Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

TRONG NƯỚC:
[1]Tham luận: Kiểm soát lỗi của biểu đồ hoạt động trong mô hình hướng đối tượng. Tác giả: Nguyễn Thị Hoa Huệ; Hoàng Thị Thanh Hà. Hội thảo lần thứ 8 về Công nghệ thông tin và ứng dụng trong các lĩnh vực (CIAT2019), ISBN: 978-604-84-4453-2. Trang: 264-271. Năm 2019. (Aug 22 2020 5:43PM)
[2]Tham luận: Studying decision making mechanism for group formation in a multi-agent system. Tác giả: Thi-Hong-Huyen Dinh, Thi-Thanh-Ha Hoang, Michell Occello. In proceedings of FAIR-2018, The XXI national conference on Fundamental and applied IT research, Ha Noi city, VietNam. Trang: 472-481. Năm 2018. (Jun 18 2019 10:07PM)
[3]Bài báo: Dự đoán hướng ngữ nghĩa của cụm từ trong khai phá quan điểm với độ đo thông tin tương hỗ. Tác giả: ThS. Trần Uyên Trang*; TS. Hoàng Thị Thanh Hà; PGS.TS. Huỳnh Xuân Hiệp. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 3(124).2018. Trang: 113. Năm 2018. (Apr 27 2018 10:39AM)
[4]Bài báo: Xây dựng ontology cho hệ thống truy vấn dữ liệu tùy chọn . Tác giả: ThS. Nguyễn Thanh Tuấn*; TS. Hoàng Thị Thanh Hà. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 11(120).2017-Quyển 1. Trang: 133. Năm 2017. (Dec 18 2017 4:08PM)
[5]Bài báo: Nghiên cứu phát hiện hiện tượng trồi sinh trong hệ thống phức tạp dựa vào đa tác tử. Tác giả: Đinh Thị Hồng Huyên, Hoàng Thị Thanh Hà, Michell Occello. Hội Thảo quốc gia lần thứ XX: Một số vấn đề chọn lọc của CNTT và truyền thông, Quy Nhơn, 23-24/11/2017. Số: 1. Trang: 195-200. Năm 2017. (Jul 3 2018 5:37PM)
[6]Bài báo: Ứng dụng logic mờ trong việc xây dựng hệ thống điều khiển tín hiệu đèn giao thông thông minh. Tác giả: Hoàng Thị Thanh Hà, Kiều Anh Tuấn, Lê Văn Lâm. Kỷ yếu hội nghị khoa học công nghệ quốc gia lần thứ IX: Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng CNTT - FAIR'9, Cần Thơ, 4-5/8/2016. Số: ISBN: 978-604-913-472-2. Trang: 791-803. Năm 2016. (Nov 4 2016 4:09PM)
[7]Bài báo: Nghiên cứu và xây dựng hệ thống truy vấn dữ liệu tùy chọn dựa trên ngữ nghĩa của câu truy vấn. Tác giả: Nguyễn Thanh Tuấn, Hoàng Thị Thanh Hà, Nguyễn Văn Tin, Lê Thành Nhân. Kỷ yếu hội nghị khoa học công nghệ quốc gia lần thứ IX: Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng CNTT - FAIR'9, Cần Thơ, 4-5/8/2016. Số: ISBN: 978-604-913-472-2. Trang: 340-351. Năm 2016. (Nov 4 2016 4:18PM)
[8]Bài báo: Mô hình đa tác tử mô phỏng giao thông: trường hợp xe máy di chuyển trong môi trường hỗn độn. Tác giả: TS. Hoàng Thị Thanh Hà*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 7(104).2016. Trang: 90. Năm 2016. (Sep 27 2016 3:45PM)
[9]Bài báo: Giải pháp giảm ùn tắc giao thông tại cổng trường đại học kinh tế đà nẵng bằng phương pháp mô phỏng dựa trên tác tử. Tác giả: Hoàng Thị Thanh Hà, Hoàng Thị Lan Anh, Nguyễn Thị Tuyết
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Hội thảo CITA 2015 "Công nghệ thông tin và ứng dụng trong các lĩnh vực" lần 4 năm 2015. Số: 4. Trang: 98-103. Năm 2015. (Nov 1 2015 2:06PM)
[10]Bài báo: MÔ HÌNH HÒA NHẬP THÔNG TIN DỰA TRÊN ĐA TÁC TỬ TRONG PHÁT HIỆN CHÁY RỪNG . Tác giả: TS. Hoàng Thị Thanh Hà*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 9(94).2015. Trang: 95. Năm 2015. (Nov 4 2015 4:30PM)
[11]Bài báo: Mô hình hệ thống đa tác tử để mô phỏng giao thông đô thị. Tác giả: Nguyễn Thanh Tuấn ; Hoàng Thị Thanh Hà ; Lê Quang Vũ. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 1(74).2014-Quyển 2. Trang: 74-78. Năm 2014. (May 7 2014 4:52PM)
[12]Bài báo: Mô hình đa tác tử nhằm giám sát đa tỉ lệ hệ thống phức hợp. Tác giả: TS. Hoàng Thị Thanh Hà*; ThS. Nguyễn Văn Khang. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: Số 1(74).2014-Quyển 1. Trang: 95. Năm 2014.
(May 6 2014 5:00PM)
[13]Bài báo: Áp dụng lý thuyết kiểu đặc tả hinh thức hệ thống đa tác tử đệ qui . Tác giả: Hoàng Thị Thanh Hà. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Số: 21. Trang: 86-92. Năm 2007.
(Feb 12 2011 12:31AM)
QUỐC TẾ:
[1]Presentations: Toward a model for verification of business logic layer in 3-layer architecture: CPN-ECA Model. Authors: Thanh Tuan Nguyen; Nhan Le Thanh; Thi Thanh Ha Hoang. 11th International Conference on Knowledge and Systems Engineering - KSE 2019, Da Nang, Vietnam, October 24-26, 2019. Pages: 269-274. Year 2019. (Aug 22 2020 5:35PM)
[2]Article: A multi-level generic multi-agent architecture for supervision of collective cyber-physical systems. Authors: Occello, Michel and Jamont, Jean-Paul and Ben-Yelles, Choukri-Bey and Hoang, Thi Thanh Ha. International Journal of Autonomous and Adaptive Communications Systems. No: volume 12, number 2, doi: 10.1504/IJAACS.2019.098590, Print ISSN: 1754-8632 Online ISSN: 1754-8640. Pages: 109-128. Year 2019. (Jun 18 2019 10:36PM)
[3]Presentations: Aspect Extraction with Bidirectional GRU and CRF. Authors: Trang Tranuyen, Ha Hoangthithanh and Hiep Huynhxuan. In proceedings of IEEE-RIVF International Conference on Computing and Communication Technologies (RIVF). Pages: 60-64. Year 2019. (Jun 18 2019 10:01PM)
[4]Presentations: Bidirectional Independently Long Short-Term Memory and Conditional Random Field integrated model for Aspect Extraction in Sentiment Analysis. Authors: Trang Tranuyen, Ha Hoang-thi-thanh and Hiep Huynhxuan. In proceedings of the 7th International Conference on Frontiers in Intelligent Computing: Theory and Applications (FICTA 2018). Pages: 500-505. Year 2018. (Jun 18 2019 10:04PM)
[5]Presentations: Improvement of machine learning method by combining flow text and layout text in extracting information from scanned healthcare documents. Authors: Van-Minh Le, Ha Hoangthithanh. In proceedings of the 7th International Conference on Frontiers in Intelligent Computing: Theory and Applications (FICTA 2018). Pages: 326-330. Year 2018. (Jun 18 2019 10:05PM)
[6]Article: Supervision of decentralized artificial complex systems. A generic recursive multiagent model. Authors: Thi-Thanh-Ha Hoang, Michel Occello, Jean-Paul Jamont, C. Ben Yelles. Revue d'Intelligence Artificielle 0992-499X - doi:10.3166/ria.26.569-600 - Lavoisier. No: 26/5. Pages: 569-600. Year 2012. (Mar 15 2013 2:31PM)
[7]Article: A GENERIC DECENTRALIZED RECURSIVE MULTIAGENT MODEL FOR MULTI-SCALE ORGANIZATION OF LARGE SCALE COMPLEX SYSTEMS. Authors: HOANG Thi-Thanh-Ha, Michel OCCELLO, Jean-paul JAMONT
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. ICAART2011 3rd Conference on Agents and Artificial Intelligence, Rome- Italy (2011). No: 3. Pages: 418-421. Year 2011. (Feb 12 2011 12:44AM)
[8]Article: A GENERIC RECURSIVE MULTI-AGENT MODEL TO SIMPLIFY THE SUPERVISION OF DECENTRALIZED ARTIFICIAL COMPLEX SYSTEMS. Authors: Thi-Thanh-Ha Hoang, Michel Occello, Jean-Paul Jamont. JFSMA11. No: 19. Pages: 41-50. Year 2011. (Oct 5 2012 4:07PM)
[9]Article: A generic recursive multiagent model to simplify large scale multi-level systems observation. Authors: Thi-Thanh-Ha Hoang, Michel Occello, Jean-Paul Jamont. Proceedings of IEEE/WIC/ACM International Conference on Intelligent Agent Technology- IAT11, France
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. No: 10. Pages: 155-158. Year 2011.
(Oct 5 2012 4:01PM)
[10]Article: Applying theory of types to formal specification of recursive multiagent systems. Authors: HOANG Thi Thanh Ha, NGUYEN Thanh Binh, Michel OCCELLO
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. IEEE-RIVF International Conference on Computing and Telecommunication Technologies, Danang : Viet Nam (2009)
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. No: 3. Pages: 57-64. Year 2009.
(Feb 12 2011 12:37AM)
[11]Article: Towards the specification of recursive multi-agent systems using type theory. Authors: HOANG Thi-Thanh-Ha, Michel OCCELLO. Proceeding WI-IAT '09 Proceedings of the 2009 IEEE/WIC/ACM International Joint Conference on Web Intelligence and Intelligent Agent Technology - Volume 02- Milan-Italie
marriage affairs open i want an affair
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. No: 4. Pages: 297-300. Year 2009.
(Feb 12 2011 12:40AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn