứng dụng trong các lĩnh vực lần thứ 10 (CITA2021) ISBN 978-604-84-5998-7. Số: 1, ngày 2/6/2021. Trang: 32-44. Năm 2021. (Jul 6 2021 1:36PM)
[7]Bài báo: Sử dụng tính phân cấp để giảm độ phức tạp trong mô hình hóa hệ thống sử dụng mạng Petri màu. Tác giả: Nguyễn Thanh Tuấn; Lê Thành Nhân; Hoàng Thị Thanh Hà. Hội thảo khoa học quốc gia về công nghệ thông tin và ứng dụng trong các lĩnh vực lần thứ 9 (CITA2020) ISBN 978-604-84-5517-0. Số: 1, ngày 27/11/2020. Trang: 233-240. Năm 2020. (Jul 6 2021 1:38PM)
[8]Tham luận: Kiểm soát lỗi của biểu đồ hoạt động trong mô hình hướng đối tượng. Tác giả: Nguyễn Thị Hoa Huệ; Hoàng Thị Thanh Hà. Hội thảo lần thứ 8 về Công nghệ thông tin và ứng dụng trong các lĩnh vực (CIAT2019), ISBN: 978-604-84-4453-2. Trang: 264-271. Năm 2019. (Aug 22 2020 5:43PM)
[9]Bài báo: Dự đoán hướng ngữ nghĩa của cụm từ trong khai phá quan điểm với độ đo thông tin tương hỗ. Tác giả: ThS. Trần Uyên Trang*; TS. Hoàng Thị Thanh Hà; PGS.TS. Huỳnh Xuân Hiệp. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 3(124).2018. Trang: 113. Năm 2018. (Apr 27 2018 10:39AM)
[10]Tham luận: Studying decision making mechanism for group formation in a multi-agent system. Tác giả: Thi-Hong-Huyen Dinh, Thi-Thanh-Ha Hoang, Michell Occello. In proceedings of FAIR-2018, The XXI national conference on Fundamental and applied IT research, Ha Noi city, VietNam. Trang: 472-481. Năm 2018. (Jun 18 2019 10:07PM)
[11]Bài báo: Xây dựng ontology cho hệ thống truy vấn dữ liệu tùy chọn . Tác giả: ThS. Nguyễn Thanh Tuấn*; TS. Hoàng Thị Thanh Hà. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 11(120).2017-Quyển 1. Trang: 133. Năm 2017. (Dec 18 2017 4:08PM)
[12]Bài báo: Nghiên cứu phát hiện hiện tượng trồi sinh trong hệ thống phức tạp dựa vào đa tác tử. Tác giả: Đinh Thị Hồng Huyên, Hoàng Thị Thanh Hà, Michell Occello. Hội Thảo quốc gia lần thứ XX: Một số vấn đề chọn lọc của CNTT và truyền thông, Quy Nhơn, 23-24/11/2017. Số: 1. Trang: 195-200. Năm 2017. (Jul 3 2018 5:37PM)
[13]Bài báo: Ứng dụng logic mờ trong việc xây dựng hệ thống điều khiển tín hiệu đèn giao thông thông minh. Tác giả: Hoàng Thị Thanh Hà, Kiều Anh Tuấn, Lê Văn Lâm. Kỷ yếu hội nghị khoa học công nghệ quốc gia lần thứ IX: Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng CNTT - FAIR'9, Cần Thơ, 4-5/8/2016. Số: ISBN: 978-604-913-472-2. Trang: 791-803. Năm 2016. (Nov 4 2016 4:09PM)
[14]Bài báo: Nghiên cứu và xây dựng hệ thống truy vấn dữ liệu tùy chọn dựa trên ngữ nghĩa của câu truy vấn. Tác giả: Nguyễn Thanh Tuấn, Hoàng Thị Thanh Hà, Nguyễn Văn Tin, Lê Thành Nhân. Kỷ yếu hội nghị khoa học công nghệ quốc gia lần thứ IX: Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng CNTT - FAIR'9, Cần Thơ, 4-5/8/2016. Số: ISBN: 978-604-913-472-2. Trang: 340-351. Năm 2016. (Nov 4 2016 4:18PM)
[15]Bài báo: Mô hình đa tác tử mô phỏng giao thông: trường hợp xe máy di chuyển trong môi trường hỗn độn. Tác giả: TS. Hoàng Thị Thanh Hà*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 7(104).2016. Trang: 90. Năm 2016. (Sep 27 2016 3:45PM)
[16]Bài báo: Giải pháp giảm ùn tắc giao thông tại cổng trường đại học kinh tế đà nẵng bằng phương pháp mô phỏng dựa trên tác tử. Tác giả: Hoàng Thị Thanh Hà, Hoàng Thị Lan Anh, Nguyễn Thị Tuyết
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Hội thảo CITA 2015 "Công nghệ thông tin và ứng dụng trong các lĩnh vực" lần 4 năm 2015. Số: 4. Trang: 98-103. Năm 2015. (Nov 1 2015 2:06PM)
[17]Bài báo: MÔ HÌNH HÒA NHẬP THÔNG TIN DỰA TRÊN ĐA TÁC TỬ TRONG PHÁT HIỆN CHÁY RỪNG . Tác giả: TS. Hoàng Thị Thanh Hà*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 9(94).2015. Trang: 95. Năm 2015. (Nov 4 2015 4:30PM)
[18]Bài báo: Mô hình đa tác tử nhằm giám sát đa tỉ lệ hệ thống phức hợp. Tác giả: TS. Hoàng Thị Thanh Hà*; ThS. Nguyễn Văn Khang. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: Số 1(74).2014-Quyển 1. Trang: 95. Năm 2014.
(May 6 2014 5:00PM)
[19]Bài báo: Mô hình hệ thống đa tác tử để mô phỏng giao thông đô thị. Tác giả: Nguyễn Thanh Tuấn ; Hoàng Thị Thanh Hà ; Lê Quang Vũ. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 1(74).2014-Quyển 2. Trang: 74-78. Năm 2014. (May 7 2014 4:52PM)
[20]Bài báo: Áp dụng lý thuyết kiểu đặc tả hinh thức hệ thống đa tác tử đệ qui . Tác giả: Hoàng Thị Thanh Hà. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Số: 21. Trang: 86-92. Năm 2007.
(Feb 12 2011 12:31AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Combining MAS-GiG Model and Related Problems to Optimization in Emergency Evacuation. Authors: Dinh Thi Hong Huyen, Hoang Thi Thanh Ha, Michel Occello. Computers journal. No: Vol.12.No.6. Pages: 117. Year 2023. (Oct 19 2023 12:08PM)
[2]Presentations: Design and experimental evaluation of mas-gig model for crowd evacuation planning in case of fire. Authors: Dinh Thi Hong Huyen, Hoang Thi Thanh Ha, Michel Occello. International Conference on Artificial Intelligence and Big Data in Digital Era- Springer International Publishing. Pages: 615-626. Year 2021. (Oct 19 2023 12:19PM)
[3]Presentations: Multidomain Supervised Aspect-based Sentiment Analysis using CNN_Bidirectional LSTM model. Authors: Trang Uyen Tran, Ha Thanh Thi Hoang, Phuong Hoai Dang, Michel Riveill. 2021 RIVF International Conference on Computing and Communication Technologies (RIVF). Pages: 1-6. Year 2021. (Oct 19 2023 12:22PM)
[4]Article: Multitask Aspect_Based Sentiment Analysis with Integrated Bidirectional LSTM & CNN Model. Authors: Trang Uyen Tran; Ha Hoang Thi Thanh; Phuong Hoai Dang; Michel Riveill. The 4th International Conference on Future Networks and Distributed Systems (ICFNDS 2020), Association for Computing MachineryNew YorkNYUnited States. No: 49, ISBN 978-1-4503-8886-3. Pages: 1-7. Year 2020. (Jul 6 2021 1:41PM)
[5]Presentations: Aspect Extraction with Bidirectional GRU and CRF. Authors: Trang Tranuyen, Ha Hoangthithanh and Hiep Huynhxuan. In proceedings of IEEE-RIVF International Conference on Computing and Communication Technologies (RIVF). Pages: 60-64. Year 2019. (Jun 18 2019 10:01PM)
[6]Article: A multi-level generic multi-agent architecture for supervision of collective cyber-physical systems. Authors: Occello, Michel and Jamont, Jean-Paul and Ben-Yelles, Choukri-Bey and Hoang, Thi Thanh Ha. International Journal of Autonomous and Adaptive Communications Systems. No: volume 12, number 2, doi: 10.1504/IJAACS.2019.098590, Print ISSN: 1754-8632 Online ISSN: 1754-8640. Pages: 109-128. Year 2019. (Jun 18 2019 10:36PM)
[7]Presentations: Toward a model for verification of business logic layer in 3-layer architecture: CPN-ECA Model. Authors: Thanh Tuan Nguyen; Nhan Le Thanh; Thi Thanh Ha Hoang. 11th International Conference on Knowledge and Systems Engineering - KSE 2019, Da Nang, Vietnam, October 24-26, 2019. Pages: 269-274. Year 2019. (Aug 22 2020 5:35PM)
[8]Presentations: Bidirectional Independently Long Short-Term Memory and Conditional Random Field integrated model for Aspect Extraction in Sentiment Analysis. Authors: Trang Tranuyen, Ha Hoang-thi-thanh and Hiep Huynhxuan. In proceedings of the 7th International Conference on Frontiers in Intelligent Computing: Theory and Applications (FICTA 2018). Pages: 500-505. Year 2018. (Jun 18 2019 10:04PM)
[9]Presentations: Improvement of machine learning method by combining flow text and layout text in extracting information from scanned healthcare documents. Authors: Van-Minh Le, Ha Hoangthithanh. In proceedings of the 7th International Conference on Frontiers in Intelligent Computing: Theory and Applications (FICTA 2018). Pages: 326-330. Year 2018. (Jun 18 2019 10:05PM)
[10]Article: Supervision of decentralized artificial complex systems. A generic recursive multiagent model. Authors: Thi-Thanh-Ha Hoang, Michel Occello, Jean-Paul Jamont, C. Ben Yelles. Revue d'Intelligence Artificielle 0992-499X - doi:10.3166/ria.26.569-600 - Lavoisier. No: 26/5. Pages: 569-600. Year 2012. (Mar 15 2013 2:31PM)
[11]Article: A GENERIC DECENTRALIZED RECURSIVE MULTIAGENT MODEL FOR MULTI-SCALE ORGANIZATION OF LARGE SCALE COMPLEX SYSTEMS. Authors: HOANG Thi-Thanh-Ha, Michel OCCELLO, Jean-paul JAMONT
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. ICAART2011 3rd Conference on Agents and Artificial Intelligence, Rome- Italy (2011). No: 3. Pages: 418-421. Year 2011. (Feb 12 2011 12:44AM)
[12]Article: A GENERIC RECURSIVE MULTI-AGENT MODEL TO SIMPLIFY THE SUPERVISION OF DECENTRALIZED ARTIFICIAL COMPLEX SYSTEMS. Authors: Thi-Thanh-Ha Hoang, Michel Occello, Jean-Paul Jamont. JFSMA11. No: 19. Pages: 41-50. Year 2011. (Oct 5 2012 4:07PM)
[13]Article: A generic recursive multiagent model to simplify large scale multi-level systems observation. Authors: Thi-Thanh-Ha Hoang, Michel Occello, Jean-Paul Jamont. Proceedings of IEEE/WIC/ACM International Conference on Intelligent Agent Technology- IAT11, France
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. No: 10. Pages: 155-158. Year 2011.
(Oct 5 2012 4:01PM)
[14]Article: Applying theory of types to formal specification of recursive multiagent systems. Authors: HOANG Thi Thanh Ha, NGUYEN Thanh Binh, Michel OCCELLO
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. IEEE-RIVF International Conference on Computing and Telecommunication Technologies, Danang : Viet Nam (2009)
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. No: 3. Pages: 57-64. Year 2009.
(Feb 12 2011 12:37AM)
[15]Article: Towards the specification of recursive multi-agent systems using type theory. Authors: HOANG Thi-Thanh-Ha, Michel OCCELLO. Proceeding WI-IAT '09 Proceedings of the 2009 IEEE/WIC/ACM International Joint Conference on Web Intelligence and Intelligent Agent Technology - Volume 02- Milan-Italie
marriage affairs open i want an affair
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. No: 4. Pages: 297-300. Year 2009.
(Feb 12 2011 12:40AM)
  
 Sách và giáo trình
[1]Tin học Đại cương Chủ biên: Hoàng Thị Thanh Hà. Đồng tác giả: Vũ Hà Tuấn Anh, Nguyễn Văn Chức, Đặng Trung Thành, Nguyễn Thành Thủy, Châu Ngọc Tuấn, Phan Đình Vấn. Nơi XB: Đà Nẵng. Năm 2014.(Sep 22 2014 9:11AM)
  
 Hướng dẫn Sau đại học
SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Lê Quang Vũ
Đề tài: Ứng dụng mô hình đa tác tử để mô phỏng hệ thống giao thông tại thành phố Quy Nhơn

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

  
 Khen thưởng
[1] Giải 3 Olympic tin học sinh viên toàn quốc. Năm: 1997.
[2] Đã có thành tích cao trong phong trào hoạt động Công đoàn năm học 2006-2007, 34/QĐ-KT, ngày 29/11/2007. Số: 34/QĐ-KT. Năm: 2007.
[3] Chiến sĩ thi đua câp cơ sở 4754/QĐ-KT ngày 18/8/2014. Số: 4754/QĐ-KT ngày 18/8/2014. Năm: 2014.
[4] Đã có thành tích xuất sắc trong năm học 2014-2015, 672/QĐ-ĐHKT, ngày 17/7/2015. Số: 672/QĐ-ĐHKT, ngày 17/7/2015. Năm: 2015.
[5] Đã có thành tích xuất sắc trong năm học 2015-2016, 700/QĐ-ĐHKT, ngày 18/7/2016. Số: 700/QĐ-ĐHKT, ngày 18/7/2016. Năm: 2016.
[6] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 3044/QĐ-ĐHĐN ngày 7/9/2018. Số: 3044/QĐ-ĐHĐN ngày 7/9/2018. Năm: 2018.
[7] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 2770/QĐ-ĐHĐN ngày 30/8/2019. Số: 2770/QĐ-ĐHĐN ngày 30/8/2019. Năm: 2019.
[8] Đã có thành tích xuất sắc trong năm học 2021-2022, 1050/QĐ-ĐHKT, ngày 22/7/2022. Số: 1050/QĐ-ĐHKT. Năm: 2022.
[9] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 2099/QĐ-ĐHKT ngày 24/7/2023. Số: 2099/QĐ-ĐHKT. Năm: 2023.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (Enterprise Resources Planning)
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2018 Sinh viên năm 3 ngành Hệ thống thông tin quản lý  Trường Đại học kinh tế, Đại học Đà Nẵng
[2]Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
Ngành: Tin học
 2013 Sinh viên bậc Đại học ngành Tin học quản lý  Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
[3]Toán Rời rạc
Ngành: Khoa học máy tính
 2007 Sinh viên năm thứ 2 và thứ 3 chuyên ngành Tin học Quản Lý  Khoa Thống kê - Tin học, trường ĐH Kinh tế
[4]Tin học Đại cương
Ngành: Khoa học máy tính
 2006 Sinh viên năm thứ nhất khôi ngành kinh tế  Trường Đại Học Kinh Tế
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn